Újautó

2009. június 12. péntek, 13:06

Tesztnapló: Hyundai ix55 3.0 V6 S-CRD-i Executive - Nagyban játszik

Éppen válságkor érkezett Európába, pedig ez nem a még nagyobb szabadidő-autók szezonja.

Tesztnapló: Hyundai ix55 3.0 V6 S-CRD-i Executive

Magas, marcona egyterű, sok krómmal és sötét üvegekkel

Két év ame­ri­kai kar­ri­er­rel a há­ta mö­gött egyet­len erő­for­rás­ból ál­ló kí­ná­lat­tal, új V6-motorral és au­to­ma­ta vál­tó­val lép az eu­ró­pai pi­ac­ra a Hyundai leg­na­gyobb sza­bad­idő-au­tó­ja.

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér Tá­gas­ság és Ame­ri­ka-ér­zés ke­ve­re­dik a ma­gas utas­tér­ben. A ké­zi­fék láb­bal mű­kö­dik, a te­tő­ből fú­vó­kák nyom­ják a le­ve­gőt, az elekt­ro­mos moz­ga­tá­sú ülé­sek ma­ga­sak, fűt­he­tő­ek és ké­nyel­me­sek. Sok a rámolóhely, még a pla­fo­non is. A nagy króm­dí­szes mű­szer­fal pu­hán bur­kolt, ha­gyo­má­nyos el­ren­de­zé­sű. Az osz­lo­pok vas­ta­gok, kor­lá­toz­zák a hát­ra­lá­tást, a tük­rök szé­le­sek. Míg elöl au­to­ma­ta, egy sor­ral hát­rébb ma­nu­á­lis klí­ma ke­ve­ri a le­ve­gőt. Emitt ala­csony a pad­ló­hul­lám, a há­rom rész­re ta­golt szé­les ülé­sen há­rom utas köny­­nyen el­fér. Hos­­szú a lap és a tám­la. A te­tő mes­­sze, tá­vol az el­ső ülés tám­lá­ja. A térd­tá­vol­ság az ülés­ré­szek sí­nen csúsz­ta­tá­sá­val apad, mind­há­rom önál­ló­an to­lo­gat­ha­tó és haj­to­gat­ha­tó. A cso­mag­tér fel­ső ré­sze ku­pé­san lejt, en­nek el­le­né­re nagy a rak­tér­nyí­lás, szé­les, egyen­le­tes és tá­gas a cso­mag­tar­tó. A ma­gas hát­fal elekt­ro­mo­san nyí­lik-csu­kó­dik. A sík pad­ló a pe­rem­mel azo­nos szin­ten áll, há­ló, horgonyzószemek és akasz­tók se­gí­tik a pa­ko­lást. A lap­ból két ülés bont­ha­tó ki egy­sze­rű moz­du­lat­tal; nyit­ni kön­­nyebb, mint be­le­ül­ni. 

Az ajtó gombnyomásra nyílik-csukódik. A raktérből kiemelhető ülés mögött felnyitható lap, alatta üreg, fölötte kisebb csomagnak elegendő tér

A har­ma­dik ülés­sor­hoz az ol­dal­aj­tón ma­gas­ra kell fel­lép­ni, és szűk a bebúvóhely az elő­re­tolt kö­zép­ső ülés mö­gött. Leg­há­tul a tér szé­les, ám az eresz­ke­dő te­tő szin­te a fe­jet éri, kes­keny az ab­lak. A 6. és 7. ülés lap­ja elég hos­­szú, tám­lá­ja elég ma­gas ah­hoz, hogy ne csak gye­rek­ülés­nek te­kint­sék azo­kat. Sőt, a há­rom kö­zép­ső ülést ad­dig le­het to­lo­gat­ni, míg vé­gül mind­há­rom sor­ban gém­be­re­dés nél­kül utaz­hat­nak a fel­nőt­tek is.

Mo­tor, erő­át­vi­tel Az új mo­tor kön­­nyen moz­gat­ja a nagy kaszt­nit, csön­des és nyu­godt, a hat­fo­ko­za­tú au­to­ma­ta gyor­san kap­csol. A vál­tá­sok szin­te ész­re­ve­he­tet­le­nek, ala­csony for­du­lat­ról egyen­le­te­sen gyor­sít a V6, akár a vil­lany­mo­tor. A vál­tó­kar szek­ven­ci­á­li­san, kéz­zel is kap­csol­ha­tó (a ká­ros vál­tá­so­kat nem ve­szi fi­gye­lem­be az au­to­ma­ti­ka). Szin­te sza­bad a vá­lasz­tás: bár­mely fo­ko­zat­ban és for­du­la­ton rá­ta­lál a nyo­ma­ték. Az erő­sebb gyor­sí­tá­sok fel­han­go­sít­ják a mo­tort, 2000 fö­lött szin­tén meg­jön hang­ja, ek­kor ha­to­dik­ban már 130 fö­lött jár a se­bes­ség­mé­rő.

Ve­ze­tés, me­net­tu­laj­don­sá­gok A kor­má­nyon alig érez­ni, hogy az au­tó és az út érint­kez­nek, vat­tá­ba cso­ma­golt a kap­cso­lat. Az erő­tel­jes irány­vál­tás meg­len­ge­ti a ma­gas ka­ros­­szé­ri­át. A Hyundai nem túl vad te­re­pen is el­bol­do­gul, eh­hez il­lő a je­len­tős hasmagasság (20,5 cm) és a 

 Szellős és áttekinthető a műszerfal. A középkonzol és a kardánbox is széles, sok fém díszíti. Kényelmesek a bőrrel burkolt ülések

Haldex-kuplungos négykerék-hajtás. A haj­tás nor­mál kö­rül­mé­nyek kö­zött az elül­ső ke­re­kek­hez jut, a ta­pa­dás meg­vál­to­zá­sa au­to­ma­ti­ku­san oszt­ja a nyo­ma­té­kot, ala­csony se­bes­ség­nél 50-50 szá­za­lék­ban rög­zít­he­tő a meg­osz­tás. A szi­lárd bur­ko­lat ke­reszt­ben fu­tó hi­bái jól érez­he­tő­ek az utas­tér­ben. A me­net­szél au­tó­pá­lya-tem­pó­nál han­gos.

Fel­sze­relt­ség Csak gaz­da­gon fel­sze­relt ki­vi­te­lek lé­tez­nek. A má­so­dik, még gaz­da­gabb sor fon­to­sabb ele­me az au­to­ma­ti­kus szint­sza­bá­lyo­zás, a hat lég­zsák, az ESP, a kön­­nyű­fém fel­nik, az elekt­ro­mos nap­fény­te­tő, a szí­ne­zett üveg, az elöl xe­non-, há­tul LED-lámpák, a bőr­kor­mány és vál­tó­gomb, a bőr­kár­pi­to­zás és bel­ső, az elekt­ro­mos rak­tér­aj­tó, ab­la­kok, tük­rök és el­ső ülés­ál­lí­tás, az ülés­fű­tés, a kulcs nél­kü­li in­dí­tás, az au­to­ma­ta fény­szó­ró- és ablaktörlő-kapcsoló, a CD-s rá­dió, a két­zó­nás lég­kon­di­ci­o­ná­ló és a hét ülés.

Föld­vá­ri

Bővebben az Az Autó 2009/5. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Bő helykínálat
Könnyű téralakítás
Hétszemélyes utastér
Nyomatékos motor
Gazdag felszereltség
Irányváltási túlreagálás
Úthiba-érzékenység
Szélzaj
Magas ár

Bővebben az Az Autó 2009/5. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Hathengeres V-elrendezésű, közös csöves turbódízel motor. Hengerenként négy szelep, változó geometriájú turbó, köztes hűtő. Hengerűrtartalom: 2959 cm3. Furat: 87,5, löket: 82 mm. Teljesítmény: 240 LE/176 kW (3800/min). Nyomaték: 450 Nm (1750–3500/ min). Hatfokozatú automata váltó, állandó összkerékhajtás. Elöl McPherson-, hátul öszszetett karrendszerű felfüggesztés. Elöl-hátul tárcsafékek, kanyarstabilizátor, ESP. Gumiméret: 245/60 R18. Csomagtér: 185/598/ 1746 l. Üzemanyagtartály: 78 l. Hosszúság x szélesség x magasság: 4840x1945x1750 mm. Tengelytáv: 2805 mm. Gyorsulás (0–100 km/h): 10,4 s. Végsebesség: 200 km/h. Fogyasztás (város/városon kívül/vegyes): 12,4/ 7,6/9,4 l/100 km. CO2: 249 g/km. Tesztátlag: 11,9 l/100 km. Garancia: 3 év általános km-korlátozás nélkül (további 2 évre meghoszszabbítható), 10 év átrozsdásodás elleni. Védőszárny-szolgáltatás: a garancia teljes idejére. Olajcsere-periódus: 20 000 km.

Ára: 13 199 000 Ft

Bővebben az Az Autó 2009/5. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás