Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Suzuki Splash 1.0 GLX - Kicsiben nagy

A Wagon R utód­ja sze­mély­au­tó­sabb lett, de előd­je ko­ráb­bi ér­té­ke­it is meg­őriz­te.

Alaphangon

Egy­te­rű­sé­gét lep­le­ző for­ma, mé­re­té­hez ké­pest nagy és ma­gas utas­tér­rel

A tel­jes ér­té­kű, öt­aj­tós kisegyterű ka­te­gó­ria ala­pí­tó­ja a Su­zu­ki a Swift pad­ló­le­me­zé­re tet­te a Wagon R utód­ját.

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér No­ha a Splash a Swift pad­ló­le­me­zén áll, ten­gely­táv­ja 3 cm-rel, hos­­sza 2-vel, szé­les­sé­ge 10-zel rö­vi­debb. Az előd­höz ké­pest ten­gely­táv­ja 1 cm-rel csök­kent, ám hos­­sza 24-gyel, szé­les­sé­ge hat­tal nőtt, és valamivel (7 cm-rel) ala­cso­nyabb. A cso­mag­tér (225– 1050 l) ki­csit ki­sebb lett, mint az elő­dé (300–1200 l), de ös­­szes­sé­gük­ben esz­té­ti­ka­i­lag jót tet­tek ezek a vál­to­zá­sok. A bel­vi­lág is sze­mély­au­tó­sabb, a teszt­au­tó két­szí­nű mű­szer­fa­la ele­gáns és vi­dám, no­ha a mű­anyag­ok ke­mé­nyek, a Splash osz­tá­lyá­ban mi­nő­sé­gi­ek. A mű­sze­rek kön­­nyen át­te­kint­he­tők, a ma­gá­ban ál­ló for­du­lat­szám­mé­rő vi­szont ki­csi, mé­lyen ülő szám­lap­ja alig ol­vas­ha­tó, a mű­szer­fal an­­nyi­ra minimalista, hogy a vízhőfokmérő el is ma­radt. Mó­kás, ki­csit sem bu­szos for­ma szü­le­tett, an­nak elő­nyös tu­laj­don­sá­ga­it meg­tart­va. A ma­ga­sabb ülés­mód jó át­te­kint­he­tő­sé­get ered­mé­nyez, a sza­bá­lyoz­ha­tó ma­gas­sá­gú, ké­nyel­mes ve­ze­tő­ülés és a sík­ban ál­lít­ha­tó kor­mány to­vább ja­vít ezen, és ma­radt a hang­sú­lyo­zot­tan ké­nyel­mes ki- és be­szál­lás le­he­tő­sé­ge. Az el­ső és hát­só aj­tó mé­re­te­zé­se nem­csak az előb­bi­e­ket, de a parkolóbeli moz­gást is se­gí­ti. A tér há­tul is ele­gen­dő és ma­gas. A cso­mag­tér alatt a szük­ség­pót­ke­ré­ken kí­vül jó­ko­ra ra­ko­dó is rej­tő­zik, a tám­la egy­sze­rű, aszim­met­ri­kus, karakuris hajt­ha­tó­sá­ga szintén nö­ve­li a hasz­nál­ha­tó­sá­got.

Egy­sze­rű, de han­gu­la­tos mű­szer­fal, ke­mény anya­gok­ból. Hát­ra nem ju­tott aj­tó­zseb, s az el­sők se na­gyok, igaz, van ital­tar­tó. A kesz­tyű­tar­tó is ki­csi, fe­let­te a polc na­gyobb. A mű­szer­fal kö­ze­pén fent la­pos tároló­hely

Mo­tor, erő­át­vi­tel Le­het fin­to­rog­ni a há­rom hen­ger­től, de és­­sze­rűbb él­vez­ni ki­fi­no­mult mi­nő­sé­gét. Jól mé­re­te­zett gu­mi­tar­tó bak­jai, mint ha­tá­sos szű­rők, tel­je­sen ki­ve­szik a rez­gé­se­ket. A Splash mo­tor­ja an­nak el­le­né­re csen­des bár­mi­lyen üzem­kö­rül­mé­nyek kö­zött, hogy a gép­ház­te­tő­ben egy de­ka hang­szi­ge­te­lő anyag sincs. Igaz, teszt­au­tón­kat pre­pa­rál­ták, ezért zaj­vi­szo­nyai nem re­á­li­sak: kü­lön­le­ges, drá­ga anya­gok­kal bé­lel­ték a cso­mag­tér pad­ló­le­me­zét és az aj­tó­kat. A két ve­zér­ten­ge­lyes, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes kön­­nyű­fém töl­tet szo­kat­la­nul ala­csony, 600-as for­du­lat kö­rül óra­mű pon­tos­ság­gal ke­tyeg, és 1,0 li­te­re el­le­né­re jó el­in­du­lá­si nyo­ma­té­kot ad gá­zos alá­fes­tés nél­kül is. A kis mo­tor­tól nem le­het rossz né­ven ven­ni, hogy a ha­tá­sos nyo­ma­ték 3000-től éb­red, ott vi­szont har­co­san helyt­áll, an­nak el­le­né­re, hogy a leg­na­gyobb, 90 Nm-es nyo­ma­ték pa­pí­ron csak 4800 fe­lett ér­ke­zik. Az öt­fo­ko­za­tú vál­tó kap­csol­ha­tó­sá­ga és át­té­tel­osz­tá­sa jó, egyes­ben ellenben olyan csú­nyán vi­sít, mint ami­kor a ma­lac far­kát húz­zák, rá­adá­sul a hu­za­los kup­lung ér­zé­keny a ve­ze­tő ros­­szul ki­vi­te­le­zett moz­du­la­ta­i­ra, az erő­át­vi­te­li lánc klattyanó han­gok­kal meg-meg­szó­lal – itt le­het­ne ja­ví­ta­ni. Fo­gyasz­tá­sa a vá­ro­si 7,9 li­ter­rel nem szu­per­ta­ka­ré­kos.

Ve­ze­tés, me­net­tu­laj­don­sá­gok A Swift fel­füg­gesz­té­sei (elöl McPhersonok, há­tul hos­­szan­ti csa­tolt len­gő­ka­rok spi­rál­ru­gók­kal) ki­csit hos­­szabb ru­gó­út­juk­kal még a ma már ki­csi­nek szá­mí­tó 14-es gu­mik­kal is kel­le­mes ru­gó­zá­si ka­rak­te­risz­ti­kát mu­tat­nak, és az au­tó mé­re­té­hez ké­pest jól szi­ge­te­lik az út­zajt is, per­sze a ma­ga­sabb ka­rosszé­ria na­gyobb, de nem kó­ros vagy za­va­ró ol­dal­dő­lé­se­ket mu­tat. Az elekt­ro­mos szer­vo jó erők­kel, ta­lán ki­csit túl át­té­te­lez­ve (3,2 for­du­lat), de meg­fe­le­lő­en irá­nyit, a gyor­sabb for­du­lók­ban szim­pa­ti­ku­san eny­he alul­kor­mány­ozott­sá­got mu­tat­va. Az utas­tér a jel­leg­hez ké­pest meg­le­pő­en csen­des. A blok­ko­lás­gát­lós el­ső tár­csa- és a hát­só dob­fé­kek jól vég­zik dol­gu­kat.

Fel­sze­relt­ség A GC-alapkivitel a két el­ső zsá­kon, a szer­vo­kor­má­nyon, az egy­ben dönt­he­tő hát­só ülés­tám­lán, a blok­ko­lás­gát­lón és az Isofix-pontokon kí­vül az ér­dem­le­ge­sebb sze­rel­vé­nyek kö­zül szin­te sem­mit nem ad. A GLX több­le­te az ál­lít­ha­tó kor­mány- és ülés­ma­gas­ság, az elekt­ro­mos el­ső ab­la­kok és tük­rök, a kulcs­ról ve­zé­relt köz­pon­ti zár, az oszt­va dönt­he­tő hát­só ülé­sek, az MP3-képes, 4 hang­szó­rós CD-rá­dió. A klí­ma saj­nos csak fel­ár­ért ér­he­tő el.

S. P.

Az Autó2 újság 2008/6. számából

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Ki-be­szál­lá­si ké­nye­lem

Jó ve­ze­té­si hely­zet ki­lá­tás­sal

A mo­tor mé­re­té­hez ké­pest di­na­mi­kus
Se­bes­ség­vál­tó
Ki­sebb cso­mag­tér
Egyes­ben vi­sí­tó vál­tó
Egyes­ben vi­sí­tó vál­tó
Ne­he­zeb­ben ol­vas­ha­tó for­du­lat­szám­mé­rő
Ódi­va­tú ab­lak­tör­lő ­la­pá­tok az aeroblade he­lyett
Ódi­va­tú ab­lak­tör­lő ­la­pá­tok az aeroblade he­lyett

Az Autó2 újság 2008/6. számából

Műszaki adatok

Fo­lya­dék­hű­té­ses, so­ros há­rom­hen­ge­res, két ve­zér­ten­ge­lyes, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes, kön­­nyű­fém ben­zin­mo­tor. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 997 cm3. Fu­rat x lö­ket: 73,0×79,4 mm. Tel­je­sít­mény: 65 LE/48 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 90 Nm (4800/min). Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Elöl McPherson-, há­tul csa­tolt hos­­szan­ti len­gő­ka­ros, spi­rál­ru­gós fel­füg­gesz­té­sek. Elöl tár­csa-, há­tul dob­fé­kek. Gu­mi­mé­ret: 165/70 R14. Cso­mag­tér: 225– 1050 l. Üzem­anyag­tar­tály: 45 l. Hossz x szé­les­ség x ma­gas­ság: 3740x1680x1590 mm. Ten­gely­táv: 2350 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 14,8 s. Vég­se­bes­ség: 160 km/h. Se­bes­ség (5 fo­ko­zat­ban 1000/min mo­tor­for­du­la­ton) 33,3 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 6,3/4,6/5,2 l/100 km. Teszt­át­lag: 7,9 l/100 km. CO2: 126 g/km. Ga­ran­cia: 3 év vagy 100 000 km ál­ta­lá­nos, 12 évi át­rozs­dá­so­dás el­le­ni. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: 15 000 km vagy 1 év. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: a ga­ran­cia tel­jes ide­jé­re.

Ár: 2 415 000 Ft

Az Autó2 újság 2008/6. számából

Gyújtás nélkül

Ki­csit más ké­pet mu­tat az 1,3 DDS négy­hen­ge­res, köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses, kö­zös csö­ves, tur­bós, köz­tes ­hű­tős mo­tor­já­val, nem el­ső­sor­ban ki­csit han­go­sabb és ke­mé­nyebb üze­mé­vel, ha­nem agi­li­tá­sá­val. Az ép­pen 100 Nm-rel na­gyobb (190 Nm-es), több mint két­sze­res nyo­ma­ték­ma­xi­mum itt már 2000-res per­cen­kén­ti for­du­la­ton meg­je­le­nik, és ez­zel iga­zi el­in­du­ló- és gyorsulóművésszé lép elő. A dí­zel­mo­to­rok kö­zött – kü­lö­nö­sen mé­re­té­hez ké­pest – na­gyon kul­tu­rált csöpp­ség len­ne a Splash sztár­mo­tor­ja, csakhogy jó­val ma­ga­sabb ára meg­foszt­ja et­től a cím­től. A hat­li­te­res vá­ro­si fo­gyasz­tás szép ér­ték, de az ár­kü­lönb­sé­get csak boly­gó­kö­zi tá­vol­sá­go­kon hoz­ná be.

Műszaki adatok Fo­lya­dék­hű­té­ses, so­ros négy­hen­ge­res, két ve­zér­ten­ge­lyes, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes, köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses, kö­zös csö­ves dí­zel­mo­tor, tur­bó­fel­töl­tő­vel, köz­tes­ hű­tő­vel. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1248 cm3. Fu­rat x lö­ket: 69,6×82,0 mm. Tel­je­sít­mény: 75 LE/ 55 kW (4000/min). Nyo­ma­ték: 190 Nm (2000/min). Öt­fo­ko­za­tú ké­zi­váltó. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 13,9 s. Vég­se­bes­ség: 162 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 5,5/4,0/4,5 l/100 km. Teszt­át­lag: 6,0 l/100 km. CO2: 136 g/km.

Ára: 3 446 000 Ft.

Az Autó2 újság 2008/6. számából

Õ a legnagyobb

A Splash je­len­le­gi leg­na­gyobb mo­tor­ja az 1,2 li­te­res. Ez 245 cm3-rel na­gyobb és egy hen­ger­rel több, mint a má­sik ben­zi­nes, a kis há­rom­hen­ge­res; ló­erő­ben 21, nyo­ma­ték­ban 24 Nm-es előnyt ered­mé­nyez­ve. Mind­há­rom kö­zül per­sze ez a mo­tor jár a leg­szeb­ben, és vég­se­bes­ség­ben, va­la­mint gyor­su­lás­ban is ő a nye­rő. A vál­tó és az erő­át­vi­tel ko­ráb­ban em­lí­tett gyen­ge­sé­gei azon­ban en­nél is meg­van­nak.

Műszaki adatok Fo­lya­dék­hű­té­ses, so­ros négy­hen­ge­res, két ve­zér­ten­ge­lyes, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes kön­­nyű­fém ben­zin­mo­tor. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1242 cm3. Fu­rat x lö­ket: 73,0×4,2 mm. Tel­je­sít­mény: 86 LE/63 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 114 Nm (4400/min). Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 12,3 s. Vég­se­bes­ség: 174 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 4,8/5,6/7,1 l/100 km. Teszt­át­lag: 8,2 l/100 km. CO2: 136 g/km.

Ára (GLX): 2 606 000 Ft.

Az Autó2 újság 2008/6. számából

Videón

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szabályok, amikkel érdemes tisztában lenned ha autópályát használsz

Bár a legtöbben nagyjából tisztában vagyunk az autópályán való...

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás