Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Subaru Forester 2.0 Boxer Diesel Comfort - Úthagyó

A má­so­dik ge­ne­rá­ciós Forestert a vi­lág egyet­len boxerdí­ze­lé­vel is gyárt­ják.

Tesztnapló

A kü­szö­bök és a lök­há­rí­tók al­ját mű­anyag be­té­tek óv­ják, de a Forester nem iga­zi te­rep­já­ró, összkerékhaj­tása tel­je­sen au­to­ma­ti­kus, viszkós. A lám­pa­mo­só alap­áras, a xe­non fény­szó­ró a Comfort-szinttől jár

Tíz év után va­do­na­túj­ra cse­rél­te sza­bad­idő-au­tó­ját a Subaru. Hos­­sza 7,5, szé­les­sé­ge 4,5, ten­gely­táv­ja 9 cen­ti­vel nőtt, a leg­töb­bet (11 cen­tit) a ma­gas­ság gya­ra­po­dott, az ál­lan­dó összkerékhajtású öt­aj­tós pad­ló­ja is 1,5 cm-rel fel­jebb van, mint volt, a hasmagasság így 21,5 cm.

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér Az aj­tók szé­les­re nyíl­nak, köny­­nyű be­száll­ni a hos­­szú tá­von is kom­for­tos, mé­re­tes, de gyen­ge ol­dal­tar­tá­sú ülé­sek­be. A sza­bá­lyoz­ha­tó tám­la­dő­lé­sű hát­só  sort két sze­mély­re for­máz­ták. 

Hátsó spoiler, tetősín és kettős kipufogóvég egyaránt jár a méretes tetőablakot is adó Comforthoz. Utóbbi a karoszszériamagasságot 2,5 cm-rel, az átlagfogyasztást 1 dl-rel növeli meg

A kö­zép­ső tám­la­rész kö­nyök­lő­vé, az ülő­lap egyet­len moz­du­lat­tal po­hár­tar­tó­vá, kis­asz­tal­lá és ka­cat­gö­dör­ré ala­kít­ha­tó. Az el­ső szé­kek „rej­tett” kap­cso­ló­val, de fűt­he­tők, a ve­ze­tőé emel­he­tő is, még a leg­ma­ga­sabb po­zí­ci­ó­ban is óri­á­si a fej­tér, a hely­kí­ná­lat elöl-hátul pa­rá­dés, a má­so­dik sor szél­ső he­lye­in nem kunszt ke­reszt­be tett láb­bal utaz­ni. Az utas­té­ri plasz­ti­kok ke­mé­nyek, de az igé­nye­sebb faj­tá­ból va­lók. A pa­ko­ló­hely-kí­ná­lat­ra nem le­het pa­nasz: mély a kö­nyök­lő alat­ti re­kesz, elöl-hátul na­gyok az aj­tó­zse­bek. Igaz, a ko­ráb­bi­nál 60 l-rel öb­lö­sebb a 450 l-es cso­mag­tér, de a ve­tély­tár­sak­hoz mér­ten ki­csi. A ke­rék­do­bok kö­zöt­ti 1,07 m-es szé­les­sé­ge és a hát­só ülé­se­kig 0,96, az el­ső­kig 1,57 m-es hos­­sza tisz­tes­sé­ges, vi­szont ala­csony (a ka­lap­tar­tó­ig 45, a te­tő­ig 83 cm a magassága). Az egy­sze­rű­en le­dönt­he­tő hát­só tám­lák sík­ba fek­sze­nek.

A beltér mű­anya­gai mind ke­mé­nyek. A vo­lán négy irány­ban ál­lít­ha­tó, az aj­tó­zse­bek elöl-hátul mé­re­te­sek
 
A hát­só tám­lák dő­lés­szö­ge is sza­bá­lyoz­ha­tó, a szél­ső he­lye­ken a hely­kí­ná­lat és a ké­nye­lem pa­rá­dés, a kö­zép­ső rész szűk
 
A cso­mag­tér hos­­szú és szé­les, de ala­csony. Nyílása nagy és küszöb nélküli
    

Bővebben Az Autó 2009/3. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Csen­des, egyen­le­tes já­rá­sú ta­ka­ré­kos dí­zel­mo­tor
Ké­nyel­mes fu­tó­mű
Hely­kí­ná­lat
Gaz­dag biz­ton­sá­gi és ké­nyel­mi fel­sze­relt­ség
Jól át­lát­ha­tó ka­ros­­szé­ria
Hos­­szú ga­ran­cia
Hi­de­gen ne­he­zen já­ró vál­tó­kar
Ka­te­gó­ri­á­já­ban ki­csi cso­mag­tér
A hát­só ülés va­ló­já­ban két­sze­mé­lyes
Ext­rák csak cso­mag­ban vá­laszt­ha­tók
Ár

Bővebben Az Autó 2009/3. számában olvashat a cikk témájáról! 

Műszaki adatok

Négy­hen­ge­res, kö­zös csö­ves be­fecs­ken­de­zé­sű, boxerturbódízel motor, elöl hos­­szá­ban be­épít­ve. Hen­ger­so­ron­ként két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1998 cm3. Fu­rat: 86,0, lö­ket: 86,0 mm. Tel­je­sít­mény: 147 LE/108 kW (3600/min). Nyo­ma­ték: 350 Nm (1800–2400/ min). Hat­fo­ko­za­tú kéziváltó, viszkokuplungos összkerékhajtás. Elöl se­géd­vá­zas McPherson-, há­tul ket­tős keresztlengőkaros fel­füg­gesz­tés. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, elöl bel­ső hű­tés­sel, ESP. Gu­mi­mé­ret: 225/55 R17. Cso­mag­tér: 450–1610 l. Üzem­anyag­tar­tály: 64 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4560x1780x 1700 mm. Ten­gely­táv: 2615 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 10,4 s. Vég­se­bes­ség: 186 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 7,4/5,9/6,4 l/100 km. CO2: 170 g/km. Teszt­át­lag: 6,6 l/100 km. Ga­ran­cia: 3 év/100 000 km ál­ta­lá­nos, 12 év át­rozs­dá­so­dás el­len. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 3 év. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: 15 000 km vagy 1 év.

Ára: 8 850 000 Ft

Bővebben Az Autó 2009/3. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szabályok, amikkel érdemes tisztában lenned ha autópályát használsz

Bár a legtöbben nagyjából tisztában vagyunk az autópályán való...

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás