Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Skoda Fabia Combi 1.2 12V Ambiente - Családi háttér

A Fabia a ha­zai pi­ac­hoz ha­son­ló szín­te­re­ken gyak­ran a csa­lá­di fő­au­tó sze­re­pét játs­­sza. Kom­bi­ként kü­lö­nö­sen al­kal­mas er­re.

Tesztnapló

A ten­gely­táv azo­nos az öt­aj­tó­sé­val, a kom­bi 25 cm-es túl­nyú­lá­sa a cso­mag­te­ret és a hát­só láb­te­ret is nö­ve­li. A te­tő­sín fel­áras, 40 800 Ft

A gyár nem vál­toz­ta­tott a be­vált re­cep­ten: a hos­­szí­tott ver­zió nem te­her­hor­dó, in­kább tá­gas utas- és cso­mag­te­rű csa­lá­di au­tó.

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér A Fabia kom­bi­ja szem­ből és há­tul­ról meg­egye­zik az öt­aj­tós­sal, ol­dalt a hát­só ten­gely mö­gé tol­dott 25 cm és egy hát­só osz­lop előt­ti ab­lak az el­té­rés. Az utas­tér hely­kí­ná­la­ta elöl-hátul jó, az át­lag­ter­me­tű so­főr mö­gött ülő ha­son­ló ma­gas­sá­gú utas tér­de és az el­ső tám­la kö­zött 10 cm-es rés ma­rad. Az el­ső szé­kek mé­re­te meg­fe­le­lő, ol­dal­tar­tá­suk nem túl ha­tá­ro­zott, de hos­­szú tá­von is ké­nyel­me­sek. A hát­só pad alig rö­vi­debb, a kö­zép­ső láb­hely erő­sen kor­lá­to­zott. A ki­vi­tel mi­nő­sé­ge egy ka­te­gó­ri­á­val fel­jebb is meg­áll­ná a he­lyét. A pa­ko­ló­hely-kí­ná­lat re­mek, zseb mind­egyik aj­tó­ra ju­tott, az elül­ső­ké pa­lack­tar­tós, a hos­­szú re­kesz­ben gu­mi­he­ve­der fog­hat­ja a tér­ké­pet. A vál­tó előtt ket­tős po­hár­tar­tó és egy re­kesz vár, az alap­ver­zió ki­vé­te­lé­vel fel­ár nél­kül jár az el­ső hát­tám­lák szaty­ra. A kom­bi cso­mag­te­re alap­hely­zet­ben is 96 cm hos­­szú, a ke­rék­do­bok kö­zött ugyan­ilyen szé­les, de hát­rébb 143 cm is mér­he­tő.

Az aj­tók­ra jó­ko­ra tex­til­be­tét ke­rült, a több tó­nus­ban is ren­del­he­tő mű­szer­fal fel­ső ré­sze pu­ha mű­anyag, a ket­tős kesz­tyű­tar­tó al­só fe­le meg­vi­lá­gí­tott és hűt­he­tő, a kor­mány négy irány­ban, tág ha­tá­rok kö­zött ál­lít­ha­tó. Az MP3-as CD-rá­dió 85 200 fo­rin­tos ext­ra

Az ülés­haj­to­ga­tás kö­rül­mé­nyes: csak a fej­tá­masz­ok ki­eme­lé­sé­vel dönt­he­tők az elő­re­bil­le­nő ülő­la­pok he­lyé­re a hát­só tám­lák. A 155 cm-es hossz­ra bő­ví­tett rak­tér pad­ló­ja nem sík.

Mo­tor, erő­át­vi­tel Az 1,2-es, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes, há­rom­hen­ge­res, csu­pa kön­­nyű­fém ben­zin­mo­tor meg­döb­ben­tő­en szé­pen jár, alap­já­ra­ton szin­te né­ma és rez­ze­nés­te­len. Hang­ja fel­jebb sem to­la­ko­dó, ere­je egyen­le­te­sen, ala­csony for­du­lat­ról ér­ke­zik. Az erő­át­vi­te­li lánc egé­sze igen fi­no­man dol­go­zik, a vál­tó kap­csol­ha­tó­sá­ga és át­té­te­le­zé­se is arany­ér­mes, cse­kély erő­vel, na­gyon pre­cí­zen ve­ze­tett úton kap­csol­ha­tó. Az ötö­dik fo­ko­zat akár vá­ros­ban is hasz­nál­ha­tó. A me­net­di­na­mi­kai ada­tok nem csá­bí­tóak, de vá­ros­ban egé­szen di­na­mi­kus a Fabia, és akár or­szág­úton, au­tó­pá­lyán is helyt­áll. Fo­gyasz­tá­sa nem túl­zó, ve­gyes üzem­ben 7,5 l/100 km-t mér­tünk.

Ve­ze­tés, me­net­tu­laj­don­sá­gok Az át­lát­ha­tó­ság a mai át­lag­nak meg­fe­le­lő, a ve­ze­tő­ol­da­li vis­­sza­pil­lan­tó tü­kör lá­tó­te­re osz­tott.

A hát­só tám­lák csak a fej­tá­masz­ok ki­eme­lé­sé­vel dönt­he­tők a fel­hajt­ha­tó ülő­la­pok he­lyé­re, a csomagtérküszöb több mint 10 cm-es. Cso­mag­rög­zí­tő sze­mek, tás­ka­akasz­tó és 12 V-os csat­la­ko­zó is jár

A fu­tó­mű csil­la­pí­tá­sa alap­ve­tő­en ké­nyel­mes, a nem egé­szen há­rom­for­du­la­tos, elekt­ro­hid­ra­u­li­kus kor­mány­mű­vel pon­tos az egyenesfutás. A ka­nyar­tu­laj­don­sá­gok biz­ton­sá­go­sak, csu­pán tel­jes ter­he­lés­sel, ext­rém tem­pó­nál szá­mít­ha­tunk a far sod­ró­dá­sá­ra. A zaj­szi­ge­te­lés alap­ve­tő­en jó. Au­tó­pá­lyán, 130 km/órá­nál 4200-at for­dul a fő­ten­gely per­cen­ként, ek­kor a tük­rök fe­lől hall­ha­tó né­mi szél­zaj, de in­kább a mo­tor (nem túl­zott) mor­gá­sa do­mi­nál. Szin­te hi­he­tet­len, de in­nen akár vis­­sza­kap­cso­lás nél­kül is jó a gyor­su­lás. Az elöl tár­csa, há­tul dob ala­pú fék­rend­szer alap­áron blok­ko­lás­gát­ló­val, fi­no­man ada­gol­ha­tó­an dol­go­zik, ám ha­tá­sa az 515 kg-os ter­hel­he­tő­sé­get ki­hasz­nál­va érez­he­tő­en csök­ken.

Fel­sze­relt­ség Már a Classic-alapkivitelhez is jár a négy lég­zsák, a blok­ko­lás- és kipörgésgátló, a por- és pol­len­szű­rő, az indításgátló, az Isofix-gyerekülésrögzítés, a szer­vo­kor­mány, va­la­mint a külső hő­mé­rő. A má­so­dik, Ambiente-szint egye­bek mel­lett 15 co­los acélfelniket, króm­ke­re­tes hű­tő­masz­kot, au­to­ma­ti­kus hő­fok­sza­bály­zá­sú klí­mát, elekt­ro­mos ab­la­ko­kat, fűt­he­tő, motoros kül­ső tük­rö­ket, táv­nyi­tós köz­pon­ti zá­rat, fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gé­pet és hűt­he­tő kesz­tyű­tar­tót so­rol. A fel­áras lis­ta igen hos­­szú, füg­göny­lég­zsák (70 800 Ft), ka­nyar­fény­szó­ró (81 600 Ft), tempomat (31 200 Ft) és na­vi­gá­ci­ós rend­szer (374 400 Ft) egy­aránt ren­del­he­tő. 

További képeink

Ka­to­na Má­tyás

Az Autó2 újság 2008/4. számában megjelent cikk rövidített változata

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Kul­tu­rált já­rá­sú, ru­gal­mas mo­tor
Pre­cíz, jó át­té­te­le­zé­sű vál­t
Tá­gas ka­ros­­szé­ria
3 év/150 000 km ga­ran­cia és vé­dő­szárny
Igé­nyes, öt­le­tes ki­ala­kí­tás
Sok pa­ko­ló­hely
Ked­ve­ző fo­gyasz­tás
Ne­héz­kes ülés­haj­to­ga­tás
Bő­ví­tett cso­mag­tér­rel lép­csős rak­tér­pad­ló
15 000 km-es szer­viz­pe­ri­ó­dus
Kor­lá­to­zott hát­só kö­zép­ső láb­hely
Lép­csős pe­dál­rend
Ár

Az Autó2 újság 2008/4. számában megjelent cikk rövidített változata

Műszaki adatok

Fo­lya­dék­hű­té­ses so­ros há­rom­hen­ge­res ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Két lánc­haj­tá­sú ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­kén­ti négy sze­lep. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1198 cm3. Fu­rat: 76,5, lö­ket: 86,9 mm. Tel­je­sít­mény: 70 LE/51 kW (5400/min). Nyo­ma­ték: 112 Nm (3000/min). Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Elöl se­géd­vá­zas McPherson-, há­tul csa­tolt len­gő­ka­ros fu­tó­mű, elöl-hátul kanyarstabilizátor. Elöl hű­tött tár­csa-, há­tul dob­fé­kek, ABS. Gu­mi­mé­ret: 195/55 R15. Cso­mag­tér: 480–1460 l. Üzem­anyag­tar­tály: 45 l. Hosszú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4239x 1642×1498 mm. Ten­gely­táv: 2462 mm. Sa­ját tö­meg: 1070 kg. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 15,1 s. Vég­se­bes­ség: 164 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 7,7/4,9/5,9 l/100 km. Teszt­át­lag: 7,5 l/100 km. Ga­ran­cia: 3 év vagy 150 000 km ál­ta­lá­nos, 10 év át­rozs­dá­so­dás el­le­ni. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: a ga­ran­cia tel­jes ide­jé­re. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: 15 000 km/1 év.

Ára: 3 360 000 Ft

Az Autó2 újság 2008/4. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás