Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi Premium - Kubatúra

A dí­zel Part­ner Tepee tá­gas és ta­ka­ré­kos csa­lá­di uta­zó.

Tesztnapló

A Part­ner alap­ve­tő­en te­her­hor­dó, Tepee-változata azon­ban va­ló­di egy­te­rű sze­mély­au­tó. Nyo­ma sincs ben­ne a mun­ka­gép­gé­nek­nek.

Az új Part­ner az el­ső ge­ne­rá­ci­ó­nál 24 cen­ti­vel hos­­szabb (4380 mm), ten­gely­táv­ja (2728 mm) 3,5 cm-t hí­zott, szé­les­sé­ge 8,6 cm-rel lett több. Az utas­tér­ben jól érez­he­tő a nö­ve­ke­dés, a hely­kí­ná­lat min­den irány­ban – fő­ként fel­fe­lé – bő­sé­ges. Az egyterűsen ma­gas­ra emelt el­ső ülé­sek ké­nyel­me­sek, for­má­juk, tömetük is kel­le­mes, az el­sők­höz kö­zép­ső kar­tá­masz jár. A hát­só sor (fel­ár­ért kü­lön­ál­ló szé­kek­kel) há­rom azo­nos ér­té­kű he­lyet kí­nál, a pad­ló sík, a láb­tér így szel­lős, és kö­zé­pen is bő­sé­ges. Sok a pa­ko­ló­hely, ap­ró zseb még a két to­ló­aj­tó­ra is ju­tott, az el­ső­ké nagy, az úti hol­mi­kat elöl az ülé­sek alatt fi­ó­kok, há­tul pad­ló­re­ke­szek nye­lik el. A mű­szer­fal ve­ze­tő fe­lő­li ré­szén fe­de­les tá­ro­ló, az utas előtt nyi­tott polc kí­nál­ko­zik, s van még egy la­pos vá­lyú is a szél­vé­dő előtt. A beltér mű­anya­gai mind ke­mé­nyek, a tex­til­kár­pit ke­vés, az aj­tók­ra csak egy-egy kö­nyök­lő­nyi folt ju­tott. A ko­ráb­bi­nál tá­ga­sabb, sí­kok­kal ha­tá­rolt (642 l) cso­mag­tér mé­re­tes, fel­fe­lé nyí­ló aj­ta­ja ha­tá­ro­zott moz­du­lat­tal zá­ró­dik. Eről­köd­ni nem kell, szin­te sa­ját sú­lya ele­gen­dő a be­csu­ká­sá­hoz. Az 1,2 m szé­les tér hos­­sza alap­eset­ben is 0,8 m, elő­re­haj­tott ülé­sek­kel 1,37. A hát­só sor a tám­lák le­dön­té­se után nem csu­pán elő­re­bil­lent­he­tő, ki is le­het emel­ni. Így bő 1,5 m hos­­szú, és 3 m3-es a rak­tér.

A koc­ca­nás­vé­dett hely­re emelt fény­szó­rók jól vi­lá­gí­ta­nak, a szél­vé­dőt aeroblade la­pá­tok tisz­tít­ják, a hasmagasság 14 cm
 
Csak az el­ső ol­dal­ab­la­kok ereszt­he­tők le, a kö­zép­sők ki­bil­lent­he­tők, a hát­sók fi­xek. A csomagtérajtó ab­la­ka 60 000 fo­rin­tos fel­ár­ért nyit­ha­tó
 
A vi­lá­gos hát­te­rű mű­sze­rek szá­mai nap­pal ne­he­zen lát­ha­tók, a hely­kí­ná­lat jó, sok a pa­ko­ló­hely. A vál­tó­kar meg­ve­ze­té­se pon­tat­lan, de meg­szok­ha­tó, az elé sze­relt ab­lak­eme­lő gom­bok ke­ze­lé­se ké­nyel­met­len
    

  
Az el­ső kar­tá­ma­szos szé­kek ké­nyel­me­sek, alat­tuk fi­ók, fe­let­tük polc
 
A hát­só sor he­lyei egyen­ér­té­kű­ek, a pad­ló sík
 
A mű­sze­rek fe­let­ti fe­de­les re­kesz tárca, telefon tárolására egyaránt praktikus
    

  
Sok a pakolóhely, a hátsó ülések előtti sík padlóban rekeszek kínálkoznak
 
A cso­mag­tér sí­kok­kal ha­tá­rolt, a haj­to­gat­ha­tó ka­lap­tar­tó a hát­só ülé­sek mö­gé tol­ha­tó, de elő­re­dön­tött ülé­sek­kel nincs he­lye
 
A hát­só sor ki is emel­he­tő. A 2/1 osz­tá­sú pad plusz 130 000 fo­rin­tért vált­ha­tó há­rom kü­lön­ál­ló ülés­re

 Bővebben az Autó2 2008/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Ké­nyel­mes ülé­sek, ma­gas ülés­hely­zet
Nagy utas­tér
Jó fu­tó­mű
Mé­re­tes, jól bő­vít­he­tő cso­mag­tér
Ked­ve­ző fo­gyasz­tás
Ra­ko­dó­helyek
Alap­já­ra­ton da­ra­bos já­rá­sú mo­tor
Mo­tor­zaj (nagy se­bes­ség­nél)
Oldallégzsák csak felárért, kitörésgátló csak csomagban
Rossz pe­dál­rend
Pon­tat­la­nul meg­ve­ze­tett vál­tó

Bővebben az Autó2 2008/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

So­ros, négy­hen­ge­res, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes, kö­zös csö­ves turbódízel motor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1560 cm3. Fu­rat: 75,0, lö­ket: 88,3 mm. Tel­je­sít­mény: 90 LE/66 kW (4000/min). Nyo­ma­ték: 215 Nm (1750/min). Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Elöl se­géd­vá­zas McPherson-, há­tul ös­­sze­tett kar­rend­sze­rű, füg­get­len fel­füg­gesz­tés. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, elöl bel­ső hű­tés­sel, ABS. Gu­mi­mé­ret: 205/65 R15. Cso­mag­tér: 642–3000 l. Üzem­anyag­tar­tály: 60 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4380x1810x1803 mm. Ten­gely­táv: 2728 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 15,9 s. Vég­se­bes­ség: 160 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 7,0/5,0/5,7 l/100 km. Teszt­át­lag: 6,0 l/100 km. CO2: 150 g/km. Ga­ran­cia: 2 év ál­ta­lá­nos, 12 évi át­rozs­dá­so­dás el­le­ni. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: a ga­ran­cia tel­jes ide­jé­re. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: 30 000 km/2 év.

Ára: 4 540 000 Ft

Bővebben az Autó2 2008/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás