Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Mini Clubman Cooper S 1.6 - Gokart kombi

Újabb él­mény­cso­mag az an­go­lok­tól, né­mi öt­le­tes­ség­gel spé­kel­ve.

Tesztnapló

Az első ajtókig sem­mi kü­lönb­ség a rö­vid Mi­ni­hez ké­pest. A két­ré­szes nap­fény­te­tő ára 259 300 Ft

A kö­zel­múlt­ban fel­fris­sí­tett Mi­ni há­rom to­váb­bi aj­tót ka­pott, így egye­di fel­fo­gá­sú kom­bi­ként dob­ták pi­ac­ra.

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér A Mi­ni ten­gely­táv­ját 8 cen­ti­vel meg­nyúj­tot­ták, hos­­sza is nőtt 23,5 cm-t.

Az ab­lak­nyí­lás­ok ki­csik, hát­ra­fe­lé nem kön­­nyű tá­jé­ko­zód­ni. Mind­két aj­tó­szár­nyon van mo­só-tör­lő, a pótféklámpa a te­tő tel­jes szé­les­ség­ében vi­lá­gít

Kü­lön­le­ges­sé­ge a jobb ol­da­lán hát­ra­fe­lé nyí­ló ki­egé­szí­tő aj­tó, amely a B-oszlop hí­ján az el­ső aj­tó mö­gül, be­lül­ről nyit­ha­tó. Az ily módon ki­tá­gí­tott nyí­lás meg­kön­­nyí­ti a be­szál­lást, igaz, az el­ső ülést így is elő­re kell haj­ta­ni/csúsz­tat­ni, ha va­la­ki hát­ra akar be­jut­ni. Itt a tér­dek sok­kal job­ban el­fér­nek, mint a rö­vid Mi­ni­ben, de egy hos­­szú lá­bú ve­ze­tő mö­gött korántsem ró­zsás a hely­zet. Há­tul el­vi­leg hár­man ül­het­nek, de szél­té­ben csak két em­ber­nek el­fo­gad­ha­tó a tér. A cso­mag­tar­tó nyí­lá­sa szin­tén egye­di stí­lus­jegy: a csak­nem víz­szin­tes hát­fal füg­gő­le­ge­sen, 50:50 arány­ban osz­tott, két­szár­nyú fur­gon­aj­tót ka­pott. Ez in­kább lát­vá­nyos, mint prak­ti­kus, a de­rék­szö­gig ki­tár­ha­tó aj­tók nem nyit­nak túl tá­gas utat. A cso­mag­tar­tó 260 l-es (a Mi­ni­hez ké­pest +100 l), a ka­pa­ci­tás a pog­­gyász­tér­ből is le­dönt­he­tő, osz­tott hát­só tám­lák­kal bő­vít­he­tő 930 l-ig.

Ext­ra­ként dup­la pad­ló és rögzítőkampók jár­nak, kis­sé ügyet­len a ro­ló. A ki­nyí­ló aj­tó­kat te­lesz­kóp fé­ke­zi

A já­té­kos mű­szer­fal a há­rom­aj­tó­sé, a kár­pi­tok di­va­to­sak, a stí­lus fi­a­ta­los, az ös­­sze­sze­re­lés nem tö­ké­le­tes: me­net köz­ben há­tul­ról nyi­kor­gás hal­lat­szik.

Mo­tor, erő­át­vi­tel A Pe­u­ge­ot-val kö­zös fej­lesz­té­sű 1,6-os ben­zi­nes tur­bós és köz­tes hű­tős, 175 LE-s, csúcs­nyo­ma­té­ka 240, túl­töl­tés­sel 260 Nm (1600– 5000 perc kö­zött),

Lát­vá­nyos a két­szár­nyas meg­ol­dás, de az al­só me­re­ví­tés mi­att így sem túl tá­gas a nyí­lás. Az ülé­sek ké­nyel­me­sek, nincs sok utas­té­ri ra­ko­dó­hely. Há­tul van Isofix-rögzítés is

a kéziváltó hat­fo­ko­za­tú. Ala­csony for­du­lat­ról kész­sé­ges a csu­pa alu erő­gép, hang­ja kel­le­me­sen öb­lös. A vál­tó át­té­te­le­zé­se sport­au­tós (hos­­szú egyes, majd mi­ni­má­lis kü­lönb­sé­gek­kel kö­vet­ke­zik a töb­bi fo­ko­zat), a ha­to­dik kel­lő­en hos­­szú. A kap­cso­lás ha­tá­ro­zott ke­zet igé­nyel, a kar rö­vid úton jár.

Ve­ze­tés, me­net­tu­laj­don­sá­gok A meg­nyúj­tott kaszt­ni­val go­kar­to­san él­ve­ze­te­sen le­het ka­nya­rod­ni, re­mek a kor­mány, de a haj­tá­si be­fo­lyá­sok je­len­tő­sek, s az út­hi­bák kön­­nyen „ki­ránt­ják” a vo­lánt a kéz­ből. A fu­tó­mű ke­mény, szin­te szű­rés nél­kül köz­ve­tí­ti az út­fel­szín egye­net­len­sé­ge­it, a fék erős, és jól ada­gol­ha­tó. A szél­zaj au­tó­pá­lyán már je­len­tős, a mo­tor­hang nem fokozó­dik za­va­ró­vá. Van üzem­anyag-ta­ka­ré­kos Start/Stop rend­szer: me­net köz­be­ni meg­ál­lás­kor le­ál­lít­ja, majd a kup­lung­ki­nyo­más­ra új­ra­in­dít­ja a mo­tort.

Fel­sze­relt­ség Töb­bek kö­zött a hat lég­zsák, kitörésgátló, ma­nu­á­lis lég­kon­di­ci­o­ná­ló, sport­ülés, alufelnik, ál­lít­ha­tó ülés- és kor­mány­ma­gas­ság, elekt­ro­mos tük­rök és ab­la­kok, táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár, CD-s rá­dió alap. Az ext­rá­kat drá­gán mé­rik.

kami

Az Autó2 újság 2008/4. számában megjelent cikk rövidített változata

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Spor­tos ka­nyar­tu­laj­don­sá­gok
Kel­le­mes ka­rak­te­rű mo­tor
Pon­tos kor­mány
Erős fék
Drá­ga, de sze­rény alap­fel­sze­relt­ség
Rá­zós fu­tó­mű
Nem prak­ti­kus csomagtérnyílás
Nyi­kor­gó bur­ko­la­tok
Ke­vés utas­té­ri ra­ko­dó­hely

Az Autó2 újság 2008/4. számában megjelent cikk rövidített változata

Műszaki adatok

Négy­hen­ge­res, so­ros, tur­bós, köz­tes hű­tős ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1598 cm3. Fu­rat x lö­ket: 77,0×85,8 mm. Tel­je­sít­mény: 175 LE/ 128 kW (5500/min). Nyo­ma­ték: 240 (túl­töl­tés­sel: 260) Nm (1600–5000/ min). Hat­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Elöl McPherson-rendszerű, há­tul több len­gő­ka­ros füg­get­len fel­füg­gesz­tés, elöl-hátul kanyarstabilizátor. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, ESP. Gu­mi­mé­ret: 205/45 R17. Cso­mag­tér: 260– 930 l. Üzem­anyag­tar­tály: 50 l. Hos­z­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 3958x1683x 1432 mm. Ten­gely­tá­vol­ság: 2545 mm. Sa­ját tö­meg: 1205 kg. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 7,8 s. Vég­se­bes­ség: 224 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): l/100 km. Teszt­fo­gyasz­tás: 10 l/100 km. Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia: 2 év ki­lo­mé­ter-kor­lá­to­zás nél­kül. Fé­nye­zé­si ga­ran­cia: 3 év. Rozs­da­ga­ran­cia: 12 év. Szer­viz­in­ter­val­lum: ru­gal­mas, ma­xi­mum 30 000 km vagy 2 év. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 5 év.

Ára: 7 100 000 Ft

Az Autó2 újság 2008/4. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás