Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Mercedes-Benz CLC 180 Kompressor - Teljes hasonulás

A Mer­ce­des át­raj­zolt or­rú kis sport­ku­pé­já­ba ta­lán a komp­resz­­szo­ros négy­hen­ge­res ben­zi­nes pas­­szol a leg­job­ban.

Tesztnapló

A Sport-cso­mag­gal fe­sze­sebb, csök­ken­tett hasmagasságú fu­tó­mű is jár, a kül­ső tük­rök na­gyob­bak, mint az elő­ző so­ro­zat­ban, holt­te­rük mi­ni­má­lis

A Mer­ce­des sport­his­tó­ri­á­ját is­me­rők tud­ják, hogy a stutt­gar­ti­ak si­ke­res ver­seny­gé­pe­it gyak­ran komp­resz­­szor­ral töl­tött, vi­szony­lag kis hen­ger­űr­tar­tal­mú, de nagy nyo­ma­té­kú mo­to­rok haj­tot­ták. A ta­vas­­szal az új C-osztály or­rát át­vál­la­ló, mű­sza­ki­lag alig mó­do­sí­tott CLC-hez (akár­csak a ko­ráb­bi C Sportcoupéhoz) ilyen gép jár be­lé­pő­ként.

A mű­szer­pult a ré­gi C-é, a há­rom­kül­lős kor­mány új, és va­la­men­­nyi CLC-ben alap­áras. A Sport-szint­hez „ver­seny-­pe­dá­lok” jár­nak

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér A bel­ső lé­nye­gé­ben a ré­gi (a mo­dell­vál­tás előt­ti), még a mű­szer­fal is a ko­ráb­bi C-é. A ki­dol­go­zás ma­gas szín­vo­na­lú, az il­lesz­té­sek pon­to­sak, a mű­anyag­ok igé­nye­sek, több­sé­gük (a mű­szer­pult fel­ső bur­ko­la­ta is) kel­le­mes ta­pin­tá­sú, pu­ha. Az új el­ső ülé­sek na­gyok, lap­juk hos­­szú, fe­szes tömetűek, de nem spár­ta­i­ak, és még ol­dal­tar­tá­suk is van. Mély­re kell ül­ni, ki­nyúj­tott lá­bak­kal, a hely spor­tos, de nem ké­nyel­met­len, a mos­tan­tól alap­áron há­rom­kül­lős kor­mány jól be­ál­lít­ha­tó, bőr­hu­za­tát kel­le­mes fog­ni. A fel­áras Sport­-cso­mag ré­sze­ként a mű­sze­rek szám­lap­ja hal­vány pe­pi­ta, kön­­nyen ér­tel­mez­he­tők, sö­tét­ben is jól lát­sza­nak, de a kor­mány ka­ri­má­ja gyak­ran ta­kar­ja őket. A pa­ko­ló­hely-kí­ná­lat nem nagy­vo­na­lú, az aj­tó­zse­bek hos­­szú­ak, kes­ke­nyek, s a kö­zép­kon­zo­lon is ke­vés a ka­cat­hely. A kö­zép­ső kar­tá­masz és a kesz­tyű­tar­tó át­la­gos.

A cso­mag­tér kü­szö­be ma­gas, de vi­lá­gí­tá­sa ha­tá­sos, és tám­la­dön­tés­sel bő­vít­he­tő

Hát­ra az ere­de­ti hely­ze­tük­be vis­­sza­ta­lá­ló el­ső ülé­sek el­le­né­re nem kön­­nyű be­jut­ni, cserébe bent meg­le­pő­en nagy a hely. Bár a lá­ba­ké át­lag alat­ti, a vál­lak­nak és a fe­jek­nek még 180 cen­ti kör­nyé­kén is jut tér. A két­sze­mé­lyes hát­só trak­tus­ban a 170 cen­ti­nél nem ma­ga­sab­bak hos­­szabb tá­vo­kon is jól el­fér­nek, a kö­zép­ső kar­dán­alag­út mé­re­tes, a pa­ko­ló­hely itt is ke­vés. Az aszim­met­ri­kus tám­la­dön­tés­sel bő­vít­he­tő cso­mag­tar­tó a ka­te­gó­ri­á­ban ki­fe­je­zet­ten nagy­nak szá­mít, kü­szö­be ma­gas, ez meg­ne­he­zí­ti a ra­ko­dást, bel­se­je szé­pen kár­pi­to­zott.

Bővebben az Autó2 2008/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Rugalmas, nyomatékos motor
Pontos kormányzás
Jó kanyartulajdonságok
Hatásos fékek
Átlag feletti kidolgozási minőség
Szélcsendes karosszéria
Jó tükrök
Korlátozott hátralátás
Nehézkes beszállás hátra
Rossz úton túl feszes futóműhangolás
Nagy sebességnél túlságosan kicsi kormányholtjáték

 Bővebben az Autó2 2008/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

So­ros négy­hen­ge­res, komp­res­szo­ros ben­zin­mo­tor elöl hos­­szá­ban be­épít­ve. Hen­ge­ren­ként négy sze­lep, vál­to­zó ve­zér­lés, köz­tes hű­tő. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1796 cm3. Fu­rat: 82,0, lö­ket: 85,0 mm. Tel­je­sít­mény: 143 LE/105 kW (4200/min). Nyo­ma­ték: 220 Nm (2500/ min). Öt­fo­ko­za­tú au­to­ma­ta vál­tó, hátsó­ke­rék-haj­tás. Elöl se­géd­vá­zas McPherson-, há­tul ol­da­lan­ként több len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­tés. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, elöl bel­ső hű­tés­sel, ESP. Gu­mi­mé­ret elöl/hátul: 225/45 R18/245/35 R18. Cso­mag­tér: 310–1100 l. Üzem­anyag­tar­tály: 62 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4452x1728x 1405 mm. Ten­gely­táv: 2715 mm. Sa­ját tö­meg: 1495 kg. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 9,9 s. Vég­se­bes­ség: 215 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 11,3/6,2/8,1 l/100 km. CO2: 192 g/km. Teszt­át­lag: 8,7 l/100 km. Ga­ran­cia: 2 év ki­lo­mé­ter-kor­lá­to­zás nél­kü­li ál­ta­lá­nos, 30 évi át­rozs­dá­so­dás el­le­ni. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: a ga­ran­cia tel­jes ide­jé­re, ké­sőbb meghosszabbítható. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: 25 000 km vagy 1 év.

Ára: 6 990 000 Ft

Bővebben az Autó2 2008/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás