Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Ford Focus Kombi 1.8 FFV Ghia - Piás

Al­ko­hol­lal is tan­kol­hat­juk a Focus Flexi Fuel kom­bi­ját. A kör­nye­zet­ba­rát üzem ke­vés komp­ro­mis­z­szum­mal jár.

Tesztnapló

Ha nem len­ne fel­mat­ri­cáz­va, ész­re sem ven­nénk a biohaj­tó­anya­got. Kár, hogy csu­pán né­hány kút­nál kap­ha­tó E85-ös. Az ál­lam egy­elő­re nem ad semmi­lyen ked­vez­ményt az eta­no­los autók ve­vő­i­nek

Az E85-ös (85 szá­za­lék al­ko­hol, 15 szá­za­lék ben­zin) üzem­anyag még épp­hogy csak kap­ha­tó Ma­gyar­or­szá­gon, de a hoz­zá pas­­szo­ló au­tók­ból már­is több­fé­le el­ér­he­tő. A Ford „zöld” al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­á­sát kom­bi­ként pró­bál­tuk.

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér Az utas­tér han­gu­la­ta ko­mor, szin­te min­den szürke, az anya­gok több­sé­ge pu­ha, az ös­­sze­sze­re­lés mi­nő­sé­gi, de me­net köz­ben há­tul­ról nyi­kor­gás hall­ha­tó. Az el­ső fo­te­lek jól tar­ta­nak, tömetük ide­á­lis. Há­tul csak át­la­gos a láb­hely, a fej­tér jó­ko­ra, hár­man is el­fér­nek. Be­lül sem­mi nem em­lé­kez­te­ti a ve­ze­tőt ar­ra, hogy eta­no­los au­tót ve­zet. A pog­­gyász­tér nem vi­lág­baj­nok, 480 li­te­res (ülés­dön­tés­sel 1525 li­te­res­re bő­vít­he­tő). Szép a rak­tér­kár­pi­to­zás, van négy vas­kos rögzítőfül, kön­­nyű le­dön­te­ni a 40:60 arány­ban haj­to­gat­ha­tó ülé­se­ket, s utas­té­ri ra­ko­dó­hely­ből sincs hi­ány.

Mo­tor, erő­át­vi­tel A Flexi Fuel-rendszerhez 1,8-as, 16 sze­le­pes, négy­hen­ge­res ben­zi­nest vá­lasz­tot­tak.

A mo­tor­irá­nyí­tás fo­lya­ma­to­san fi­gye­li a tank tar­tal­má­nak pil­la­nat­nyi ös­­sze­té­tel­ét, és an­nak meg­fe­le­lő­en ál­lít­ja be a gyúj­tást és a be­fecs­ken­de­zést. Hi­deg­in­dí­tás­kor üzem­anyag-elő­me­le­gí­tő se­gít. Ke­mé­nyí­tett acél­ból ké­szül­nek a szelepülékek, s kor­ró­zió­ál­ló anyag­ból van min­den, üzem­anyag­gal érint­ke­ző al­kat­rész. Az ok: az al­ko­hol aggresszív

A 125 LE-s erő­for­rás E85-ös üzem­anyag­gal, il­let­ve en­nek és a nor­mál ben­zin­nek bár­mi­lyen ará­nyú ke­ve­ré­ké­vel mű­köd­het; csu­pán ben­zin­nel is el­van. Ha ki­zá­ró­lag E85-öt kap, érez­he­tő­en élén­keb­ben re­a­gál a gáz­ra, és a nyo­ma­ték­ru­gal­mas­sá­ga is jobb, de hi­deg­in­dí­tás után, fő­leg hű­vös reg­ge­le­ken, az el­ső mé­te­re­ken aka­doz­va, kel­let­le­nül húz. Üzemmelegen si­mán és egyen­le­te­sen dol­go­zik. Át­lag­fo­gyasz­tá­sa eta­no­los üzem­ben ki­csit ma­ga­sabb, ve­ze­té­si stí­lus­tól füg­gő­en száz ki­lo­mé­te­ren­ként át­la­go­san 1-2 li­ter­rel eszik töb­bet, mint ben­zin­ből: a fő­leg vá­ros­ban haj­tott Focus 10,9 l E85-öst szo­po­ga­tott el 100 km-en. A több­let­fo­gyasz­tá­sért kár­pó­tol az eta­nol ja­vá­ra ír­ha­tó kö­rül­be­lül 80-85 Ft/l-es ár­előny (az E85-ös li­te­ren­kén­ti ára 215, a 95-ös ben­zi­né 300 Ft volt no­vem­ber vé­gén).

Jól is­mert Ford-mű­szer­fal és -utas­tér: több­sé­gé­ben igé­nyes anya­gok, egy­ér­tel­mű ke­ze­lő­szer­vek, ké­nyel­mes ülé­sek. Az Flexi Fuel ol­csóbb, mint a leg­ki­sebb dí­zel, de majdnem 400 000-rel drá­gább, mint a 115 LE-s 1,6-os ben­zi­nes

Ve­ze­tés, me­net­tu­laj­don­sá­gok A négy irány­ban ál­lít­ha­tó, se­bes­ség­füg­gő rá­se­gí­té­sű szer­vo­kor­mán­­nyal pon­to­san di­ri­gál­ha­tó az au­tó, az irá­nyí­tás, az erő­szük­ség­let par­ko­lás­kor ki­csi, de a vo­lán nagy se­bes­ség­nél sem vá­lik ér­zé­ket­len­né. A fu­tó­mű vi­sel­ke­dé­se ka­nyar­ban so­ká­ig sem­le­ges, nin­cse­nek vá­rat­lan re­ak­ci­ók. A fel­füg­gesz­tés han­go­lá­sa in­kább spor­tos, mint kom­for­tos, erős és jól ada­gol­ha­tó a fék. Az 1,8-as kel­le­mes part­ner, már 2000/perctől jól húz, meg­ter­helt ka­ros­­szé­ri­á­val is di­na­mi­kus gyor­sí­tás­ra sar­kall­ha­tó, ked­ve­li a pör­ge­tést, hang­ja csak 4000/perc fe­lett kezd to­la­ko­dó­vá vál­ni.

Fel­sze­relt­ség A Ghia-szint lé­nye­ge­sebb alap­té­te­lei: két­zó­nás au­to­ma­ta klí­ma­be­ren­de­zés, négy elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő, elekt­ro­mos tü­kör, tempomat, kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő CD-s rá­dió, hat lég­zsák, ABS, Isofix-ülésrögzítés, eső­ér­zé­ke­lős ab­lak­tör­lő, köd­fény­szó­ró, au­to­ma­ta fény­szó­ró­ve­zér­lés, kön­­nyű­fém fel­nik, fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép, táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár.

Karner Mik­lós

Az Autó2 újság 2008/1. számában megjelent cikk rövidített változata

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Biz­ton­sá­gos fu­tó­mű
Erős mo­tor, pon­tos vál­tó
E85-össel és ben­zin­nel is hasz­nál­ha­tó
Prak­ti­kus ra­ko­dó­he­lyek
Gaz­da­sá­gos üzem
Hi­deg­ben eta­nolüzem­ben erőt­len mo­tor
Ko­mor bel­ső
Át­lag alat­ti cso­mag­té
Nagy fel­ár az 1,6-os ben­zin­mo­tor­hoz ké­pest

Az Autó2 újság 2008/1. számában megjelent cikk rövidített változata

Műszaki adatok

Négy­hen­ge­res, so­ros, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes ben­zin­mo­tor elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1798 cm3, fu­rat: 83,0 mm, lö­ket: 83,1 mm. Tel­je­sít­mény: 125 LE/92 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 165 Nm (4000/min). Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Elöl McPherson-felfüggesztés, há­tul ös­­sze­tett kar­rend­szer­ből ál­ló füg­get­len fel­füg­gesz­tés. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, blok­ko­lás­gát­ló. Gu­mi­mé­ret: 195/65 R15. Cso­mag­tér: 480/1525 l. Üzem­anyag­tar­tály: 55 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4473x1840x 1447 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 10,5 s. Vég­se­bes­ség: 198 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 9,6/5,6/7 l/100 km. Teszt­fo­gyasz­tás: 10,9 l/100 km. Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia és fé­nye­zé­si ga­ran­cia: 2 év ki­lo­mé­ter-kor­lá­to­zás nél­kül. Rozs­da­ga­ran­cia: 12 év. Szer­viz­in­ter­val­lum: 20 000 km vagy 1 év. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 2 év.

Ára: 5 365 000 Ft

Az Autó2 újság 2008/1. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék: , ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás