Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: BMW 123d Coupé - Stílusos vagány

Már lép­csős­há­tú kupé­for­má­ban is léte­zik az 1-es BMW.

Tesztnapló

Fur­csa a szem­nek a rö­vid ten­gely­táv és a szedán kaszt­ni ta­lál­ko­zá­sa. A xe­non fény­szó­ró fel­ára 145 500 Ft. Jó ké­pet ad­nak a mind­két ol­da­lon osz­tott te­rű tük­rök

A for­mai gyö­ke­re­i­vel a hat­va­nas évek le­gen­dás 02-es BMW-ihez kö­tő­dő két­aj­tós­hoz bi­valy­erős dup­la­tur­bós dí­zel­mo­tor is kap­ha­tó.

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér Szé­les­re nyí­ló, ke­ret nél­kü­li ab­la­kú aj­tó­kon át le­het be­ül­ni az ala­csony­ra sze­relt ülé­sek­be. A sza­bá­lyoz­ha­tó ol­dal­tar­tá­sú és ülőlaphosszú sport­fo­te­lek­ben jó utaz­ni, de a ma­gas­ság­ál­lí­tás mél­tat­lan az au­tó­hoz: csak az ülés­ből el­emel­ked­ve sikerül fel­jebb en­ged­ni a la­pot. Az el­ső sor ki­csit „pas­­szen­tos”, fő­leg szél­té­ben. Ra­ko­dó­hely­ből elöl-hátul se sok akad. Pré­mi­u­mos a ki­dol­go­zás, az anya­gok igé­nye­sek, a zaj­szi­ge­te­lés ha­tá­sos. Pre­cí­zen jár­nak a ke­ze­lő­szer­vek, a rá­dió-szel­lő­ző­pa­nel ki­is­me­ré­se né­mi ta­nu­lást igé­nyel. Bár az el­ső ülés lap­pal együtt elő­re­csúsz­tat­ha­tó, hát­ra ne­héz­kes a be­szál­lás; ott leg­fel­jebb gye­re­kek fér­nek el ké­nyel­me­sen. Sí­kok­kal ha­tá­rolt a poggyásztér, mé­re­te elég egy hos­­szú hét­vé­ge bő­rönd­je­i­hez (360 l), s egy­sze­rű­en bő­vít­he­tő is: a csomagtérajtó-nyílásnál lé­vő ka­rok­kal fek­tet­he­tő el az osz­tott hát­só tám­la.

A kikapcsolható Start/Stop-elektronika leállítja a motort, ha például megállunk a piros lámpánál. Az ülés­fű­té­sért, a ge­rinc­tá­ma­szért, a po­hár­tar­tó­ért, va­la­mint a multifunkciós kor­má­nyért is kü­lön kell fi­zet­ni. A mű­szer­pul­ton nincs mo­tor­hő­mé­rő

Mo­tor, erő­át­vi­tel Két sor­ba kap­csolt fix geo­met­ri­á­jú tur­bó lé­le­gez­te­ti a négy­hen­ge­res, két­li­te­res dí­zelt, 204 LE-vel és kis­moz­dony­nyi, 400 Nm nyo­ma­ték­kal gaz­dál­kod­hat a so­főr. Él­ve­ze­tes az erő­gép: alig van tur­bó­lyu­ka, szin­te alap­já­rat­tól izom­ból húz, 2000/perctől meg­va­dul. A hat­fo­ko­za­tú vál­tó kar­ja rö­vid uta­kon, szűk ku­lis­­szá­ban, ha­tá­ro­zott kéz­moz­du­lat­ra kat­tan, a hosszú át­té­te­le­zés jól il­lik a mo­tor­hoz. Kel­le­me­sen mor­gós tó­nus­ban szól a dí­zel, hang­ja so­sem to­la­ko­dó, de alap­já­ra­ton re­zeg­te­ti a ka­ros­­szé­ri­át és a vál­tó­kart. Fo­gyasz­tá­sá­ra nem le­het pa­nasz: fő­ként vá­ro­si üzem­ben, nem vis­­sza­fo­got­tan hajt­va 7,3 l/100 km-es ér­ték jött ki.

A szé­les fe­nék az 1-es csa­lád leg­na­gyobb cso­mag­te­rét rej­ti. Há­tul, a pad­ló alatt van az ak­ku­mu­lá­tor, pót­ke­rék nincs, az ab­ron­csok de­fekt­tű­rők

Ve­ze­tés, me­net­tu­laj­don­sá­gok A há­rom­for­du­la­tos kor­mány pre­cí­zen kö­ve­ti a ki­je­lölt utat, a fék ha­ra­pós, a ke­mény­re han­golt, de még­sem za­va­ró­an rá­zós fu­tó­mű jól tá­mo­gat­ja a di­na­mi­kus au­tó­zást. Há­rom lép­cső­ben le­het ál­lí­ta­ni a haj­tás­lánc elekt­ro­ni­kus se­gé­de­i­nek ér­zé­keny­sé­gét, a má­so­dik szint­nél még meg­ma­rad a vé­de­lem, de ga­ran­tált a far­ri­szá­lás, ha nagy gáz­zal in­du­lunk. A me­ré­szeb­bek él­ve­zik a hát­só­ke­rék-haj­tást, ám a ru­tin­ta­la­no­kat – fő­leg ned­ves úton – meg­ijeszt­he­ti.

Fel­sze­relt­ség Az au­tó árá­hoz ké­pest sze­gé­nyes az alap­áras ext­ra­lis­ta, mind­ös­­sze az ESP, a hat lég­zsák, az MP3-as, CD-s rá­dió, az elekt­ro­mos ab­lak- és tü­kör­moz­ga­tás, a ma­nu­á­lis klí­ma, a köd­fény­szó­ró, a ri­asz­tó, a táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár, a kön­­nyű­fém keréktárcsakészlet, a fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép, a négy irány­ban ál­lít­ha­tó bőr­kor­mány és az Isofix-ülés­rög­zí­tés emel­he­tő ki. A to­váb­bi ki­egé­szí­tők drá­gák.

KarnerM

Az Autó2 újság 2008/3. számában megjelent cikk rövidített változata

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Szép já­rá­sú, csen­des mo­tor
Pa­rá­dés me­net­tel­je­sít­mé­nyek
Ked­ve­ző fo­gyasz­tás
Jó kanyar-stabilitás
Kiváló kidolgozási minőség
Jó vezetési helyzet
Igénytelen ülésmagasság-állítás
Magas alapár, szegényes felszereltség
Alapjáraton vibrációt keltő motor
Nedves úton kitörésre hajlamos far

Az Autó2 újság 2008/3. számában megjelent cikk rövidített változata

Műszaki adatok

Négy­hen­ge­res, so­ros, kö­zös csö­ves, dup­la tur­bós dí­zel­mo­tor, elöl hos­­szá­ban be­épít­ve. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1995 cm3. Fu­rat x lö­ket: 90,0×84,0 mm. Tel­je­sít­mény: 204 LE/150 kW (4400/min). Nyo­ma­ték: 400 Nm (2000–2250/min). Hat­fo­ko­za­tú kéziváltó, hát­só­ke­rék-haj­tás. Elöl McPherson-, há­tul ol­da­lan­ként öt­ka­ros, DeDion-rendszerű füg­get­len fel­füg­gesz­tés, elöl-hátul kanyarstabilizátor. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, ESP. Gu­mi­mé­ret: 205/50 R17. Cso­mag­tér: 360 l. Üzem­anyag­tar­tály: 51 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4360x1751x1420 mm. Ten­gely­tá­vol­ság: 2660 mm. Sa­ját tö­meg: 1495 kg. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 7,0 s. Vég­se­bes­ség: 238 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 6,5/4,4/5,2 l/100 km. Teszt­fo­gyasz­tás: 7,3 l/100 km. Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia: 2 év ki­lo­mé­ter-kor­lá­to­zás nél­kül. Fé­nye­zé­si ga­ran­cia: 3 év. Rozs­da­ga­ran­cia: 12 év. Szer­viz­in­ter­val­lum: max. 30 000 km. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 2 év.

Ára: 8 784 000 Ft

Az Autó2 újság 2008/3. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szabályok, amikkel érdemes tisztában lenned ha autópályát használsz

Bár a legtöbben nagyjából tisztában vagyunk az autópályán való...

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás