Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Audi A3 Sportback Ambition 1.4 T FSI - Traxióma

Az Au­di agyon­csap­ta az axiómát: a hen­ger­űr­tar­tal­mat már nem­csak a na­gyobb hen­ger­űr­tar­ta­lom­mal le­het le­győz­ni.

Tesztnapló

Rang­ba cso­ma­golt nagy utas- és cso­mag­tér

Az el­adá­sa­it a leg­gyor­sab­ban nö­ve­lő pré­mi­um­gyár­tó, az Au­di aho­gyan (VW) cso­port­já­ban szo­kás, a down-sizing: a ki­sebb mo­to­rok­kal el­ér­he­tő tel­je­sít­mény­eme­lés irá­nyá­ba is el­moz­dult. A he­gyek nem ege­ret szül­tek.

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér A pré­mi­um­rang­tól nem meg­nyo­mo­rí­tott ka­ros­­szé­ria mind­azt kí­nál­ja (belteret, cso­mag­te­ret, di­na­mi­kát, gaz­da­sá­gos­sá­got, fel­sze­re­lé­se­ket), amit az al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­á­ban el­vár­nak, és azt is, amit a pré­mi­um­tól: a jó ki­vi­te­li mi­nő­sé­get, a ma­gas árat. A gyár­tó nagy pro­fit­tal dol­go­zik, és pa­raszt­va­kí­tó, hi­szen Golf-struk­tú­rá­ra ag­gat­ja a vas­kos ár­cé­du­lát, igaz, az anyag­vá­lasz­ték és a bel­ső ki­vi­tel el­éri a pré­mi­um­szin­tet.

In­for­má­ci­ó­i­val, ki­vi­te­lé­vel, igé­nyes mű­szer­fal-meg­ol­dá­sa­i­val az Au­di ki­emel­ke­dik a né­met pré­mi­um­hár­mas kö­zül

A ki­csit ké­nyel­met­le­nül erő­sza­kos ol­dal­tar­tá­sú ve­ze­tő­ülés (akár­csak az uta­sé) ma­gas­ság­ban, a kor­mány két sík­ban ál­lít­ha­tó, a ve­ze­té­si hely­zet ké­nyel­mes, az át­lát­ha­tó­ság na­gyon jó, nagy a cso­mag­tér, a hát­só uta­sok fönt ül­nek, a ki­lá­tás jó, láb­he­lyük ha­tal­mas, a pla­fon ugyan nem ma­gas, a kö­zép­ső me­re­ví­tő el­len­ben az.

Mo­tor, erő­át­vi­tel A tesztau­tó leg­ér­de­ke­sebb pont­ja a mo­tor­ja. A csök­ken­tett bel­ső súr­ló­dá­sú, 1,4 li­te­res, a hen­ge­ren­kén­ti kopogásgátlóval fi­gyelt, acél­ön­té­sű blokk hen­ger­fej­ében két ve­zér­ten­gely hen­ge­ren­kén­ti négy sze­le­pen zon­go­rá­zik, a le­ve­gőt a víz­zel hű­tött (!) köz­tes hű­tőn át (az erő­sebb komp­res­­szor-tur­bó kom­bi­ná­ció he­lyett) itt csak egy tur­bó pum­pál­ja, ben­zint a nagy­nyo­má­sú (110 bar) ada­go­ló a hat­fu­ra­tos por­lasz­tó­kon át köz­vet­le­nül a hen­ger­be nyom­ja. Tur­bó­hoz ké­pest a komp­res­­szió meg­le­he­tő­sen ma­gas (10:1). Ez az ös­­sze­ál­lí­tás azon­ban az át­la­gos tur­bók­hoz viszonyítva egé­szen más­kép­pen vi­sel­ke­dik, meg­dönt­ve azt ré­gi axiómát, hogy a hen­ger­űr­tar­tal­mat csak hen­ger­űr­tar­ta­lom­mal le­het pó­tol­ni. A vál­to­zó szí­vó­sze­lep-ve­zér­lés­nek is kö­szön­he­tő­en tur­bó­lyuk – bátran mond­hat­juk – egy­ál­ta­lán nincs, a nyo­ma­ték a pin­cé­ből in­dul (80 szá­za­lé­ka már 1250-től dől), és fo­lya­ma­tos öm­lé­se sok­kal na­gyobb mo­to­rok­nak is be­csü­le­tük­re vál­na.

A tur­bó­fel­töl­tő ma­xi­má­lis for­du­lat­szá­ma 220 000 per­cen­ként, lefú­vó­szelepét pne­u­ma­ti­ka he­lyett elekt­ro­ni­ka ve­zér­li. A vízhű­té­ses köz­tes hű­tő az alacso­nyabb hő­fok és vízmennyi­ség el­éré­sé­hez füg­get­len a mo­tor hű­té­si rend­sze­ré­től

A kis 1,4-es na­gyobb tár­sa­it meg­szé­gye­ní­tő ki­egyen­sú­lyo­zott­ság­gal, rend­kí­vül ala­csony alap­já­ra­ti for­du­lat­szá­mon (700/min) fo­rog, és tur­bó­mo­tor­tól tel­je­sen szo­kat­lan mó­don, már 1000-es for­du­la­ton jól hasz­nál­ha­tó, nagy nyo­ma­té­kot ad. En­nek jól ér­zé­kel­he­tő je­le, hogy a kipörgésgátló vissza­jel­ző ­fé­nye min­den for­du­lat­szám­nál akár fo­lya­ma­to­san ég­ve tart­ha­tó. Et­től az ala­csony ér­ték­től egy­vég­té­ben húz, a nyo­ma­ték ma­xi­mum (200 Nm [!]) 1500-as per­cen­kén­ti for­du­la­ton ér­ke­zik, a leg­na­gyobb tel­je­sít­mény 125 LE. A hat­fo­ko­za­tú vál­tó szo­kat­la­nul fi­no­man kap­csol, és fo­ko­zat­ki­osz­tá­sa is meg­fe­le­lő, az egész erő­át­vi­te­li lánc na­gyon csen­des, holt­já­ték nél­kü­li, és jól csil­la­pí­tott.

Ve­ze­tés, me­net­tu­laj­don­sá­gok A kis mo­tor az erő­át­vi­te­li lánc­cal be­ara­nyoz­za a ve­ze­té­si tu­laj­don­sá­go­kat. Az egy az egy­ben a VW Golf pad­ló­za­tá­ra, elöl McPherson-, há­tul füg­get­len, ös­­sze­tett len­gő­kar­ja­i­ra tett, amúgy is csen­des, re­zo­nan­cia­sze­gény ka­ros­­szé­ri­át hal­kan és di­na­mi­ku­san re­pí­ti. A ru­gó­zás ki­fe­je­zet­ten jó a 225/45 R17-es té­li gu­mis ke­re­ke­ken, az út­fek­vés spor­tos, a há­rom­for­du­la­tos elekt­ro­mos szer­vo­kor­mány át­té­te­le kis­sé nagy, a gyors irány­vál­tás le­he­tő­sé­gét éppenhogy hoz­za, a fordulékonyság és az egyenesfutás pél­da­mu­ta­tó. A négy tár­csa­fék jól vég­zi dol­gát, a pe­dál­rend bor­zal­mas: a gáz mé­lyen, a fék ma­ga­san, vi­szont a jól át­té­te­le­zett fék­pe­dált öröm hasz­nál­ni, akár­csak az alul csuk­lós te­li­tal­pas gázt. Okos biz­ton­sá­gi meg­ol­dás, hogy az ön­in­dí­tó csak ki­nyo­mott kup­lung­gal hoz­za mű­kö­dés­be a mo­tort.

Felszereltség Az Ambition-felszereltség a má­so­dik a so­ro­zat­ban, va­la­men­­nyi alap ké­nyel­mi fel­sze­re­lé­sen kí­vül hat lég­zsák, az au­to­ma­ta klí­ma és a kipörgésgátló is a ré­sze. Meg­döb­ben­tő, hogy az alap­vál­to­zat (Attraction) csu­pán rá­dió-elő­ké­szí­tést ad.

S. P.

Az Autó2 újság 2008/2. számában megjelent cikk rövidített változata

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Ál­ta­lá­no­san jó ki­dol­go­zás
Ké­nyel­mes ve­ze­té­si hely­zet
Nagy hát­só láb­tér és cso­mag­tér
Csen­des utas­tér
Ru­gó­zá­si kom­fort, jó ta­laj­fo­gás­sal
Na­gyon nyo­ma­té­kos, di­na­mi­kus és ta­ka­ré­kos mo­tor
Fordulékonyság
Csak ki­nyo­mott kup­lung­gal in­dít­ha­tó
Jó fék
Nagy kesz­tyű­tar­tó
Pe­dál­rend
Kis­sé hos­­szú kor­mány­át­té­tel
To­la­ko­dó­an hang­sú­lyo­zott ol­dal­tar­tá­sú el­ső ülé­sek
Szük­ség­pót­ke­rék

Az Autó2 újság 2008/2. számában megjelent cikk rövidített változata

Mûszaki adatok

Négy­hen­ge­res so­ros, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes ben­zin­mo­tor elöl ke­reszt­ben be­épít­ve, tur­bó­fel­töl­tő­vel, víz­hű­té­ses köz­tes hű­tő­vel. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1390 cm3, fu­rat: 76,5 mm, lö­ket: 75,6 mm. Tel­je­sít­mény: 125 LE/92 kW (5000/min). Nyo­ma­ték: 200 Nm (1500/min). Hat­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Elöl McPherson-, há­tul ös­­sze­tett kar­rend­szer­ből ál­ló füg­get­len fel­füg­gesz­tés. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, blok­ko­lás­gát­ló. Gu­mi­mé­ret: 225/45 R17. Cso­mag­tér: 370–1100 l. Üzem­anyag­tar­tály: 55 l. Hossz x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4215x1765x1420 mm. Ten­gely­táv: 2580 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 9,8 s. Vég­se­bes­ség: 203 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 8,6/5,3/6,5 l/100 km. Teszt­fo­gyasz­tás: 9,0 l/100 km. Ál­ta­lá­nos és fé­nye­zé­si garancia: 3 év ki­lo­mé­ter-kor­lá­to­zás nél­kül. Rozsdagarancia: 12 év. Szervizintervallum: 30 000 km vagy 2 év. Védőszárny-szolgáltatás: 3 év.

Ára: 6 297 400 Ft

Az Autó2 újság 2008/2. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás