Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Teszt: Mitsubishi Lancer 1.5 16V Invite - Kitörési pont

Eddig szinte rejtegette a Mi­tsu­bi­shi a Lancert, pe­dig az új al­só-kö­zép­ka­te­gó­riás ér­de­kes da­rab.

Képekben

Va­gány ki­ál­lá­sú a Lancer, a fel­áras spoilergarnitúra lát­vá­nyos, de sé­rü­lé­keny. A tük­rök nem osz­tott te­rű­ek, ám na­gyok, így jól mu­tat­ják a mö­göt­tes for­gal­mat. Ka­nyar­fén­­nyel kom­bi­nált bixenon lám­pa csak a na­gyobb mo­tor­ral el­ér­he­tő fel­sze­re­lé­si cso­mag­hoz jár
 
Nem vas­kos a C-oszlop, ez­zel együtt idő­be te­lik ki­is­mer­ni, hogy hol a far vé­ge. A cso­mag­tér fe­de­le csak a kulcs­ról vagy be­lül­ről nyit­ha­tó
 
Nem kelt túl sok ér­zel­met a jól tá­jé­koz­ta­tó mű­szer­pult. Jó, hogy nem tü­rem­ke­dik elő­re a kö­zép­kon­zol mű­anyag ke­re­te, így nem üt­kö­zik be­le a hos­­szabb lá­bú ve­ze­tő comb­ja. A kesz­tyű­tar­tó hűt­he­tő, ám vi­lá­gí­tá­sa nincs
    

  

Nincs sok ol­dal­tar­tás, de az ülő­la­pok elég hos­­szú­ak. Kar­ral ál­lít­ha­tó a ma­gas­ság és a tám­la­dő­lés. Hi­ány­zik a de­rék­tá­masz, stra­pa­bí­ró­nak tű­nik a bézs szín­ben is ren­del­he­tő kár­pit
 
Há­tul jól el le­het fér­ni, ha az utas nem ma­ga­sabb 190 cm-nél. Az ülő­lap hos­­szú, kö­zé­pen csök­ken­ti a láb­he­lyet a ki­tü­rem­ke­dő kar­dán­alag­út
 
Sok ke­mény mű­anyag és mi­ni­má­lis tex­til­be­tét al­kot­ja az aj­tó­kár­pi­tot. Elöl át­la­go­sak, há­tul szű­kek a zse­bek, az aj­tón lé­vő kap­cso­lók több­sé­ge nincs ki­vi­lá­gít­va
    

  

Fel­kap­csolt fény­szó­ró­nál még ak­kor sem lát­ha­tó a rá­dió köz­pon­ti ki­jel­ző­je, ha a leg­na­gyobb fény­erő­re ál­lít­juk. Az au­to­ma­ta klí­ma ha­té­kony, a hi­fi MP3-at is ját­szik, s nem szól ros­­szul
 
A pe­dál­rend­re nem le­het pa­nasz, a fém ta­po­só­fe­lü­let 28 000 fo­rin­tos ext­ra. A kor­mány ta­kar­ja a kitörésgátló kap­cso­ló­ját
 
Nem vit­ték túl­zás­ba a zaj­szi­ge­te­lést, hos­­szú úton na­gyon za­va­ró a mo­tor „mu­zsi­ká­ja”. Az ab­lak­tör­lő nem aeroblade, de leg­alább jól tö­röl. A motortér-tetőt egy­sze­rű rúd tart­ja a ma­gas­ban
    

 

 

 
A szür­ke kár­pit mi­nő­sé­ge és ki­vi­te­le­zé­se mél­tat­lan az au­tó­hoz, a for­gal­ma­zó sze­rint ezen vál­toz­tat majd a gyár. Rögzítő-karikák nin­cse­nek, a pad­ló alatt szük­ség­pót­ke­rék la­pul
 
A le­dön­tött tám­lák­kal ki­bő­ví­tett ben­dő 95 cm szé­les, 30 cm ma­gas és 185 cm hos­­szú tár­gya­kat is el­nyel
  
    

Az Autó2 újság 2008/5. számában megjelent cikk rövidített változata

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Tá­gas hely­kí­ná­lat elöl-hátul
Át­lát­ha­tó ka­ros­­szé­ria
Jó pe­dál­rend
Minőségi összeszerelés
Biz­ton­sá­gos út­tar­tás, kom­for­tos ru­gó­zás
Hi­ány­zó de­rék­tá­masz elöl
Sok ko­po­gós mű­anyag
Ra­dar nél­kül ne­héz­kes to­la­tás
Ki­csi és nem szé­pen kár­pi­to­zott cso­mag­tér
 
Nyo­ma­té­kos, kész­sé­ges erő­for­rás
Pon­tos vál­tó
Rö­vid váltóáttételezés
Nagy mo­tor­zaj
Biztonság Költségek
Isofix-pontok há­tul
Füg­göny­lég­zsák és térd­lég­zsák alap­áron
Kitörésgátló az alap­ki­vi­tel­től el­te­kint­ve szé­ria
  
3 év/100 000 km ga­ran­cia
Gaz­dag alap­fel­sze­relt­ség
Ked­ve­ző fo­gyasz­tás
 

Az Autó2 újság 2008/5. számában megjelent cikk rövidített változata

Műszaki adatok

Motor Fo­lya­dék­hű­té­ses, so­ros négy­hen­ge­res ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely fo­ga­zott szíj haj­tás­sal, hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Vál­to­zó szí­vó­ol­da­li sze­lep­ve­zér­lés. Kön­­nyű­fém hen­ger­fej, acél­blokk. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1499 cm3, fu­rat: 75,0 mm, lö­ket: 84,8 mm. Sű­rí­té­si arány: 10,5:1. Tel­je­sít­mény: 109 LE/80 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 143 Nm (4000/min). Olaj­töl­tés: 4,2 l. Hű­tő­fo­lya­dék men­­nyi­sé­ge: 6 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 12 V 55 Ah.

Erőátvitel Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás, hid­ra­u­li­kus mű­köd­te­té­sű ten­gely­kap­cso­ló. Se­bes­ség 1000/ min for­du­lat­szá­mon ötö­dik fo­ko­zat­ban: 33 km/h.

Felfüggesztés Elöl McPherson-, há­tul multilink fel­füg­gesz­tés, spi­rál­ru­gók, elöl-hátul kanyarstabilizátor. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, elöl bel­ső hű­tés­sel, ESP. Há­rom­for­du­la­tos, fo­gas­lé­ces kor­mány­mű, elekt­ro­mos rá­se­gí­tés­sel.

Karosszéria Négy­aj­tós, öt­ülé­ses ön­hor­dó acél­ka­rosz­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 1250 kg. Meg­en­ge­dett össztömeg: 1750 kg. Üzem­anyag­tar­tály: 60 l.

Menetteljesítmények Gyorsulás (0–100 km/h): 11,8 s. Végsebesség: 191 km/h. Fogyasztás: város/városon kívül/vegyes: 8,2/5,4/6,4 l/100 km. Tesztátlag: 6,8 l/100 km * Saját mé­rés, fő­leg or­szág­úton hajt­va, két sze­mél­­lyel, +5 és +10 Cel­si­us-fok kö­zöt­ti hő­mér­sék­le­ten.

Garancia, szerviz Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia és fé­nye­zé­si jót­ál­lás: 3 év/100 000 km, vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 3 év, át­rozs­dá­so­dás el­le­ni ga­ran­cia: 12 év, szer­viz­pe­ri­ó­dus, olaj­cse­re: 20 000 km vagy 1 év.

Az Inform-alapkivitel lényegesebb tartozékai: ABS, elekt­ro­ni­kus fékerőelosztó, ve­ze­tő- és utasoldali lég­zsák, el­ső ol­dal­lég­zsák, füg­göny­lég­zsák, ve­ze­tői térd­lég­zsák, há­rom­pon­tos öv és ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú fej­tám­la va­la­men­­nyi ülés­hez, két irány­ban ál­lít­ha­tó szer­vo­kor­mány, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú ve­ze­tő­ülés, elekt­ro­mos tü­kör­ál­lí­tás, elekt­ro­mos el­ső-hát­só ab­lak­eme­lő, táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár, hát­só Isofix-rögzítés, osz­tot­tan dönt­he­tő hát­só ülés, ma­nu­á­lis klí­ma­be­ren­de­zés, kö­zép­ső kar­tá­masz elöl-hátul, CD-s rá­dió.

Ára: 3 999 000 Ft

Az Invite-kivitelű tesztautó további felszerelései: kitörésgátló, au­to­ma­ta klí­ma­be­ren­de­zés, bőr­kor­mány, ké­zi­fék­kar és vál­tó­gomb, kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő rá­dió, hű­tött kesz­tyű­tar­tó, te­le­fon-ki­han­go­sí­tó, 16 co­los kön­­nyű­fém ke­rék­tár­csa, fűt­he­tő tük­rök, me­tál­fé­nye­zés (99 900 Ft), spoilerszett (el­ső al­só lég­te­re­lő, kü­szöb­tol­dat, hát­só spoiler, 251 170 Ft), fém pe­dál­kész­let (28 011 Ft), bel­ső küszöbdíszléc (27 625 Ft).

Ára: 5 096 706 Ft

Az Autó2 újság 2008/5. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás