Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Pikoló: smart fortwo 0.8 cdi passion - Zseböngyújtó

A ta­valy meg­újí­tott két­ülé­ses smart dízel­mo­tor­ját ap­ró mó­do­sí­tá­sok­kal emel­ték át az előd­ből.

Pikoló

Az elő­ző ge­ne­rá­ci­ó­é­nál csak­nem 20 cen­ti­vel hos­­szabb ka­ros­­szé­ria hely­kí­ná­la­ta két sze­mély­nek ele­gen­dő. Cse­kély mé­re­te­i­vel a leg­szű­kebb utcák­ban is ját­szi kön­­nyed­ség­gel mozog a smart

A mo­dell­fris­sí­tés­ből ere­dő mé­ret­nö­ve­ke­dés el­le­né­re a smart to­vább­ra is a leg­ki­sebb rend­szá­mos au­tó a ha­zai pi­a­con. Az igé­nyes anyag­vá­lasz­tá­sú beltérben ket­ten jól el­fér­nek, ka­cat­ja­ik már ke­vés­bé. Az aj­tó­kon pa­rá­nyi­ak a zse­bek, a kesz­tyű­tar­tó fe­de­le fel­áras ext­ra. Az ülé­sek ke­mé­nyek, de jól tar­ta­nak, a be­szál­lás ké­nyel­mes, az aj­tók szé­les­re tár­ha­tók. A hely­kí­ná­lat min­den irány­ban ele­gen­dő, a tér­ér­ze­tet a vi­lá­gos kár­pi­to­zás és a passion-szint ro­ló­val le­ár­nyé­kol­ha­tó pa­no­rá­ma­te­te­je is ja­vít­ja. A 220 li­te­res cso­mag­tér az au­tó mé­re­te­i­hez ké­pest nagy, for­má­ja sza­bá­lyos, a víz­szin­tes osz­tás men­tén két rész­let­ben nyí­ló hát­fal meg­kön­­nyí­ti a pa­ko­lást. A tér az utasülés tám­lá­já­nak le­dön­té­sé­vel 340 li­te­rig bő­vít­he­tő.

A fris­sí­tés­kor 41-ről 45 ló­erő­re emelt tel­je­sít­mé­nyű és meg­nö­velt nyo­ma­té­kú há­rom­hen­ge­res, kö­zös csö­ves turbódízel hi­de­gen csak hos­­szas iz­zí­tás után kel élet­re, las­san me­leg­szik, alap­já­ra­ta üzemmelegen is da­ra­bos.

Több­fé­le mű­szer­fal- és ajtókárpitszín vá­laszt­ha­tó, az át­la­gos­nál ma­ga­sabb­ra sze­relt ülé­sek­be kön­­nyű a be­szál­lás

Hang­ja min­dig jól hall­ha­tó az utas­tér­ben. A kéz­zel is kap­csol­gat­ha­tó öt­fo­ko­za­tú robotizált vál­tó au­to­ma­ta üzem­mód­ban las­san, a kis mo­tort gyak­ran fe­les­le­ge­sen túl­for­gat­va kap­csol, vál­tás­kor na­gyo­kat bó­lint a ka­ros­­szé­ria. A ké­sői kap­cso­lás leg­va­ló­szí­nűbb oka a há­rom­hen­ge­res nyo­ma­ték­sze­gény­sé­ge az al­só for­du­lat­tar­to­mány­ban, és mé­re­tes tur­bó­lyu­ka. A me­net­tel­je­sít­mé­nyek vá­ros­ban el­fo­gad­ha­tók, és rö­vi­debb or­szág­úti au­tó­zás­hoz is ele­gen­dők, de sztrá­dá­zás­ra pon­tat­lan egyenesfutása és szél­ér­zé­keny­sé­ge mi­att csak kor­lá­to­zot­tan al­kal­mas a fortwo. A fu­tó­mű a teszt­au­tó elöl 155/60 R15, há­tul 175/55 R15 mé­re­tű ab­ron­csa­i­val ve­se­kő­ap­rí­tó­an ke­mény. A hát­só­ke­rék-haj­tás (fő­ként té­len) még az alap­áras kitörésgátlóval is ma­gá­ban hor­doz­za a meg­csú­szás ve­szé­lyét.

A fortwo nem ol­csó, az el­ső légzsákpár és a táv­nyi­tós köz­pon­ti zár már a be­lé­pő­szint­hez is alap­áras, a passion-fokozattal az em­lí­tet­te­ken túl egye­bek mel­lett elekt­ro­mos ab­lak­moz­ga­tás, kön­­nyű­fém felnikészlet, gyöngy­ház­fé­nye­zés, bőr vál­tó­gomb- és kor­mány­bo­rí­tás, va­la­mint légkondi is jár. A kormányszervo fel­ára 117 600, az Isofix-gyerekülésrögzítőé 20 400, a ré­szecs­ke­szű­rőé 63 600 Ft.

katona

Az Autó2 újság 2008/3. számában megjelent cikk rövidített változata.

Öröm, bánat

Öröm:  Par­ko­ló­hely-igény­te­len­ség, cso­mag­tér, ki­dol­go­zá­si mi­nő­ség, fenn­tar­tá­si költ­sé­gek, ülé­sek, biz­ton­ság.

Bánat:  Fu­tó­mű, hátsókerék-hajtás, fel­áras kormányszervo, vál­tó, zaj, ár, egyenesfutás.

Az Autó2 újság 2008/3. számában megjelent cikk rövidített változata.

Műszaki adatok

Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 799 cm3; tel­je­sít­mény: 45 LE/33 kW (3800/min); nyo­ma­ték: 110 Nm (2000–2500/min); gyor­su­lás (0–100 km/h): 19,8 s; vég­se­bes­ség: 135 km/h; fo­gyasz­tás (vá­ros/ vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 3,4/3,2/3,3 l/100 km; teszt­fo­gyasz­tás (ve­gyes): 5,6 l/100 km; fel­füg­gesz­tés: elöl McPherson, há­tul DeDion; elöl tár­csa-, há­tul dob­fé­kek, ESP; hos­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 269x 160×154 cm; ten­gely­táv: 187 cm; cso­mag­tér: 220–340 l.

Ára: 3 834 400 Ft

Az Autó2 újság 2008/2. számában megjelent cikk rövidített változata.

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás