Aktuális

2009. március 16. hétfő, 00:52

Nissan-világkép - Seregszemle

A Nis­san pré­mi­um­ágá­val, az Infinitivel együtt majd min­dent ve­zet­he­tő­vé tett, amit a vi­lá­gon gyárt. Két nap se volt elég az át­te­kin­tés­re.

Le­het, hogy egy­szer és min­den­ko­ra be­fel­leg­zett an­nak a dög­unal­mas gyárt­mány­pa­let­tá­nak, ami a Nis­sant Eu­ró­pá­ban egy idő­ben jel­le­mez­te. Az 1914-től au­tó­ipar­ban ér­de­kelt cég ma 224 000 al­kal­ma­zot­tat fog­lal­koz­tat, 26 or­szág­ban van ös­­sze­sze­re­lő üze­me, 11 ku­ta­tó- és 6 for­ma­ter­ve­ző-köz­pont ipar­ko­dik emel­ke­dő pá­lyán tar­ta­ni, 190 or­szág­ban kép­vi­se­li ma­gát, és 7900 he­lyen árul­ja au­tó­it. A Re­nault­-val együtt (a ke­reszt­tu­laj­don­lás sze­rint a Re­nault 44,4 szá­za­lék­ban vá­sá­rolt Nis­san-, a Nis­san pe­dig 15 szá­za­lék­ban Re­nault­-rész­vé­nye­ket) most a vi­lág há­rom leg­na­gyobb­ja kö­zött van nye­re­ség­ké­pes­sé­gé­vel. De a Nis­san „jel­vény­cse­rés” part­ne­re a Maz­dá­nak, Isuzunak, Suzukinak és Mi­tsu­bi­shi­nek is. 2007-ben ös­­sze­sen több mint 3,6 mil­lió au­tót gyár­tott. Eb­ből a ha­tal­mas me­rí­tés­ből leg­alább a je­len­tő­sebb és ér­de­ke­sebb mo­del­le­ket sze­ret­te vol­na meg­is­mer­tet­ni a cég az új­ság­írók­kal. Az au­tó­or­gi­á­ból el­ső­sor­ban a szá­munk­ra eg­zo­ti­ku­sab­ba­kat sze­mez­get­tük ki.

Nis­san Otti – 850 kg-os sa­ját tö­meg, ha­tal­mas hely­kí­ná­lat, elekt­ro­mos to­ló­aj­tó, fo­ko­zat nél­kü­li au­to­ma­ta vál­tó te­szi tö­ké­le­tes vá­ro­si au­tó­vá

Nézze meg videón is!

Nissan Otti A mé­re­te (3,3 m) és hen­ger­űr­tar­tal­ma (660 cm3) sze­rint a ja­pán adó­ked­vez­mé­nyes ka­te­gó­ri­án be­lül is kü­lön­le­ges­ég az Otti.

Nagy a bel­ső tér, a hát­só ülé­sek to­lo­gat­ha­tók, tám­lá­juk ál­lít­ha­tó

A 3 hen­ge­res 660 cm3-es, 50 ló­erős nyo­ma­té­ka 62 Nm, seb­vál­tó­ja fo­ko­zat nél­kü­li au­to­ma­ta. A ja­pán­ban di­va­tos már­ka-fe­lül­bé­lyeg­zé­sek mi­att az Otti sző­rös­tül-bő­rös­tül Mi­tsu­bi­shi. El­ső McPherson- és hát­só, va­ló­já­ban me­rev­ten­ge­lyes, spi­rál­ru­gós fel­füg­gesz­té­se­i­vel ki­csit za­jo­san gu­rul, az egész au­tó az ol­csó­ság­ra, az ala­csony fo­gyasz­tás­ra és ki­bo­csá­tás­ra, a kis alap­te­rü­le­ten nagy tér­re és kom­fort­ra épít; a ve­ze­té­si él­mény nem fő szem­pont. Er­re utal az ügyes fel­épí­tés: a jobb ol­da­li hát­só ki­fe­lé nyí­ló aj­tó he­lyett (a job­bos köz­le­ke­dés mi­att) elekt­ro­mos mű­köd­te­té­sű to­ló­aj­tót tet­tek a bal ol­dal­ra.

Nis­san Moco – egy­sze­rű egy­te­rű for­ma, ké­nyel­me­sen, ki­zá­ró­lag négy sze­mély­nek

Nis­san Moco A Suzukival kö­zös tör­pe az Ottival tel­je­sen azo­nos elveken, de to­ló­ajtó nél­kül.

Prak­ti­kus mű­szer­fal, sok ra­ko­dá­si le­he­tő­ség­gel. Lég­kon­di­ci­o­ná­ló nél­kül nem is kap­ha­tó

Egy­sze­rű és igény­te­len fel­épí­tés, az Ottinál is ke­vés­bé szi­ge­telt mo­tor­tér és fel­füg­gesz­té­sek jel­lem­zik. A se­bes­ség­vál­tó elő­vá­lasz­tó kar­ját a kor­mány mel­lé tet­ték. Az 54 (64 Nm) lo­vas mo­tor más, vál­tó­ja is fo­ko­zat­men­tes auto­ma­ta.

Infiniti EX – iga­zi mai spor­tos sza­bad­idő-au­tó jó mi­nő­ség­ben, nagy tel­je­sít­mény­­nyel és ma­gas uta­zá­si kom­fort­tal. Négy ol­dal­ra és egy hát­ra­fe­lé fi­gye­lő ka­me­ra ké­pei se­gí­tik a ve­ze­tést

Nézze meg videón is!

Infiniti EX No­ha em­lé­kez­tet a Muranóra, pad­ló­le­me­zé­nek sem­mi kö­ze hoz­zá. A leg­ki­sebb (4,6 m-es) és leg­újabb Infiniti spor­tos sza­bad­idő-au­tó. Ki­vi­te­li mi­nő­sé­ge és fu­tó­mű­vé­nek szi­ge­telt­sé­ge igen jó. V6-os, 24 sze­le­pes, 3,5-ös mo­tor­ja (van 3,7-es is) csen­des

Mi­nő­sé­gi bel­ső, fa- és bőr­bur­ko­la­tok­kal

és 297 ló­ere­jé­vel (343 Nm) di­na­mi­kát dik­tál még a CVT-váltóval is, de ér­de­kes mó­don csak hát­só­ke­rék-haj­tás­sal. Új sáv­el­ha­gyást kor­ri­gá­ló rend­sze­re a te­re­lő­vo­na­lat át­lép­ve a kitörésgátlón ke­resz­tül, a fé­kek fi­nom mű­köd­te­té­sé­vel ál­lít­ja vis­­sza a kí­vánt pá­lyá­ra az autót. A hát­só ülés, karakurival gomb­nyo­más­ra bu­kik elő­re, de elekt­ro­mo­san ál­lít­ha­tó vis­­sza.

Nis­san GT-R – nem a szno­bok­nak, az au­tó­zá­sért va­ló­ban ra­jon­gók­nak va­ló. Sztrá­dán nagy se­bes­ség­gel, ország­úton meg­le­pő ké­nye­lem­mel ve­zet­he­tő. Szén­szál­me­re­ví­té­se mű­anyag, kön­­nyű­fém és acél­kom­po­nen­sek al­kot­ják

Nissan GT-R A Nis­san szu­per sport­au­tó­ja, a Nürburgringen a leg­gyor­sabb kör re­kord­ját tart­ja a szé­ria­au­tók kö­zött. Ve­ze­té­se iga­zol­ta, hogy esz­kö­ze­i­vel (ru­gó­zá­si és mo­to­ri­kus pa­ra­mé­te­rek, ké­nyel­mi fel­sze­re­lé­sek sza­bá­lyoz­ha­tó­sá­ga) ve­ze­tő és utas szá­má­ra egy­aránt szé­le­sít­he­tő a ké­nyel­mes és spor­tos au­tó­zás kö­zöt­ti szűk fo­lyo­só. A zárt ver­seny­pá­lyán a négykerék-hajtásos, 3,8-as, V6-os, 480 LE-s (582 Nm-es), két­kup­lun­gos, 6 fo­ko­za­tú, kor­mány­ról is kap­csol­ha­tó au­to­ma­ta vál­tós fe­ne­vad va­ló­ban ele­mé­ben van. Hát­bor­zon­ga­tó­an ki­egyen­sú­lyo­zott sa­ját­kor­mány­zá­si tu­laj­don­sá­gá­val, ve­zet­he­tő­sé­gé­vel, ki­fi­no­mult kitörésgátlójával még a gya­kor­lat­la­nok­kal is el­hi­te­ti so­főr­ki­rály­sá­gu­kat.

Alt­ima HEV – von­zó nagylimuzin (2,5 li­te­res so­ros, elekt­ro­mos) hib­rid­haj­tás­sal (198 LE, 162+270 Nm)

Nézze meg videón is!

Alt­ima HEV A 4,8 mé­te­res Alt­ima ha­gyo­má­nyos ki­vi­tel­ében is a Nis­san ame­ri­kai si­ker­mo­dell­je.

A bal mű­szer a min­den­ko­ri áram­fel­vé­telt mu­tat­ja. A kor­mány két sík­ban ál­lít­ha­tó, és a tel­jes mű­szer­pult ve­le mo­zog

A hib­rid vál­to­zat a Nis­san 2,5 li­te­res so­ros mo­tor­ját, va­la­mint a To­yo­tá­tól vá­sá­rolt Prius-elveket és kom­po­nen­se­ket (boly­gó­mű, vil­lany­mo­tor, ak­ku­mu­lá­tor, sza­bá­lyo­zás) rej­te­ge­ti. Az autó vi­sel­ke­dé­se a mű­szer­fal haj­tás­ki­jel­ző­jé­vel együtt szin­tén na­gyon ha­son­ló. A cso­mag­te­ret itt is kor­lá­toz­za az ak­ku. Ru­gó­zá­sa ki­csit sprőd (érez­ni a na­gyobb tö­me­get), di­na­mi­ká­ja vi­szont ele­men­tá­ris.

Cube Cubic – nem­csak mu­tat­ja, ad­ja is a te­ret. A há­rom ülés­sor, a fle­xi­bi­li­tás és a sok ra­ko­dó­hely vonz­hat­ja a vá­sár­ló­kat

Cube Cubic Eu­ró­pá­ban ha­tal­mas si­kert jó­sol­nánk en­nek a na­gyobb és mi­nő­sé­gibb tör­pé­nek. A Cubic rá­adá­sul a si­ma Cube-nál (3,7 m) na­gyobb (3,9 m)

Az aszim­met­ri­kus hát­só ab­lak for­ma­dik­tá­ló­vá is te­szi a ja­pán már­kát

hét­ülé­ses vál­to­za­tot je­lö­li. Ha­tal­mas utas­te­ré­ben a hát­só ülés­sor tol­ha­tó, a tám­la dönt­he­tő, nagy a láb­tér, és szá­mos ra­ko­dó­re­kesz van. Az 1,5 l-es mo­tor 107 LE (148 Nm). A fel­füg­gesz­té­sek fi­no­man szi­ge­tel­tek, ké­nyel­me­sek is, a mo­tor zaj­ta­lan, for­gá­sát alap­já­ra­ton csak a for­du­lat­szám­mé­rő jel­zi. A fo­ko­zat­men­tes au­to­ma­ta vál­tó­val öröm hasz­nál­ni.

A 4,7 mé­te­res hos­­szon ké­nyel­mes és igé­nyes az utas­tér, az el­ső ülés elekt­ro­mo­san, gomb­nyo­má­sos in­dí­tás­ra sik­lik elő­re és hát­ra

Infiniti G Coupe A G37 ku­pé hát­só ke­re­ke­ket haj­tó, az el­ső ten­gely mö­gé tolt új mo­tor­já­val az EX pad­ló­le­me­zén áll. Be­lül ké­nyel­mes, ta­lán nem is an­­nyi­ra a

A komp­lett mű­szer­pult kö­ve­ti a kor­mány bil­len­té­sét

két irány­ban ál­lít­ha­tó kor­mány ér­de­kes, in­kább az, hogy bil­len­tés­re a tel­jes mű­szer­pult mo­zog ve­le. A 3,7-es V6-os (330 LE, 363 Nm) mo­tor va­do­na­túj, itt mu­tat­ko­zik be elő­ször a vál­to­zó idő­zí­té­sű és eme­lé­sű sze­lep­ve­zér­lés (VVEL). Hat­fo­ko­za­tú ké­zi, vagy öt­fo­ko­za­tú au­to­ma­tá­val lé­te­zik. Az ame­ri­kai vál­to­zat fi­no­man ru­gó­zik, csen­des, és az út­fek­vé­se is meg­kö­ze­lí­ti az eu­ró­pai mér­cét.

Murano – 4,8 m-es hos­­szá­val ko­mo­lyabb lett az előd­nél. Az igé­nye­sebb spor­tos sza­bad­idő­au­tó-vá­lasz­té­kot bő­ví­ti

Nissan Murano Az új Murano pré­mi­um­irány­ba moz­dult el: fi­no­mabb anya­gok és igé­nye­sebb ki­ala­kí­tás jel­lem­zi. A mo­tor 3,5-ös, V6-os, 24 sze­le­pes, 265 LE-s, a nyo­ma­ték 336 Nm. A négykerék-hajtás Visco-kuplungos, a se­bes­ség­vál­tó spor­tos és ta­ka­rékos kö­zött ál­lít­ha­tó CVT (Xtronic), elő­re be­ál­lí­tott fix fo­ko­za­tai nin­cse­nek. A fu­tó­mű, akár­csak az egész bel­ső tér csen­des. Az Infiniti EX elekt­ro­mos hát­só ülés­haj­tó moz­ga­tá­sát örö­köl­te, az ötö­dik aj­tó szin­tén elekt­ro­mos eme­lé­sű.

Az Autó2 újság 2008/6. számából

Comments

comments

Címkék: , ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szabályok, amikkel érdemes tisztában lenned ha autópályát használsz

Bár a legtöbben nagyjából tisztában vagyunk az autópályán való...

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás