Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Menettudósítás: Skoda Fabia Combi - Családgyarapító

Az új Fabia 2007 tava­szán ér­ke­zett, az öt­aj­tós után most itt a kom­bi is.

A kis­au­tók kö­zött rit­ka a kom­bi. A te­tő­sín az ös­­szes ki­vi­tel­ben fel­áras, de elő­ké­szí­té­se alap­áron jár, így utó­lag is fel­sze­rel­he­tő. A me­re­dek szél­vé­dő a ki­lá­tás­nak jót tesz, de a lég­el­len­ál­lás­nak (cw = 0,32) nem ked­vez

A 4,24 m-es kom­bi csak­nem 25 cen­ti­vel hos­­szabb az öt­aj­tós­nál, szem­ből nem­csak az­zal, a Roomsterrel is szin­te meg­egye­zik. Kül­ső­re min­den di­men­zió­já­ban na­gyobb előd­jé­nél, ám ten­gely­táv­ja ugyan­ak­ko­ra, akár­csak a mos­ta­ni és a ko­ráb­bi öt­aj­tó­sé.

Há­tul így is nőtt a fej- és láb­tér, a ki­ala­kí­tás is­me­rős: a há­rom ár­nya­lat­ban, akár két tó­nus­sal is el­ér­he­tő mű­szer­fal te­te­je pu­ha mű­anyag, a töb­bi kár­pit­elem ke­mény plasz­ti­kot és tex­tilt va­ri­ál. Az el­ső aj­tók zse­bé­be 1,5 l-es pa­lack is be­le­fér, gu­mi­he­ve­der­je tér­ké­pet, dos­­szi­ét is sta­bi­lan fog. A hát­só sor­ban a szé­le­ken az ele­gen­dő láb­tér bő­sé­ges fej­tér­rel tár­sul, a szű­kebb­re sza­bott kö­zép­ső ülés láb­he­lyét azon­ban a po­hár­tar­tós kar­dán­box le­szű­kí­ti.

A cso­mag­tér (480–1460 l) tá­ga­sabb az elő­dé­nél és a kon­ku­ren­ciáé­nál is, az öt­aj­tó­sé­nak bő más­fél­sze­re­se. Alap­hely­zet­ben 96 cm hos­­szú, a ke­rék­do­bok kö­zött ugyan­ilyen szé­les, ra­ko­dó­pe­re­me 64 cm ma­gas, 515 kg-ig ter­hel­he­tő. Va­la­men­­nyi ki­vi­tel­hez jár a cso­mag­té­ri 12 V-os csat­la­ko­zó és a kön­­nye­dén moz­gat­ha­tó, sín­ben ve­ze­tett, egyet­len érin­tés­re elő­re­csú­szó fle­xi­bi­lis rak­tér­fe­dő. A 60:40 ará­nyú osz­tott ülés­haj­tás az alap­ki­vi­tel­hez nem jár, ott egy­ben bil­len a tám­la. A tér­bő­ví­tés a ma­ga­sabb felszereltségű ver­zi­ók­ban sem egy­sze­rű: kizárólag a fej­tám­lák ki­eme­lé­sé­vel hajt­ha­tók az elő­re­bu­kó ülő­la­pok he­lyé­re a hát­tám­lák. Ha van az au­tó­ban az ös­­szes ki­vi­tel­hez csak fel­ár­ért el­ér­he­tő kö­zép­ső fej­tá­masz, még az­zal is bí­be­lőd­ni kell.

A cso­mag­tér aj­ta­ja mély­ről nyí­lik. A hát­só ab­lak sild­je valamennyi verzió­hoz jár

A bő­ví­tett rak­tér pad­ló­ját az elő­re­haj­tott ülé­sek lép­cső­ként tö­rik meg, a rögzítőszemek, a tás­ka­akasz­tó hor­gok, és a pad­ló alat­ti ka­cat­gö­dör a tel­jes ér­té­kű pót­ke­rék­kel együtt alap­áras.

A mű­sza­ki ala­pok az öt­aj­tós­tól va­lók. A fu­tó­mű elöl McPherson, há­tul csa­tolt len­gő­ka­ros, a köz­vetlen át­té­te­lű kor­mány­mű szer­vó­ja elekt­ro­hid­ra­u­li­kus. A mo­tor­pa­let­ta négy ben­zi­ne­se és há­rom ada­go­ló­fú­vó­kás turbódízele 60– 105 ló­erő kö­zöt­ti tel­je­sít­ményt kí­nál. Alap­eset­ben mind­egyik­hez öt­fo­ko­za­tú kéziváltó jár, a leg­erő­sebb ben­zi­nes­hez ren­del­he­tő hat­se­bes­sé­ges, kéz­zel is kap­csol­ha­tó au­to­ma­ta.

A nem­zet­kö­zi me­net­pró­bán az erő­sebb há­rom­hen­ge­res ben­zi­nest, az 1,4-es dí­zel gyen­géb­bik vál­to­za­tát és a leg­ol­csóbb négy­hen­ge­rest, az 1,4-es 16 sze­le­pes ben­zin­mo­to­rost ve­zet­tük. A há­rom­hen­ge­re­sek hang­ja jel­leg­ze­tes, de re­zo­nan­ci­á­juk vis­­sza­fo­gott, hig­gadt vá­ro­si és or­szág­úti au­tó­zás­hoz is kel­le­mes part­ne­rek.

A cso­mag­tér tá­gas, a ki­ve­he­tő rögzítőív és az alap­vál­to­zat­ban az osz­tott ülés­haj­tás is fel­áras. A rak­tér csak a fej­tá­masz­ok ki­eme­lé­sé­vel bő­vít­he­tő, a pad­ló­lép­cső nagy

A turbódízel 195 Nm-es nyo­ma­té­ka tel­jes ter­he­lés­sel is jól moz­gat­ja a Fabiát. Az 1,4-es ben­zi­nes alap­já­ra­ton a há­rom­hen­ge­re­sek­nél csen­de­sebb, hú­zat­va azon­ban fel­han­go­so­dik, au­tó­pá­lyán 130 km/h-nál za­jos, a mé­re­tes kül­ső tük­rök fe­lől pe­dig szél­zaj hal­lat­szik. A fu­tó­mű sta­bil, az ív­me­net jó­in­du­la­tú és pon­tos, a hát­só fel­füg­gesz­té­sek le­haj­tott ülé­sek­kel az út­hi­bá­kon han­go­sak, de „nor­mál üzem­ben” jó a zaj­szi­ge­te­lés.

A Com­bi feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a ha­zai pi­ac­ra, az öt­aj­tós Fabiához ha­son­ló­an Classic, Ambiente, Sport és Elegance felszereltségszintekkel. A biz­ton­sá­gi alap­el­lát­mány ré­sze négy lég­zsák és blok­ko­lás­gát­ló. Az alap­ki­vi­tel 14 co­los acélfelniken gör­dül, kor­mány­osz­lo­pa négy irány­ban ál­lít­ha­tó, hát­só szél­ső he­lye­in alap­ára­sak az Isofix-gyerekülésrögzítők. Az op­ci­ós lis­ta hos­­szú: ka­nyar­fény­szó­ró és a ka­nya­ro­dást se­gí­tő, a köd­lám­pá­kat a kor­mány­for­dí­tás­sal kap­csol­ga­tó elekt­ro­ni­ka, gyá­ri na­vi­gá­ció, te­tő­sín, bel­té­ri ke­rék­pár­tar­tó, kitörésgátló, füg­göny­lég­zsák, keréknyomásszenzor és még ren­ge­teg egyéb el­ér­he­tő. A Com­bi fel­ára egy­elő­re is­me­ret­len, de a be­lé­pő­ár va­ló­szí­nű­leg a bű­vös 3 mil­li­ós ha­tár alatt ma­rad.

Ka­to­na M.

További képek

Az Autó2 újság 2008/1. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szabályok, amikkel érdemes tisztában lenned ha autópályát használsz

Bár a legtöbben nagyjából tisztában vagyunk az autópályán való...

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás