Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Me­net­pró­ba: Ford Fi­es­ta - Nagy dobás?

A tel­je­sen új Fi­es­tát a T-Ford után a leg­na­gyobb do­bás­ként aposzt­ro­fál­ja a gyár.

Menetpróba

Nézze meg videón is!

Fi­no­man nyom­juk be mu­ta­tó­uj­junk ujj­begy­ét az el­ső és a hát­só aj­tó kö­zöt­ti rés­be, s el­is­me­rő­en csó­vál­juk fe­jün­ket. Ilyen szűk hé­za­go­lást ko­ráb­ban a na­gyobb au­tók, de még a pré­mi­um­ka­te­gó­ria sem na­gyon tu­dott el­ér­ni. Az 55 szá­za­lé­kos nagy szi­lárd­sá­gú acél és az újon­nan hasz­nált kü­lön­le­ges öt­vö­ze­tű acé­lok he­gesz­té­sé­re le­cse­rélt nagy­frek­ven­ci­ás he­gesz­tő­ro­bo­tok már-már azt is meg­en­ge­dik, hogy az elég me­rev előd­höz ké­pest he­lyen­ként 200 szá­za­lék­kal emel­ked­jen a ka­rosz­­szé­ria me­rev­sé­ge, mi­köz­ben a csa­va­ro­dá­si szi­lárd­sá­ga 10 szá­za­lék­kal jobb. A Fi­es­ta en­nek el­le­né­re 40 kg-mal kön­­nyebb lett, pe­dig a meg­nö­velt biz­ton­ság és a zaj­szi­ge­te­lés még 5-5, a ki­pu­fo­gó­gáz­ok csök­ken­té­se 3 kg-ot pa­kolt rá. Az ol­csó ja­vít­ha­tó­ság olyan jól si­ke­rült, hogy Ang­li­á­ban an­­nyi­ra ala­csony dí­jért köt­he­tő rá biz­to­sí­tás, amit még au­tó­val nem ér­tek el.

Az 1976-os meg­je­le­né­se óta 12 mil­lió pél­dány­ban el­adott Fi­es­ta kar­ri­er­je leg­na­gyobb meg­úju­lá­sa után van, le­gen­dás ve­zet­he­tő­sé­ge, tér­kí­ná­la­ta és ahogy mond­ják, a meg­bíz­ha­tó­sá­ga is to­vább ja­vult. Az utób­bi­ra leg­in­kább ta­lán az utal, hogy alap­ve­tő­en a Mazda2-vel kö­zös, a gyár sze­rint át­dol­go­zott esz­kö­zök­ből (pad­ló­le­mez, fel­füg­gesz­té­sek stb.) épít­ke­zik. (Rész­le­te­sen: Autó2 2008/9, 22. old.) A Ford ál­lít­ja, a Fi­es­ta a Maz­da nél­kül is vi­lág­au­tó lesz, 2010-re 5 kon­ti­nen­sen ont­ják majd. A vi­lág­au­tó­ság is új ér­tel­met ka­pott má­ra, az azo­nos au­tó tu­laj­don­sá­ga­it iga­zít­ják a (ke­let- és nyu­gat-eu­ró­pai, észak-ame­ri­kai, kí­nai, auszt­rál vagy dél-af­ri­kai) vá­sár­lók­hoz.

A Maz­dá­val kö­zö­sen vég­zett fo­gyasz­tó­kú­ra után az előd­höz ké­pest 40 kg-mal kön­­nyebb, mi­köz­ben a zaj­szi­ge­te­lő, bal­eset- és kör­nye­zet­vé­del­mi esz­kö­zök 10 ki­ló­val töb­bet nyom­nak
 
Pu­ha anyag­ból for­mált mű­szer­fal (Ghia), igen jó ki­vi­te­li mi­nő­ség­ben
 
A biz­ton­sá­gi fel­sze­re­lés a tör­zset is vé­dő ol­dal­lég­zsák­kal és ve­ze­tői térd­lég­zsák­kal egé­szült ki
    

Íz­lé­se­sen meg­ter­ve­zett, igé­nyes el­ső aj­tó­pa­nel nagy zseb­bel
 
A ko­ráb­bi vál­to­zó ve­zér­lé­ses 1,6 li­te­res ben­zin­mo­tor most 120 ló­erős lett
 
A 295 li­te­res cso­mag­tér a ko­ráb­bi Fies­táé­nál na­gyobb, jelentés a csomagtér küszöbe is

Bővebben az Autó2 2008/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Videó

Bővebben az Autó2 2008/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás