Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Ikerbemutató: Citroën Berlingo és Peugeot Partner Tepee - Egy tér, egy pete

A ha­szon­jár­mű-egy­te­rű­ek ka­te­gó­riaa­la­pí­tó pá­ro­sa má­so­dik ge­ne­rá­ci­ó­já­ba lé­pett.

Bemutató

A Berlingo front­ja jel­leg­ze­te­sen citroënes. A te­tő­sí­nek nem alap­ára­sak, a bá­zis­ki­vi­te­lek­hez csu­pán jobb ol­da­li to­ló­aj­tó jár

Nem ke­ve­sebb, mint 12 éve, 1996-ban lé­pett szín­re a spa­nyol­or­szá­gi kö­zös gyár­tó­so­ron ké­szü­lő, kom­pakt­mé­re­te­i­hez ké­pest re­kor­der pog­­gyász­te­ret kí­ná­ló, prak­ti­kus do­boz for­má­jú Berlingo–Partner duó. Az az­óta egy­re né­pe­sebb és nép­sze­rűbb ka­te­gó­ria lis­ta­ve­ze­tő­je a Berlingo, a kö­zel 10 szá­za­lék­kal mér­sé­kel­tebb el­adá­so­kat mu­ta­tó Part­ner azon­ban csak a har­ma­dik. A gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen azo­nos mo­dell­pá­ros­ból már ed­dig is jó­val több mint 1 mil­lió pél­dány fo­gyott, de a gyár­tás fo­lyik to­vább: az el­ső ge­ne­rá­ció Berlingo First, il­let­ve Part­ner Origin né­ven, a ko­ráb­bi­nál szű­kebb pa­let­tá­val ma­rad a kí­ná­lat­ban.

No­ha a má­so­dik ge­ne­rá­ció az el­ső­höz ha­son­ló­an a spa­nyol­or­szá­gi Vigóban ké­szül, az el­ső ki­adás­sal csak kon­cep­ci­ó­já­ban azo­nos, a mű­sza­ki ele­mek sok­kal in­kább az ugyan­ott gyár­tott C4 Pi­cas­só­é­i­val, il­let­ve a más­hol nyo­mott Pe­u­ge­ot 308-céival mu­tat­nak ro­kon­sá­got. A pad­ló­le­mez, az el­ső McPherson-felfüggesztések és a csa­tolt hát­só len­gő­ka­rok ilye­n

A ma­gas utas­tér ki­hasz­nál­ha­tó­sá­gát akár bel­ső sí­léc­tar­tó is fo­koz­hat­ja. Alap­ból mind­két mo­dell fel­fe­le nyí­ló hát­só aj­tót kap, de kér­he­tő két­szár­nyú 2/1 osz­tá­sú hát­ra, vagy ki­akaszt­va ol­dal­ra (177 fokban) nyí­ló is. A kü­lön is fel­tár­ha­tó hát­só ab­lak a stan­dard aj­tó op­ci­ó­ja

ek. A 3,5 cm-rel tol­dott (2,73 m-es) ten­gely­tá­von túl a 4,38 m-es hossz 24 cm-rel, az 1,81-es szé­les­ség 8 cm-rel nyúlt, míg az 1,8-1,85 m-es ma­gas­ság vál­to­zat­lan. Az 505–675 l-es cso­mag­tér (végállásában) az el­ső ge­ne­rá­ci­ó­sé­nál 51 l-rel öb­lö­sebb, míg a 3,0 m3-es tel­jes tér 200 l-t hí­zott. Az utas­te­ret nem csu­pán a csomagtérbővítés szem­pont­já­ból jel­lem­zi nagy­fo­kú va­ri­ál­ha­tó­ság, szin­te tel­je­sen kü­lön­bö­zik az alap- és a csúcs­ver­zi­ó­ban. A ka­te­gó­ri­á­ban egy­ál­ta­lán nem szo­kat­la­nul, ki­zá­ró­lag ke­mény mű­anyag­ok­ból épí­tett mű­szer­fal két szín­ár­nya­la­tot is fel­vo­nul­tat, de sok­kal fon­to­sabb a már a bá­zis­mo­dell­ben is „ott lé­vő”, mű­sze­rek fe­let­ti ra­ko­dó­re­kesz. Ha­son­ló az utas elé is ju­tott, igaz, ott a ki­sebb tár­gyak­nak ele­gen­dő pult nem ka­pott fe­de­let, vi­szont alat­ta nem is ki­csi a kesz­tyű­tar­tó. Az el­ső aj­tó­zse­bek pa­lack­tar­tó­já­val együtt több a po­hár­tar­tó, mint az ülés. Az ülés­so­rok fö­lé te­tő­pol­cok ke­rül­nek, a pad­ló­re­ke­szek vagy az el­ső ülé­sek alat­ti fi­ó­kok és a tám­lák­ra sze­relt asz­tal­kák

A kor­mány­ke­rék 4 irány­ban ál­lít­ha­tó, a vál­tó ké­nyel­me­sen a kö­zép­kon­zol­ra ke­rült, a pa­ko­ló­hely-kí­ná­lat igen jó, em­lí­tés­re mél­tó a mű­sze­rek fe­let­ti fe­de­les re­kesz

vi­szont csak fel­jebb je­len­nek meg. A több­funk­ci­ós (szel­lő­ző­vel, il­la­to­sí­tó­val, ki­egé­szí­tő lám­pák­kal, sö­té­tí­tett hát­só és ol­dal­só ab­la­kok­kal fel­vér­te­zett) pa­no­rá­ma­te­tő még a leg­ma­ga­sabb szin­ten is fel­áras. Míg a sze­ré­nyebb ki­vi­te­lek­be alap­áron 2/1 ará­nyú osz­tás­sal dönt­he­tő hát­só ülé­se­ket sze­rel­nek, az ext­rá­zot­ta­kat 3 kü­lön­ál­ló ülés­sel is szál­lít­ják. Ezek nem csu­pán tám­lá­juk dő­lés­szög-sza­bá­lyo­zá­sa, egyen­kén­ti dönt­he­tő­sé­gük, ha­nem vi­szony­lag egy­sze­rű ki­sze­rel­he­tő­sé­gük mi­att is jel­leg­ze­tes egyterűs ext­rák. Ha­son­ló lu­xus­cikk az el­ső ülé­sek kö­zöt­ti, ki­emel­he­tő, re­dős fe­de­lű szek­rény­ke.

Az öt kü­lön­bö­ző erő­for­rás mind­egyi­ke 1,6 l-es, 16 szelepes, vál­tó­ik csakis öt­fo­ko­za­tú­ak. A ben­zi­ne­sek sorából 90 és 110 lo­vas, a dí­ze­lek kö­zül 75, 92 és 110 lo­vas vá­laszt­ha­tó. Utób­bi ré­szecs­ke­szű­rős, tur­bó­ja vál­to­zó geo­met­ri­á­jú. A Citroën csak né­mi ké­sés­sel, a Pe­u­ge­ot már most ad­ja a ko­rom­csap­dát a 92 lo­vas ön­gyúj­tós­hoz is. A fo­gas­lé­ces kor­mány­mű mind­egyik va­ri­áns­ban

A Part­ner or­ra – nem meg­le­pő mó­don – a Pe­u­ge­ot-ok ar­cu­la­tát mu­tat­ja, az Outdoor fu­tó­mű­ve 15 mm-rel emelt, mo­tor­ját al­só bo­rí­tás óv­ja

2,9 for­du­la­tos, a szervorásegítés a leg­több­nél (a mo­tor­for­du­lat­tól füg­gő) hid­ra­u­li­kus, a két erősebb HDi-nél se­bes­ség­füg­gő elekt­ro­ni­kus.

A Berlingo–Partner pá­ros má­so­dik ge­ne­rá­ci­ó­ja már itt­hon is meg­ren­del­he­tő, egy­sé­ges in­du­ló­áruk 3 640 000, szin­tén kö­zös 500 000 fo­rin­tos ár­ked­vez­ményük­kel 3 140 000 Ft. A bá­zis­fel­sze­relt­ség is ro­kon: ABS, Isofix, el­ső lég­zsák­ok, elekt­ro­mos el­ső ab­la­kok, köz­pon­ti zár, kormányszervo. Az op­ci­ós pa­let­ta igen hos­­szú: füg­göny­lég­zsák, két­zó­nás au­to­ma­ta klí­ma, vis­­sza­gu­ru­lás-gát­lós ESP, na­vi­gá­ció és te­rep­ki­vi­tel egy­aránt el­ér­he­tő. Utób­bi 15 mm-rel emelt, erő­sí­tett fu­tó­mű­vet, al­só mo­tor­vé­dőt, 215/55 R16-os ab­ron­cso­kat, egye­di kül­ső és bel­ső de­ko­rá­ci­ót kí­nál, a Berlingóét XTR-nek, a Part­ne­rét Outdoornak hív­ják.

-katona-

Az Autó2 újság 2008/6. számában megjelent cikk rövidített változata

Videó

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szabályok, amikkel érdemes tisztában lenned ha autópályát használsz

Bár a legtöbben nagyjából tisztában vagyunk az autópályán való...

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás