Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Volkswagen Passat CC - Népi kupé

Spor­tos for­mát ölt a csa­lá­di au­tó, itt az el­ső négy­aj­tós Passat-kupé.

Az orr-rész meg­má­sít­va is erő­sen őr­zi a rokonságot

Is­mét ki­lép a nép­au­tók so­rá­ból a Volks­wa­gen, hogy a lu­xus­már­kák­kal mér­kőz­zön. A li­mu­zi­nok, pél­dá­ul az S-osz­tály el­len be­ve­tett Phaeton után itt a há­rom év­ti­ze­des múl­tú Passat el­ső ku­pé­ja, a CC. Mé­re­te, ará­nya a Mer­ce­des CLS-re em­lé­kez­tet, or­ra, hű­tő­je pe­dig az ere­de­ti­re, a Passatra. A ked­ve­ző lég­el­len­ál­lá­sú (cw=0,29) Volks­wa­gen spor­tos vo­na­la­it a VW ter­ve­ző­csa­pa­ta al­kot­ta meg a fel­ső-kö­zép lu­xus­osz­tály szá­má­ra.

A ha­tá­ro­zott öv­vo­nal egy­be­ol­vad a cso­mag­té­rig eny­hén eresz­ke­dő tető­ív­vel – ve­le sor­vad a fej­tér

Az ol­dal­ab­la­kok ke­retnél­kü­li­ek, a hát­só lég­te­re­lő ál­lan­dó tar­to­zék.

A csa­lá­di pad­ló­le­me­zen a Passat elöl McPherson-, há­tul több lengőkaros fu­tó­mű­ve meg­bíz­ha­tó­an dol­go­zik a ku­pé­ban is. Az au­tó ru­gó­zá­si ké­nyel­me, út­kö­ve­té­se, kor­má­nyoz­ha­tó­sá­ga ki­szá­mít­ha­tó és kom­for­tos, csa­lád­ba­rát, nem el­túl­zott a spor­tos ke­mény­ség. Az ala­cso­nyabb súly­pont még ja­vít is a me­net­di­na­mi­kán. A név­vá­lasz­tás CC-je csa­ló­dást kelt azok­ban, akik hal­la­tán moz­gat­ha­tó te­tő­re szá­mí­ta­nak. A hos­­szan nyúj­tó­zó fe­dél fix (az el­ne­ve­zés az egyik „C”-je a ku­pé­ra, a má­sik a kom­fort­ra utal). Az ere­de­ti négy­aj­tós Passatnál 3-3 cen­ti­vel hos­­szabb, szé­le­sebb és 5-tel ala­cso­nyabb, spor­to­san kar­csú ka­ros­­szé­ria a mély­re eresz­tett ülé­sek el­le­né­re is ke­vés he­lyet hagy a fe­jek­nek. Ol­dalt és a lá­bak előtt bő­sé­ges a tér.

A to­la­tást ka­me­ra se­gí­ti, az op­ti­ka a hát­ra­me­net­kor fel­emel­ke­dő emb­lé­ma alól kém­lel

A hát­só sort az elül­sők­re em­lé­kez­te­tő sport­ülé­sek­kel bú­to­roz­ták be; pad hí­ján min­den­kép­pen négy­sze­mé­lyes az utas­tér. Az ülé­sek ha­tá­ro­zott ol­dal­tar­tá­suk­kal is ké­nyel­me­sek. A hát­só tám­lák oszt­va dönt­he­tők, mö­göt­tük nagy, 353 li­te­res a cso­mag­tar­tó.

Az utas­tér anya­gai és fel­sze­re­lé­se a lu­xus irá­nyá­ba mu­tat, a tar­to­zék­lis­ta (csu­pán egyet­len, gaz­dag szin­tet tar­tal­maz a kí­ná­lat) olyan fi­nom­sá­gok­ra is ki­ter­jed, mint a ki­sebb sé­rü­lé­sek okoz­ta lyu­kat el­tö­mő ab­roncs. A hű­tő-fű­tő lég­fú­vá­sú elül­ső ülé­se­kért plusz­pénzt kér­nek, a fel­áras ki­egé­szí­tők so­ra hos­­szú.

A mű­szer­fal alak­ja a Passaté, szí­ne a Phaetoné. Alap­tar­to­zék a sport­ülés, a hat lég­zsák, az ESP, a klí­ma és az ön­be­ta­pasz­tó ab­roncs, kön­­nyű­fém fel­nin

A jár­mű­di­na­mi­kai rend­szer ele­mei a fel­sőbb VW-régióból vagy az Auditól, a kon­szern pré­mi­um­már­ká­já­ból ér­kez­nek. A sáv­kö­ve­tő nem csu­pán a kor­mányt re­zeg­tet­ve je­lez, ha­nem be­avat­ko­zik, és fi­nom kor­mány­for­ga­tás­sal a fel­fes­tett sáv­ba te­re­li vis­­sza az au­tót. Az ál­lan­dó négykerék-hajtású, V6-mo­to­rú csúcs­mo­dell­hez ma­gá­tól ér­te­tő­dő­en jár az az elekt­ro­ni­kai rend­szer, amely a fel­füg­gesz­tés gomb­nyo­más­ra meg­vál­toz­tat­ha­tó nor­mál, sport vagy kom­fort han­go­lá­sá­hoz iga­zít­ja az elekt­ro­me­cha­ni­kus kormányszervo vi­sel­ke­dé­sét is. Ren­del­he­tő tar­to­zék a parkolássegítő (ön­ma­gá­tól a jár­dá­val pár­hu­za­mos hely­re to­lat az au­tó), va­la­mint az adap­tív se­bes­ség- és tá­vol­ság­tar­tó, ami gyor­sít vagy las­sít a be­ál­lí­tott se­bes­ség­nek és a for­gal­mi hely­zet­nek meg­fe­le­lő­en, vész­hely­zet­ben las­sít, fi­gyel­mez­tet, ha kell, meg is ál­lít­ja az au­tót.

A hát­só ülé­sek fű­tés­sel is kér­he­tők. A kö­zép­ső he­lyén fe­de­les tá­ro­ló po­hár­tar­tó­val

A mo­tor­kí­ná­lat a Passaté – a CC-ben még há­rom­ta­gú. A ki­in­du­lás, a 160 ló­erős, négy­hen­ge­res tur­bós TSI hét­fo­ko­za­tú au­to­ma­ta vál­tó­val is ren­del­he­tő. Alap­mo­tor lé­té­re is kel­lő erő­vel és csön­de­sen moz­gat­ja az au­tót. A 200 ló­erős TSI még nem tag­ja a cso­port­nak, de meg­je­le­né­se vár­ha­tó. Ké­zi- és au­to­ma­ta vál­tó­ja is hat­fo­ko­za­tú. A ben­zin­mo­tor­ok csú­csán a V6 áll 300 ló­erő­vel, a ten­ge­lyek kö­zöt­ti nyo­ma­ték­el­té­rés­re gyor­san re­a­gá­ló 4Motion ál­lan­dó négykerék-hajtással és dup­la­kup­lun­gos au­to­ma­ta vál­tó­val. Kom­for­tos au­tó­zás­ra és spor­tos ki­tö­ré­sek­re egy­aránt al­kal­mas, nyo­ma­té­kos nagy­mo­tor. A kö­zös csö­ves TDI-dízelmotor előbb 140, ké­sőbb 170 ló­erős vál­to­zat­ban mu­tat­ko­zik be, mind­két hely­ze­té­ben mély­ről in­du­ló, meg­ha­tá­ro­zó nyo­ma­ték­kal. A rész­le­ges mo­tor­kí­ná­lat a ha­zai be­ve­ze­tés ide­jé­re, szep­tem­ber­re vár­ha­tó­an mind az öt va­ri­áns­ra ki­tel­je­se­dik. Az „itt­ho­ni ár” meg­ál­la­pí­tás alatt, bi­zo­nyá­ra ná­lunk sem az ol­csó­sá­gok kö­zé szán­ják majd a CC-t. Irány­jel­ző le­het, hogy a né­met pi­a­con 30 ezer eurótól (kb. 7,8 mil­lió fo­rint­tól) kí­nál­ják.

F. A.

Az Autó2 újság 2008/6. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás