Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: új Audi TT-változatok - Túrázótól sportolóig

Akár gáz­ola­jos erő­for­rás­sal is ren­del­hető az Au­di TT, de elké­szült a 272 LE-s asz­falt­szag­ga­tó TTS-kivitel is.

Elöl 340, há­tul 310 mm át­mé­rő­jű hű­tött tár­csák­kal las­sít a TTS, ESP-je két­fo­ko­za­tú: az el­ső szint­nél mi­ni­má­lis ke­rék­ki­pör­gést en­ged, a má­so­dik lép­cső vi­szont a spor­tos ve­ze­té­si stí­lus­hoz iga­zo­dik, így csak ké­sőn avat­ko­zik be a vé­del­mi rend­szer. A TT-család új­don­sá­gai kö­zé tar­to­zik, hogy már a 200 LE-s 2.0 TFSI mo­tor­hoz is ren­del­he­tő quattrohaj­tás

Az új generációs TT-t kétliteres turbó-, valamint 3,2 literes V6-os benzinmotorral 2006-ban vezették be. Most jött el az idő há­rom új erő­for­rás be­mu­ta­tá­sá­ra, kö­zü­lük a leg­ér­de­ke­sebb a 272 lo­vas fel­töl­tős ben­zi­nes. En­nek alap­ja a jól is­mert, Az év mo­tor­ja díj­jal is ki­tün­te­tett, köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses 2.0 TFSI.

A ló­erő-tö­meg arány a TTS Coupénál 5,1, a Roadsternél 5,4 kg/LE. A hát­só szárny 120 km/óra fe­lett au­to­ma­ti­ku­san ki­emel­ke­dik, az elekt­ro­mos vá­szon­te­tő 50 km/óra tem­pó­ig me­net köz­ben is mű­köd­tet­he­tő

A 200 LE-t to­váb­bi 72-vel si­ke­rült meg­tol­da­ni, eh­hez meg­erő­sí­tet­ték a mo­tor­blok­kot, a csap­ágya­kat, a du­gat­­tyú­kat, a haj­tó­ka­ro­kat, mó­do­sí­tot­ták a ve­zér­mű­ten­gelyt és a szelepüléket, a hen­ger­fej alu­mí­ni­um-szi­lí­ci­um öt­vö­zet­ből ké­szül. Na­gyobb la­pá­tot ka­pott a tur­bó, amely így akár 1,2 bar töl­tő­nyo­más­sal is mű­köd­het, s nem ma­rad­ha­tott ki a tuningkú­rá­ból a szí­vó- és ki­pu­fo­gó­rend­szer sem. A mind­ös­­sze 153 kg-os erő­for­rás 272 ló­ere­jét 6000/perc for­du­la­ton ad­ja le, 350 Nm ma­xi­má­lis nyo­ma­té­ká­hoz elég 2500/perc for­du­la­tig pör­get­ni. Pa­pí­ron sem rossz ér­té­kek, az au­tó­ban ül­ve pe­dig iga­zán elé­ge­dett le­het a pi­ló­ta: a Coupé 5,4 mp-es szá­zas sprint­je több mint meg­győ­ző, de nem le­het pa­nasz a ru­gal­mas­ság­ra sem: 80–120 km/ órá­ig ne­gye­dik­ben mind­ös­­sze 4,4 mp te­lik el. A gyor­su­lá­son to­váb­bi két szá­za­dot le­het fa­rag­ni a hat­foko­za­tú, kéz­zel (kor­mány­ról is) kap­csol­ha­tó, dup­lakup­lun­gos S-Tronic vál­tó­val. Elekt­ro­ni­ká­val kor­lá­toz­zák a csúcs­se­bes­sé­get, a vé­ge 250 km/órá­nál van.

A szá­gul­dás­hoz ki­vá­ló alá­fes­tés az öb­lös han­gú ki­pu­fo­gó, amely­ből fel­kap­cso­lás­kor olyan „hang­rob­ba­nás” tör elő, hogy az uta­sok há­tán vé­gig­fut a hi­deg.

A ré­szecs­ke­szű­rős TDI át­la­gos üzem­ben 139 g/km CO2-kibocsátással büsz­kél­ked­het, ez egy 1,2-1,4-es mo­tor­ral sze­relt kis­au­tó ér­té­ké­nek fe­lel meg. Re­zo­nan­cia nem jut az utas­tér­be

A TTS kí­vül­ről át­raj­zolt el­ső-hát­só lök­há­rí­tó­já­val, na­gyobb lég­be­öm­lő­jé­vel, más bor­dá­za­tú hű­tő­maszk­já­val, LED-csíkos fény­szó­ró­já­val, alu­mí­ni­um­bo­rí­tá­sú kül­ső tük­ré­vel, mar­káns hát­só diffúzorával, négy­csö­vű ki­pu­fo­gó­já­val és 18 co­los fel­ni­jé­vel mély be­nyo­mást tesz. Be­lül hang­sú­lyos ol­dal­tá­ma­szú sport­ülé­sek, fém­pe­dá­lok, szürke mű­szer­szám­lap­ok s alu dí­szí­tő­ele­mek ad­nak egye­di han­gu­la­tot.

A TTS ke­mény ol­dal­tö­mé­sű sport­ülé­sei jól fog­ják a tes­tet ka­nyar­ban, a fej­tér a zárt te­tős Roadsterben is ele­gen­dő

A TTS quattro összkerékhajtással ké­szül, az elöl McPherson-, há­tul négy lengőkaros rend­sze­rű fel­füg­gesz­té­sek­hez az R8-asból is­mert Magnetic Ride Control el­ne­ve­zé­sű adap­tív len­gés­csil­la­pí­tó­kat kap­csol­tak; a ben­nük lé­vő mág­ne­ses fo­lya­dék áram­lá­si tu­laj­don­sá­gai elekt­ro­mos fe­szült­ség ha­tá­sá­ra meg­vál­toz­nak, így iga­zo­dik a csil­la­pí­tás ka­rak­te­risz­ti­ká­ja az út- és se­bes­ség­vi­szo­nyok­hoz.

A Coupé- és Roadster-kasztnival is ké­szü­lő har­ci­as TTS mel­lett az el­ső szé­ri­á­ban gyártott dí­zel­mo­to­ros sport­au­tó­ját is be­mu­tat­ta az Au­di. A két­li­te­res, kö­zös csö­ves, le­ve­gő-vis­­sza­hű­tős TDI 170 LE-s, 350 Nm-s vál­to­za­tát sze­rel­ték az orr­ba, a nyo­ma­ték­csú­csot már 1750/perc for­du­lat­tól él­vez­he­ti a so­főr. Az erő­for­rás hang­ja egy­ál­ta­lán nem dí­ze­les, a kerregés he­lyett ben­zi­nes mor­mo­gás hal­lat­szik elöl­ről.

Le­csa­pott al­jú vo­lán, 7000/percnél „éle­se­dő” pi­ros zó­na, 300-ig ská­lá­zott se­bes­ség­mé­rő utal a nem át­la­gos ké­pes­sé­gek­re

A quattro négykerék-hajtással, vá­szon­te­tő­vel is vá­laszt­ha­tó, a 6 se­bes­sé­ges ma­nu­á­lis vál­tó­val el­ér­he­tő TT TDI Coupé 0-ról 100-ra 7,5 mp alatt ér, vég­se­bes­sé­ge 226 km/óra. Fo­gyasz­tá­sa ba­rát­sá­gos: a gyá­ri ada­tok sze­rint 5,3 l/100 km az át­lag. A pa­let­ta har­ma­dik új­don­sá­ga a kon­szern más au­tó­i­ban már bi­zo­nyí­tott 1,8 l-es TFSI, 160 LE-vel és 250 Nm nyo­ma­ték­kal. Ez­zel mér­sé­kelt ét­vá­gyat (6,7 l/100 km) és 7,2 mp-es szá­zas sprin­tet kap a ve­ze­tő. A szé­les tar­to­mány­ban élénk erő­for­rás ide­á­lis vá­lasz­tás az alig 1,2 ton­nás mo­dell­hez, a hoz­zá passzo­ló hat­fo­ko­za­tú kéziváltó pon­tos ku­lis­­szá­ban dol­go­zik.

A TTS már itt­hon is ren­del­he­tő, Coupéként 12,8 mil­lió fo­rint­tól. A má­sik két új­don­sá­got a nyár fo­lya­mán ve­ze­tik be a ha­zai pi­ac­ra, áruk még nem is­mert.

Karner Mik­lós

Az Autó2 újság 2008/6. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék: , , ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szabályok, amikkel érdemes tisztában lenned ha autópályát használsz

Bár a legtöbben nagyjából tisztában vagyunk az autópályán való...

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás