Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Seat Ibiza SportCoupé - Névsport

Ne­vé­vel és vo­nal­veze­té­sé­vel a spor­tos­sá­got hang­sú­lyoz­za a há­rom­aj­tós Ibiza.

Elöl­ről ugyan­olyan, mint a csa­lá­di va­ri­áns. Négy spe­ci­á­lis szín rendelhető hoz­zá: a ha­gyo­má­nyos ár­nya­la­tok mel­lett ilyen na­ran­csot, va­la­mint kü­lön­le­ges ké­ket, szür­két és zöl­det is le­het vá­lasz­ta­ni. Az öt­aj­tós öt­csil­la­gos tö­rés­teszt­je és négy­csil­la­gos gye­rek­vé­del­me a SportCoupé vá­sár­ló­it is megnyugtathatja

Két hó­nap­pal az öt­aj­tós nem­zet­kö­zi pre­mi­er­je után mu­tat­ta be a Seat a há­rom­aj­tós Ibizát. Alap­ja­it s elöl se­géd­vá­zas McPherson-, há­tul csa­tolt len­gő­ka­ros rend­sze­rű fu­tó­mű­vét tel­jes egé­szé­ben test­vé­ré­től örö­köl­te, kül­se­je pe­dig ta­vasszal a Gen­fi Au­tó­sza­lo­non be­mu­ta­tott Bocanegra ne­vű ta­nul­mány­tól szár­ma­zik; a „csa­lá­di” vál­to­zat­hoz ké­pest a hos­­szabb el­ső aj­tó, a mó­do­sí­tott hát­só szél­vé­dő és ol­dal­ab­lak, va­la­mint a fi­no­man át­raj­zolt far­lám­pa az új­don­ság. A 2469 mm-es ten­gely­táv és az

A csúcs­ki­vi­tel 16 co­los, 215/45-ös gu­mi­kon gör­dül. A for­má­ért a Lambor­ghini­től iga­zolt Luc Donckerwolke fe­lel. Kap­ha­tó lesz FR- és Cupra-széria is, 1,4 l-es 150, va­la­mint 180 LE-s tur­bós, komp­res­­szo­ros TSI-motorokkal

1693 mm-es szé­les­ség meg­egye­zik az öt­aj­tó­sé­val, a hossz- és a ma­gas­ság­csök­ke­nés cen­tik­ben mér­he­tő: előb­bi ér­ték itt 4034 mm (–1,8 cm), utób­bi 1428 mm (–1,7 cm). Az előd­mo­dell­hez ké­pest mar­kán­san új for­ma­vi­lá­gú mű­szer­fal mű­anyag­ja­i­nak több­sé­ge ko­po­gós, de a légbefúvók és a kö­zép­kon­zol kö­rü­li, to­váb­bá a kesz­tyű­tar­tó fe­let­ti te­rü­let pu­ha plasz­tik­kal bur­kolt. Jól ol­dot­ták meg a má­so­dik ülés­sor meg­kö­ze­lí­té­sét: a jobb ol­da­lon min­den vál­to­zat­nál elő­re­csú­szik az ülő­lap, amely­re me­re­de­ken rá­dől a tám­la, így szin­te meg­szű­nik az aka­dály a be­száll­ni igyek­vők előtt. Há­tul át­la­gos kis­au­tós láb­tér­rel, két sze­mély­nek ké­nyel­mes, há­rom­nak kis­sé pas­­szen­tos szé­les­ség­gel és 190 cm-hez már szűk fej­tér­rel kell szá­mol­ni. A cso­mag­tar­tó 284 li­te­res (az öt­aj­tó­sé­nál 8 li­ter­rel ki­sebb), aj­ta­ja ma­gas­ra nyí­lik, ka­pa­ci­tá­sát az osz­tot­tan dönt­he­tő hát­só pad­sor el­fek­te­té­sé­vel le­het nö­vel­ni.

Jól át­te­kint­he­tő, gusz­tu­sos mű­szer­pult, ki­csit bo­nyo­lult ke­ze­lő­fe­lü­le­tű rá­di­ó­val és öt­le­tes na­vi­gá­ci­ós ­rendszerrel: a TomTom esz­kö­ze ke­rek fe­dél­lel le­zár­ha­tó gyá­ri csat­la­ko­zó­pont­ra ál­lít­ha­tó, s egy moz­du­lat­tal ki­ve­he­tő. Ma­gya­rul is be­szél

Az Ibiza SportCoupé mo­tor­kí­ná­la­ta egy­elő­re hat­ta­gú: há­rom­fé­le szí­vó­cső-be­fecs­ken­de­zé­ses ben­zi­nes (1,2 12V 70 LE, 1,4 16V 85 LE, 1,6 16V 105 LE) és há­rom­fé­le köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses, szi­vaty­­tyú­ada­go­lós, hen­ge­ren­ként két­sze­le­pes, ré­szecs­ke­szű­rő­vel fel­sze­relt turbódízel (1,4 80 LE, 1,9 90 és 105 LE) ér­he­tő el. Va­la­men­­nyi­hez öt­fo­ko­za­tú kéziváltó csat­la­ko­zik, de plusz­pén­zért a leg­erő­sebb benzineshez hét­fo­ko­za­tú DSG

A ve­ze­tő­ülés­nél csak a tám­la hajt­ha­tó elő­re, jobb ol­dal­ról vi­szont na­gyon egy­sze­rű be­mász­ni. A má­so­dik sor­ban hi­á­nyoz­nak a tárolóhelyek

(dup­lakup­lun­gos au­to­ma­ta) is kap­ha­tó lesz. Mind­egyik SportCoupénál négykerék-tárcsafék las­sít, az eu­ró­pai pi­a­cok több­sé­gén a kitörésgátló is szé­ria­tar­to­zék (Ma­gyar­or­szá­gon nem). A Sport-je­lö­lé­sű csúcs­ki­vi­tel­nél alap­áras a ke­mé­nyí­tett futóműcsomag (mó­do­sí­tott el­ső len­gés­csil­la­pí­tók és ru­gók, mas­­szí­vabb sta­bi­li­zá­to­rok, erő­sí­tett hát­só len­gő­ka­rok, új szilentek, át­prog­ra­mo­zott kormányszervo), ame­lyet felárért a má­sik két fel­sze­re­lé­si szint­nél is kér­het a ve­vő.

Az Autó2 újság 2008/8. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás