Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Peugeot 308 SW - Fényátmenet

Tá­gas, kis­sé egy­te­rű, kis­sé kom­bi, nagy­részt üveg­gel fe­dett.

Kom­bi­ként is di­na­mi­kus a vo­nal­ve­ze­té­se, min­den ko­ráb­bi­nál több az üveg­fe­lü­le­te

Né­hány hó­nap­pal a 308 be­ve­ze­té­se után itt a má­so­dik leg­ke­len­dőbb va­ri­áns, az SW is. Az alapöt­aj­tós­hoz ha­son­lóan a 307 mű­sza­ki tar­tal­mát örö­köl­te. A kül­ső a 308 nagy lég­be­öm­lő­jé­hez, hos­­szan nyúj­tó­zó szél­vé­dő­jé­hez, ha­tal­mas lám­pá­i­hoz il­lő be­fe­je­zést hoz a ka­rak­te­res, spor­tos kom­bivég­ző­dés­sel. Az előd pad­ló­le­me­zén áll, de at­tól kis­sé el­tér az új­don­ság: hos­­sza 71 mm-t nőtt, mi­köz­ben a ma­gas­sá­ga 13 mm-t csök­kent. Meg­ma­radt a ma­gas­au­tó-jel­leg, a lég­el­len­ál­lás csöp­pet ja­vult (cw: 0,31).

A fer­de­há­tú 308-as­nál nem csu­pán 22,5 cm-rel hos­­szabb a kom­bi, a 10 cen­ti­vel na­gyobb ten­gely­tá­vol­ság is érez­he­tő­en ki­tá­gít­ja a kom­bi utas/cso­mag­te­rét. A bel­sőt egy­te­rű mód­já­ra le­het át­ren­dez­ni.

Szé­les­re tár­ha­tó va­la­men­­nyi aj­tó. A hát­só­nak kü­lön is nyit­ha­tó az ab­la­ka

Az elöl tá­gas, ma­gas hely ép­pen olyan ké­nyel­mes és gon­do­san ki­ala­kí­tott, mint bár­me­lyik 308-as­ban. Az utas ülé­sé­nek tám­lá­ja víz­szin­tes­re elő­re­fek­tet­he­tő. A má­so­dik sort há­rom egy­for­ma, önál­ló, egy­más kö­zött fel­cse­rél­he­tő ülés al­kot­ja. Mind­egyik hor­doz Isofix-kapcsolódást, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú, 90 mm-t csúsz­tat­ha­tó, a tám­la le­dönt­he­tő, az ülés ös­­sze­hajt­va elő­re­buk­tat­ha­tó, ki­ve­he­tő. A tám­la több­fé­le szög­ben rögzíthető. A há­rom­ré­szes fel­osz­tás ol­dal­ra fe­gyel­me­zett el­ren­de­zést je­lent, az el­he­lyez­ke­dést ala­csony pad­ló­hul­lám se­gí­ti, nagy a térd­hely, tá­vol­ban a te­tő. A cso­mag­tér két, op­ci­ós pót­ülé­se ki­hajt­va fő­kép­pen gye­re­kek­nek aján­lott, fel­nőt­tek­nek ala­csony, s a tér is szűk.

Akár az elődben, önállóak az ülé­sek a má­so­dik sor­ban. A kö­zép­sőt el­tá­vo­lít­va a szél­sők bel­jebb húz­ha­tók, így ol­dalt is bő­ven jut hely

A cso­mag­tar­tó sza­bá­lyos ala­kú, ala­csony a pe­re­me, szé­les az aj­ta­ja, kön­­nyű a ra­ko­dás. Alap­hely­zet­ében is nagy, a tér az ülé­sek át­ren­de­zé­sé­vel fo­ko­za­to­san ha­tal­mas­ra nö­vel­he­tő. A pog­­gyászt hor­gok, há­lók, akasz­tók tart­hat­ják, a cso­mag­tér meg­vi­lá­gí­tó­ját zseb­lám­pa­ként is le­het hasz­nál­ni. A nagy cso­mag­té­ri aj­tó egy mé­ter­nél szé­le­sebb óri­á­si üve­ge kü­lön is fel­nyit­ha­tó. Az üveg jól lát­ha­tó­an el­ural­ko­dó­ban van: a ko­ráb­bi SW-ken meg­is­mert pa­no­rá­ma üveg­te­tő most a ne­gyed­ével gya­ra­po­dott, 1,68 m2 fe­lü­le­tet tölt be, még a pót­ülés­ről is az eget le­het kém­lelni.

Hét­ülé­ses el­ren­de­zés, a tám­lák egy sík­ba haj­la­nak. A mű­szer­fa­lig 3,1 m hos­­szú tár­gyak is elférnek

A mo­tor­vá­lasz­ték a fer­de­há­tú­ból is­mert. Ben­zin: 1.4, 1.6 VTi (95, 120 LE), 1.6 THP (150, 175 LE), dí­zel: 1.6, 2.0 HDi (90, 110, 136 LE). A leg­újabb a nagy­nyo­má­sú tur­bó THP 1,6 l-es ben­zinerő­for­rás, 150 után most már 175 ló­erős ki­vi­tel­ben is. Ala­csony for­du­la­ton is ki­rob­ba­nó nyo­ma­té­kú, vissza­fo­got­tan han­gos, spor­tos mo­tor. Ezek­hez és a 110 ló­erős dí­zel­hez új hat­fo­ko­za­tú kéziváltó csat­la­ko­zik, pre­cí­zen kap­csol. A kí­ná­lat több­fé­le au­to­ma­tát is tar­tal­maz.

A kom­bi is hoz­za a 308-as so­ro­zat fi­nom ru­gó­zá­sát, ki­vá­ló út­tar­tá­sát, az utas­tér csön­des, a mi­nő­ség ígé­re­tes. A biz­ton­sá­gi és a ké­nyel­mi fel­sze­re­lé­si lis­ta a fer­de­há­tú­é­hoz ha­son­ló, az új mo­dell­ben a Break és az SW kö­zöt­ti éles kü­lönb­ség el­tű­nik, a Break va­la­me­lyik egy­sze­rűbb vál­to­zat jel­ző­jé­vé vá­lik. A jú­li­us­ra ter­ve­zett SW-bevezetést ár­kal­ku­lá­ció elő­zi meg, ám csak lap­zár­ta után.

f. a.

Az Autó2 újság 2008/6. számából

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás