Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Mercedes-Benz A- és B-osztály - Csodagyerek

Az 1997-ben pi­ac­ra do­bott, az­óta 1,7 mil­lió pél­dá­nyos A-osz­tály meg­előz­te ko­rát, de csak má­ra érett be.

Bemutató

A- (felül) és B-osztály. A Classic-változatot a szo­ká­sos Elegance és Avantgarde bő­ví­ti. Elöl a lám­pák és a lök­há­rí­tó, az el­ső lég­be­lé­pő és a hű­tő­rács vál­to­zott, a tük­rök na­gyob­bak, a ki­lin­csek szín­re fúj­tak, az aj­tó­vé­dők kró­mo­zot­tak

Nézze meg mozgásban!

Az egy­te­rűk leg­kor­sze­rűbb da­rab­ja, az egye­te­mes au­tó­épí­tés egyik pél­da­mu­ta­tó mér­föld­kö­ve. Ka­ros­­szé­ri­á­ja pad­ló­le­me­zé­nek dup­la szend­vics­szer­ke­ze­té­vel, va­la­mint a cél­irá­nyo­san és spe­ci­á­li­san hoz­zá ter­ve­zett mo­tor-vál­tó­egy­ség­gel a biz­ton­sá­got és a hely­ki­hasz­ná­lást egy­aránt szol­gál­ja. A ki­sebb sé­rü­lé­sek ki­vé­dé­sé­re hi­va­tott mű­anyag sár­vé­dő­ket azon­ban saj­nos fém­mel vál­tot­ták le, és a hí­rek sze­rint a kö­vet­ke­ző ge­ne­rá­ci­ó­val a kor­sze­rű, de drá­ga szend­vics­pad­ló­nak is vé­ge.

Az A Classic mű­szer­fa­la. Be­lül fi­no­mod­tak az anya­gok. Az új szó­ra­koz­ta­tó­rend­szer hang­ve­zér­lé­se (te­le­fon, audio, na­vi­gá­ció) ta­nít­ha­tó, az SD-kártyahelyről fel­vé­te­le­ket is le­ját­szik. A mé­dia­in­ter­fész­hez bár­mi­lyen kül­ső ze­ne­le­ját­szó csat­la­koz­tat­ha­tó, a kor­mány­ról ke­zel­he­tő

A biz­tos­nak tip­pelt si­kert a jávorszarvasteszt és meg­bíz­ha­tó­sá­ga hát­rál­tat­ta, má­ra be­érett: az el­adá­sok a rom­ló gaz­da­sá­gi klí­ma el­le­né­re ta­valy emel­ked­tek. Az A-osz­tályt 2005-ben a B kö­vet­te, most mind­ket­ten ránc­fel­var­rá­son és tech­ni­kai kor­sze­rű­sí­té­se­ken es­tek át.

A vál­toz­ta­tás nem je­len­tős: elöl mind­ös­­sze a hű­tő­rá­cso­kat, a lök­há­rí­tó­kat meg az al­só le­ve­gő­be­lé­pő­ket raj­zol­ták át, és há­tul is ke­vés az új­don­ság – mind­két vál­to­za­ton. Lé­nye­ge­seb­bek a mű­sza­ki mó­do­sí­tá­sok.

Motorok A mo­to­rok fej­lőd­tek, az A-so­ro­zat fo­gyasz­tá­sa át­lag­ban 8 szá­za­lék­kal csök­kent, a 3 aj­tós A 160-as spe­ciá­lis, más ver­zi­ó­kon is al­kal­ma­zott BlueEFFICIENCY (a lég­el­len­ál­lás csök­ken­té­sé­vel, a ge­ne­rá­tor cél­tu­da­tos ve­zér­lé­sé­vel stb.) gaz­da­sá­gos­ság­ra ki­he­gye­zett meg­ol­dá­sa­i­val mind­ös­­sze 4,5 l/100 km-t fo­gyaszt, 115 g/km CO2-vel. A ben­zin­mo­tor­ok hen­ge­ren­ként két­sze­le­pe­sek, va­la­men­­nyi dí­zel négy­sze­le­pes és köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses. Mind­egyik vál­to­zat­hoz 5 és 6 fo­ko­za­tú kéziváltók jár­nak szé­ri­á­ban, fo­ko­zat­men­tes (7 fo­ko­zat­ra prog­ra­mo­zott) au­to­ma­ta va­la­men­­nyi mo­dell­hez ren­del­he­tő. A leg­je­len­tő­sebb a start-stop rend­szer az A 150-hez és A 170-hez, il­let­ve a B 150-hez és a B 170-hez. A spe­ci­á­lis ge­ne­rá­tor a meg­haj­tó ék­szí­jon ke­resz­tül az ön­in­dí­tó sze­re­pét is ma­gá­ra ve­szi. Üres­be tett vál­tó­nál és fel­en­ge­dett kup­lung­nál a lá­bat a fé­ken tart­va a mo­tor le­áll, a kup­lung ki­nyo­má­sá­val azonnal új­ra­in­dul. Gyor­san, meg­bíz­ha­tó­an dol­go­zik, az ered­mény 0,4 l/100 km-es meg­ta­ka­rí­tás.

Az A-osztály hátulról. Az elődhöz képest a változások jelentéktelenek, a lámpák fehér csíkozása a legfeltűnőbb részlet

A B-osztályban NGT rö­vi­dí­tés­sel (Natural Gas Technology) meg­je­lent a ket­tős üzem: a sű­rí­tett föld­gáz és ben­zin be­ve­ze­té­se. A kü­lön­le­ges szend­vics pad­ló­le­mez­ben és a cso­mag­tér­ben el­he­lye­zett 5 gáz­tar­tál­­lyal, a 16 kg gáz­zal 300 km-rel hos­­szabb, ös­­sze­sen 1000 km-re nö­velt ha­tó­táv ér­he­tő el. A tisz­tán gáz­üzem­mel az üzem­anyag­költ­ség 50 szá­za­lék­kal, a CO2-kibocsátás 17 szá­za­lék­kal (135 g/km) csök­ken. Az üzem­vál­tás me­net köz­ben egy gomb­nyo­más­sal ér­he­tő el, az át­ál­lás rán­tás­ban, gyor­su­lás­ban és vég­se­bes­ség­ben sem ér­zé­kel­he­tő.

Félautomatikus parkolási rendszer Az ult­ra­han­gos to­la­tás­ér­zé­ke­lők­re épü­lő meg­ol­dás 800 euróba ke­rül. A ko­csi ol­da­lá­ra sze­relt szon­dák (35 km/h-s se­bes­sé­gig) az üres par­ko­ló mel­lett el­ha­lad­va mind­két ol­da­lon fel­mé­rik a két au­tó kö­zöt­ti hely mély­sé­gét és hos­­szát.

B-osztály. Há­tul a lök­há­rí­tó és a lám­pa más, sze­relt­ség­től füg­gő­en a dí­szí­té­sük is meg­kü­lön­böz­tet. A fék­lám­pák vész­fé­ke­zés­kor vil­log­nak, hir­te­len meg­ál­lás­kor a vész­vil­lo­gó is be­in­dul. Az ESP-t a vis­­sza­gu­ru­lás-gát­ló­val is fel­vér­tez­ték

Az au­to­ma­ta vál­tó­kar, a gáz- és a fék­pe­dál hasz­ná­la­tá­val a meg­szo­kott mó­don, de az elekt­ro­mos rá­se­gí­té­ses kor­mány érin­té­se nél­kül kell be­áll­ni. A vo­lánt az au­to­ma­tiz­mus for­gat­ja, a to­la­tás­ér­zé­ke­lő jel­zé­sé­nek meg­fe­le­lő­en csu­pán elő­re és hát­ra kell gu­rul­ni. Pró­bánk alap­ján 5,18 m-es re­kord­hé­zag­ba gon­dol­ko­dás nél­kül be­par­kol.

Infotainment Há­rom­fé­le új szó­ra­koz­ta­tórend­szert ve­tet­tek be: a leg­ol­csóbb is kéttuneres rá­di­ót, szí­nes ki­jel­zőt, Bluetootht, CD-le­ját­szót és kül­ső audioeszközök csat­la­koz­ta­tá­sát en­ge­di meg, a leg­drá­gább me­rev­le­me­zes na­vi­gá­ci­ót, hang­ve­zér­lést és SD-kártya-lejátszást is kí­nál. Az új A- és B-osztály jú­ni­us­ban ér­ke­zik Ma­gyar­or­szág­ra, a ko­ráb­bi­ak­hoz ha­son­ló áron.

surányi

Az Autó2 újság 2008/7. számában megjelent cikk rövidített változata

Videó

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás