Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Hyundai i20 - Szerepcsere

A Getz le­lép a szín­ről, hogy sze­re­pét az i20 ve­gye át.

Bemutató

Nézze meg mozgásban is!

A 2002-ben pi­ac­ra do­bott Getz nem fi­a­ta­lí­tás­ra, ha­nem az új i-sorozat épít­ge­té­sé­vel mo­dell­cse­ré­re ítél­te­tett. A Hyundai eu­ró­pai fő­ha­di­szál­lá­sán (Rüsselsheimben), a Kia Soul eny­hén mó­do­sí­tott pad­ló­le­me­zé­re ter­ve­zett há­rom- és öt­aj­tós vál­to­zat In­di­á­ban ké­szül majd négy felszereltségi vál­to­zat­ban. A tel­je­sen új au­tó jócs­kán vi­sel ma­gán az előd vo­na­la­i­ból, de mé­re­te­i­ben meg­ha­tá­ro­zó kü­lönb­sé­gek van­nak: 11,5 cm-rel hos­szabb (3940 mm), 4,5-tel szé­le­sebb (1710 mm), és a ten­gely­táv 8 cm-t ug­rott (2525 mm). Az öt­aj­tós ka­ros­­szé­ria a mai konst­ruk­ci­ós el­ve­ket vo­nul­tat­ja fel, kon­zer­va­tí­vabb for­ma­ele­mek­kel. A ki­dol­go­zás és az al­kal­ma­zott anya­gok mi­nő­sé­ge a mai át­la­gos szin­ten mo­zog, a mű­szer­fa­lat ke­mé­nyebb anya­gok ural­ják, a di­va­tos, fém­ha­tá­sú be­té­tek­kel az át­te­kint­he­tő­ség jó. A fel­füg­gesz­té­sek a ka­te­gó­ria ke­re­tei kö­zött ma­rad­nak az el­ső McPherson-, il­let­ve a hát­só hos­­szan­ti csa­tolt len­gő­ka­ros, spi­rál­ru­gós kom­bi­ná­ci­ó­val.

A mo­tor­vá­lasz­ték a Hyundai– Kia-csoport fi­lo­zó­fi­á­já­nak meg­fe­le­lő­en igé­nyes és ma­ga­sabb tel­je­sít­mé­nyű da­ra­bok­ból épít­ke­zik. Két dí­zel­ből két-két tel­je­sít­mény­lép­cső­vel, 1,4-es (75 LE, 90 LE) és 1,6-os (115 LE, 128 LE) hen­ger­űr­tar­ta­lom­mal. A ben­zi­nes vá­lasz­ték az 1,2-es­ből (78 LE), az 1,4-es­ből (100 LE) és az 1,6-os­ból (126 LE) áll, a pa­let­tán az 1,4-es dí­zel szűzúj. A vál­tók 5 fo­ko­za­tú kézik, il­let­ve az 1,6-os dí­zel­hez 6 fo­ko­za­tú tar­to­zik, négy­se­bes­sé­ges boly­gó­mű­ves au­to­ma­ta mind­hez ren­del­he­tő.

Ki­csit kon­zer­va­tív, de cél­sze­rű­en ki­ala­kí­tott ka­ros­­szé­ria, aho­gyan a cso­port egyéb­ként, ta­lán ez­zel is a To­yo­tát kö­ve­ti
 
Kon­zer­va­tív, jól át­te­kint­he­tő mű­szer­fal, kö­zé­pen fent az egy­sze­rű fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép ki­jel­ző­je
 
A kombi jellegű meg­je­le­nés szin­te kö­te­le­ző eb­ben az osz­tály­ban
    

A hát­só láb­hely igen nagy, a bel­ma­gas­ság te­kin­té­lyes, a pad­ló­zat szin­te tel­je­sen sík
 
Az aj­tó bur­ko­la­ta ke­mény, de minőségi
 
A mély cso­mag­tér az előd­nél 40 li­ter­rel na­gyobb (295 l), a szük­ség­pót­ke­rék és a pad­ló­le­mez kö­zött jó­ko­ra ra­ko­dó­hely van

Bővebben az Autó2 2008/12. számában olvashat a cikk témájáról!

Elsőként vezettük

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás