Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Citroën C5 - Ígéretes

A ko­ráb­bi­nál iz­gal­ma­sabb a for­má­ja, a gyár mi­nő­sé­get és jó árat ígér.

Jel­leg­ze­tes az orr, iz­gal­mas a for­ma, ked­ve­ző a lég­el­len­ál­lás (cw: 0,29)

Új irányt szab a for­má­nak a lát­vány: nincs töb­bé prak­tikus öt­aj­tós, he­lyé­be a négyajtós li­mu­zin-sza­bás­vo­nal lép. Az erőt, len­dü­le­tet mu­ta­tó ívek iz­gal­ma­sak, a te­tő­vo­nal ku­pé­san eresz­ke­dik. Az előd­nél ala­cso­nyabb au­tó (–17 mm)

Di­na­mi­kus és tá­gas a li­mu­zin­nál öt cen­ti­vel hos­­szabb kom­bi

an­nál hosz­­szabb (+34 mm) és szé­le­sebb is (80 mm). A kom­bi alak­zat nem volt ki­küsz­öböl­he­tő, spor­to­sab­bá tet­ték, rá­adá­sul a ka­te­gó­ria egyik legna­gyobb rak­te­rét kí­nál­ja. A klas­­szi­kus négy­aj­tós és kom­bi (Tourer) gon­dos mun­ká­ról ta­nús­ko­dik, az utas­tér­ben mi­nő­sé­gi anya­gokat hasz­nál­tak fel, a C5 a fel­ső-kö­zép­ka­te­gó­ria pré­mium­kö­ze­li tag­ja.

A mű­sza­ki tar­ta­lom az igé­nyes C6 alap­ján áll, a pad­ló­le­mez a fel­füg­gesz­té­sét hor­doz­za. Elöl ket­tős ke­resztlen­gő­ka­rok, há­tul ös­­sze­tett füg­get­len kar­rend­szer – vagy eny­hén fe­szes acél­ru­gó­kon (mint a ro­kon Pe­u­ge­ot 407-ben), vagy a Cit­roën lá­gyabb hidropneumatikus rend­sze­rén – ad tá­maszt. Az elül­ső ke­re­ke­ket több­nyi­re örök­ség, há­rom ben­zin- és négy dí­zel­mo­tor va­la­me­lyi­ke hajt­ja (a C6-ból ér­ke­zik csúcs, a 2,7-es V6 dí­zel). A mo­to­rok­hoz ké­zi és szek­ven­ci­á­lis auto­ma­ta vál­tó kap­cso­ló­dik, va­la­men­­nyi hat­foko­za­tú.

A ké­nyel­mes ve­ze­tő­ülés ol­dal­rez­gés­sel fi­gyel­mez­tet a sáv­el­ha­gyás­ra. A gaz­da­gon fel­sze­relt mo­dell­ben mas­­szí­roz­za a há­tat

Bár­me­lyik mo­tor­ral 30 000 km a szer­viz­in­ter­val­lum. Az utas­tér tá­gas, a ten­gely­tá­vol­ság 65 mm-t nö­ve­ke­dett az elő­dé­hez ké­pes. A helyek ké­nyel­me­sek, a tér a li­mu­zin hát­só ülé­sén ele­gen­dő a kö­zép­ter­me­tű­nél ma­ga­sab­bak­nak is, pe­dig erő­sen lejt a te­tő.

A tá­gas utas­te­ret tá­vo­li ke­re­kek tá­maszt­ják, a ten­gely­tá­vol­ság 2,82 m

A térdek elöl-hátul jól elférnek, utas­té­ri pa­ko­ló­hely­ből le­het­ne több. A pu­ha mű­szer­fal jel­zé­sei ér­tel­me­sek, sem­mi ki­len­gés, a kap­cso­lók fi­nom ta­pin­tá­sú­ak. A kor­má­nyon sok a gomb, a bal sor a se­bes­ség­tar­tót, a jobb a hang­zó­rend­szert ve­zér­li. Akár a C4-ben, a kor­mány kö­zép­ső ré­sze ka­nya­ro­dás­kor sem for­dul el (a lég­zsák min­dig a leg­biz­to­sabb pon­ton vá­ra­ko­zik). Az alap­kí­ná­lat hat lég­zsák­ja a fel­sze­re­lés gaz­da­go­dá­sá­val ki­lenc­re nő­het. A felszerelési sor még nem is­mert, az ígé­ret sze­rint az alap is bő­sé­ges lesz. A kí­ná­lat elekt­ro­ni­kus rögzítőféket, sável­hagyásjelzőt, parkolássegítőt, a Tourerben elekt­ro­mos hát­só­aj­tó-moz­ga­tást is nyújt­hat.

A kön­­nyen le­hajt­ha­tó ülé­sek sík rako­dó­te­ret nyit­nak a Tourerben. Az elekt­ro­mos hát­só aj­tó meg­jegy­zi, mi­lyen ma­gas­ra nyíl­hat fel

Az új C5-ös már áp­ri­lis­ban fel­tű­nik a ke­res­ke­dők ki­ra­ka­tá­ban, elő­jegy­zést vesz­nek fel, de az ut­cai meg­je­le­nés­re jú­ni­u­sig, a kom­bik­ra még né­hány hét­tel vagy hó­nap­pal to­vább kell majd vár­ni. A gyár ígé­re­te sze­rint az új au­tó a cé­ges vá­sár­lók­nak és a ma­gán­au­tó­sok­nak is von­zó ár­aján­lat­tal áll elő Ma­gyar­or­szá­gon, ám egy­elő­re csak kal­ku­lál­ják az ös­­sze­get, lap­zár­tá­ig nem árul­ták el. Mint ahogy azt sem, hogy a kö­te­le­ző két év­nél ad­nak-e hos­­szabb ga­ran­ci­át. Ha igen, ak­kor lát­tat­ják, és nem­csak esküsz­nek, a von­zó meg­je­le­nés­nél is na­gyobb súlyt fek­tet­nek a mi­nő­ség­re. A be­szál­lí­tók­tól nem ér­kez­het, a rennes-i gyá­rat nem hagy­hat­ja el ki­fo­gá­sol­ha­tó ter­mék.

F. A.

Az Autó2 újság 2008/4. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás