Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: BMW 7-es sorozat - Mérce?

A szo­kat­lan for­ma­terv a múl­té, de ren­ge­teg a tech­ni­kai cse­me­ge az új 7-es BMW-ben.

Ál­lí­tó­lag kö­zel 20 szá­za­lék­kal nőtt a ka­ros­­szé­ria tor­zi­ós me­rev­sé­ge az elő­dé­hez ké­pest, mi­köz­ben tö­me­ge csök­kent. Alu­mí­ni­um a mo­tor­ház­te­tő, a négy ol­dal­aj­tó, a két el­ső sár­vé­dő. Elöl csak az irány­jel­ző LED-es

 

Cso­dál­ko­zott a vi­lág 2001-ben, ami­kor az ame­ri­kai Chris Bangle ve­zet­te for­ma­csa­pat ki­ad­ta ke­zei kö­zül az új lu­xus-BMW-t. A meg­je­le­nés meg­osz­tot­ta a kö­zön­sé­get. Az­tán 2005-ben jött a diszk­rét fi­no­mí­tás, idén pe­dig a tel­je­sen új ka­ros­­szé­ria, en­nél már nyo­ma sincs a hét év­vel ez­előt­ti ext­ra­va­gan­ci­á­nak. Bangle mes­ter vis­­sza­fog­ta ma­gát, a mo­dell­sor ki­sebb tag­ja­i­hoz pas­­szol az új 7-es. A mé­re­tek vál­toz­tak: ten­gely­táv­ja 80 mm-t nőtt (3070 mm), de hos­­sza csak 32 mm-t gya­ra­po­dott (5072 mm), szél­té­ben alig 2 mm a nö­vek­mény (1902 mm), a ma­gas­sá­got pe­dig 6 mm-rel mér­sé­kel­ték (1479 mm). Be­lül ed­dig sem volt szű­kös a hely, a két­sze­mé­lyes­re for­má­zott hát­só sor­ban hár­man is jól el­fér­nek. Át­ala­kult a mű­szer­pult, a két árnyékolóslidből egy ma­radt a ve­ze­tő előtt, a kö­zép­kon­zol te­te­je így har­mo­ni­ku­sabb. A ha­tal­mas kö­zép­ső ki­jel­ző im­már a so­főr fe­lé néz. A mű­szer­pult úgy­ne­ve­zett „black pa­nel” tech­no­ló­gi­á­val ké­szül, az­az ami­kor nincs gyúj­tás, csak a mű­sze­rek ke­re­te­it le­het lát­ni, a szá­mok el­tűn­nek. A sö­té­tí­tést me­net köz­ben is le­het vá­lasz­ta­ni, hogy es­te az uta­so­kat ne za­var­ja a ki­jel­zők fé­nye.

 

Az el­ső-hát­só parkolóradart to­la­tó­ka­me­ra egé­szít­he­ti ki. Ext­ra­ként ol­dal­ra né­ző ka­me­rát is le­het kér­ni, amely mu­tat­ja az ut­ca­ké­pet, így se­gít ki­haj­ta­ni szűk si­ká­tor­ból vagy zárt ga­rázs­ból. A 7-es mo­tor­fék­ben nö­velt ger­jesz­té­sű ge­ne­rá­tor­ral, üze­men kí­vül a klí­ma­komp­res­­szor szíj­haj­tás­ról va­ló le­vá­lasz­tá­sá­val és ala­csony gör­dü­lé­si el­len­ál­lá­sú gu­mik­kal csök­ken­ti az ener­gia­fel­hasz­ná­lást
 
Mas­­szí­ro­zós és hűt­he­tő ülé­sek is ren­del­he­tők, s úgy­ne­ve­zett ak­tív ve­ze­tő­ülés is van a kí­ná­lat­ban: me­net köz­ben vál­toz­tat­ja a háttámasz ma­gas­sá­gát, így moz­gat­ja át a fá­radt tes­tet. Kap­ha­tó head up display, az üveg­re ve­tí­tett in­for­má­ci­ók kö­zött a na­vi­gá­ció út­ba­i­ga­zí­tó jel­zé­sei is sze­re­pel­nek
 
A hátsó ülés a kategóriában megszokottan két személyre formázott, a hosszas opciós listán sok más mellett négyzónás klíma is szerepel
    

Bővebben az Autó2 2008/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás