Aktuális

2009. március 16. hétfő, 00:52

Az Autó2, az Info Rádió, az Autó2 Online díjai: Az év tesztautója 2008, Az év internetes autója - Szavazzon a legjobbakra!

Megint vá­lasz­tunk: 2008-ban is­mét ti­zen­két teszt­au­tó ver­seng a dí­ja­kért. Dön­te­nek az ol­va­sók és az új­ság­írók.

Információk a szavazásról

Ta­valy de­cem­ber­ben ös­­sze­ült az Autó2 szer­kesz­tő­sé­ge, hogy a 2007-ben ná­lunk meg­for­dult több mint negy­ven új­don­ság­ból ki­vá­lo­gas­suk azo­kat, ame­lyek kö­zül egy el­nyer­he­ti Az év teszt­au­tó­ja dí­jat. Az új­ság­írók tit­kos sza­va­zás­sal, töb­bek kö­zött az au­tók tech­ni­kai meg­ol­dá­sai, ké­pes­sé­gei, ki­vi­te­li és mű­sza­ki ere­de­ti­sé­ge alap­ján vá­lasz­tot­ták ki a ti­zen­ket­tes dön­tő részt­ve­vő­it. Olyan au­tó is be­ju­tott, amely egy gyár­ban, azo­nos ala­pok­ra és azo­nos tech­ni­kai meg­ol­dá­sok­kal több már­ká­nak épül; a Cit­ro­ën C-Crosser, a Mi­tsu­bi­shi Outlander és a Pe­u­ge­ot 4007 kö­zös je­löl­tek. Fel­irat­ko­zott a ti­zen­ket­tes lis­tá­ra a va­do­na­túj Volks­wa­gen Tiguan és a friss Mazda6-os is. Ezek­ről ha­zai teszt ed­dig még nem je­lent meg, de ol­va­só­ink meg­is­mer­het­ték mind­ket­tőt be­mu­ta­tó­ink­ból és me­net­tu­dó­sí­tá­sa­ink­ból. Nem sok­kal a sza­va­zás előtt egyéb­ként meg­ér­ke­zett a két teszt­au­tó a szer­kesz­tő­ség­be, így kö­vet­ke­ző szá­ma­ink­ban sze­re­pel majd az új mo­del­lek rész­le­tes is­mer­te­té­se.

Ahogy ed­dig min­dig, 2008-ban is sza­va­zás­sal in­dul az év: az Autó2, a leg­na­gyobb pél­dány­szám­ban el­adott au­tóslap szer­kesz­tő­sé­ge kí­ván­csi ol­va­só­i­nak vé­le­mé­nyé­re is. A ti­zen­két je­lölt kö­zül Önök va­jon me­lyik­nek ad­nák a ba­bér­ko­szo­rút? Idén a 2007-es évhez ha­son­ló­an az új­ság­ban ta­lálható sza­va­zó­lap be­kül­dé­sé­vel, e-mailben, il­let­ve a meg­fe­le­lő link­re kat­tint­va az Autó2 internetes por­tál­ján le­het vok­sol­ni.

Az internetezőket egy to­váb­bi já­ték­ra is meg­hív­juk. Az év internetes au­tó­ja ver­seny­ben min­den kat­tin­tás egy sza­va­za­tot ér, a vi­lág­há­lót bön­gé­szők a tel­jes ha­zai új­au­tó-kí­ná­lat­ból vá­lo­gat­hat­nak az Autó2 weboldalán (www.azauto.hu), így nem­csak a szer­kesz­tő­ség ál­tal be­mu­ta­tott teszt­au­tók, ha­nem a pi­a­con el­ér­he­tő va­la­men­­nyi mo­dell esé­lyes a cím­re.

Im­már ha­gyo­mány­nak te­kint­he­tő, hogy mé­dia­part­ne­rünk, az Info Rá­dió is sza­vaz­ni hív­ja hall­ga­tó­it. A tá­jé­koz­ta­tó- és hát­tér­mű­so­rok mel­lett a la­punk szak­mai tá­mo­ga­tá­sá­val ké­szü­lő au­tósma­ga­zin­nal is rend­sze­re­sen je­lent­ke­ző hír­rá­dió szin­tén az Autó2 új­ság­írói ál­tal ki­vá­lasz­tott ti­zen­ket­tes dön­tős cso­port­ból sza­vaz­tat. Vok­sol­ni a mé­di­um internetes por­tál­ján (www.inforadio.hu) le­het. 

Az Autó2 újság 2008/2. számában megjelent cikk rövidített változata

Szavazófelület – „Az év tesztautója 2008” díj esélyesei

Da­cia Logan MCV 1.5 dCi
 
Fi­at Bravo 1.9 MJet
 
Ford Mondeo 2.0 TDCi
    

  

    
  
Cit­ro­ën C-Crosser
 
Mitsubishi Outlander
 
Peugeot 4007
    

 

    

  

Kia c’eed 1.6 16V
 
Mazda6 2.0 16V
 
Maz­da CX-7 2.3 DISI Turbo
    

  

    

 

 

Nis­san Qashqai 2.0
 
Pe­u­ge­ot 308 1.6 16V
 
Re­nault Laguna 1.5 dCi
    
  

 

 

 

 

Sko­da Fabia 1.2 12V
 
Volks­wa­gen Tiguan 1.4 TSI
  
    
  

 

Név:
E-Mail:
Telefon:
Hozzájárulok, hogy az Autó2 új kiadványiról a jövőben e-mailben értesítést küldjön számomra.
Jelentkezem az Autó2 Online hírlevelére.

Az Autó2 újság 2008/2. számában megjelent cikk rövidített változata

Szavazás, nyeremények

Az év teszt­au­tó­ja 2008 díj­ra ol­va­só­ink a lap­ban kö­zölt szel­vény be­küldé­sé­vel (cí­münk: Autó2, 1410 Bu­da­pest, Pf. 212) és a www.azauto.hu fő­ol­da­lon ta­lál­ha­tó sza­va­zó­fe­lü­le­ten vok­sol­hat­nak, de az [email protected] e-mail cím­re szin­tén vár­juk a je­lö­lé­se­ket. Az elekt­ro­ni­kus le­vél tárgy ro­va­tá­ba „Az év teszt­au­tó­ja 2008” szö­ve­get ír­ják be. A sza­va­zók kö­zött egyévi Autó2-elő­fi­ze­tést sor­so­lunk ki.

Az év internetes au­tó­ja” cím­re a Ma­gyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba ho­zott új au­tók va­la­me­lyi­ke az esé­lyes; a tel­jes lis­ta a www.azauto.hu ol­da­lon ta­lál­ha­tó. Az internetezők a bal egér gomb­já­nak kat­tin­tá­sá­val ad­hat­nak egy sza­va­za­tot, a részt­ve­vők ju­tal­ma 1 he­ti au­tó­zás a nyer­tes mo­del­lel.

Az Autó2 újság 2007/2. számában megjelent cikk rövidített változata.

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szabályok, amikkel érdemes tisztában lenned ha autópályát használsz

Bár a legtöbben nagyjából tisztában vagyunk az autópályán való...

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás