Aktuális

2009. március 16. hétfő, 00:52

Árverseny: Mazda2 1.3i CE és Opel Corsa 1.2 Twinport Essentia - Tömegigények

A Mazda2 és a Corsa alap­ára meg­kö­ze­lí­tőleg azo­nos, ext­ra­takti­ká­juk még­is nagyon el­té­rő.

A Maz­dá­hoz nincs té­te­les ext­ra­lis­ta, a 75 lóerős 1,3-as motorhoz osztott hátsó üléstámla egyáltalán nem kapható

A mi­ni­má­lis ár­előny a Maz­dáé. A nem­ré­gi­ben be­ve­ze­tett, ki­zá­ró­lag öt­aj­tós­ként kap­ha­tó új 2-es CE jelű alap­vál­to­za­ta, az 1,3-as (75 LE) ben­zin­mo­tor­ral 2 849 900 fo­rin­tért kap­ha­tó, a Corsa Essentia öt aj­tó­val és a Maz­dá­é­val ös­­sze­vet­he­tő tel­je­sít­mé­nyű 1,2-es ben­zi­nes­sel (80 LE) en­nél mind­ös­­sze 30 000-rel drá­gább: 2 880 000-ért gu­rít­ha­tó ha­za.

Az alapfelszerelési lis­ták lé­nye­ges kö­zös ele­mei: két lég­zsák, elekt­ro­mos szer­vo­kor­mány, blok­ko­lás­gát­ló, egy­ben dönt­he­tő hát­só ülés­tám­la, elekt­ro­mos ál­lí­tá­sú kül­ső vis­­sza­pil­lan­tók, öt ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú fej­tám­la, rá­dió-elő­ké­szí­tés.

Az Opel lé­nye­gé­ben en­­nyit ad, a Maz­da va­la­mi­vel to­vább megy. A fen­ti­e­ken túl alap­áras ben­ne a táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár, az Isofix-gyerekülésrögzítés, a ma­gas­ság­ál­lí­tós ve­ze­tő­ülés és az ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú kor­mány­osz­lop.

A kis­au­tók vá­sár­lói leg­gyak­rab­ban CD-s rá­di­ót, ma­nu­á­lis lég­kondi­ci­o­ná­lót, me­tál­fé­nye­zést, el­ső ol­dal­lég­zsá­ko­kat, Isofix-gye­rek­ülésrög­zí­tő pon­to­kat, ma­gasság­ál­lí­tós kor­mány­osz­lo­pot, aszim­met­ri­kus hát­só tám­la­dön­tést, táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zá­rat, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú ve­ze­tő­ülést és el­ső elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő­ket ren­del­nek.

A Corsa té­te­len­ként dí­szít­get­he­tő, így fel­sze­re­lé­se kön­­nyeb­ben ös­­sze­ál­lít­ha­tó, ám tel­jes el­lát­mán­­nyal drá­gább, mint a Maz­da

A Maz­dá­hoz kü­lön csak a 99 900 fo­rin­tos me­tál­fes­tés ren­del­he­tő meg, az ös­­szes töb­bi ki­egé­szí­tő­höz fel­jebb kell lép­ni az ár­lis­tán is. A kö­vet­ke­ző, CE Pro-nak ne­ve­zett fo­ko­zat 3 079 900 fo­rint­ba ke­rül, és a kí­ván­ság­lis­tá­ból – a Pro el­lát­má­nyán túl – alap­áron jár hoz­zá a ké­zi ál­lí­tá­sú légkondi és az el­ső elekt­ro­mos ablakemelőpár is. A CD-s rá­di­ó­hoz, és az ol­dal­lég­zsákok­hoz még to­vább kell lép­ni, a 3 269 900-as CE Plusra. Eb­ben alap­áras szinte a teljes kí­ván­ság­sor, sőt füg­göny­lég­zsák­ok is jár­nak hozzá, de osztott hátsó üléstámlája nincs, és nem is rendelhető. A me­tál­fényt is meg­vá­sá­rol­va a vég­ös­­szeg 3 369 800 Ft.

A Corsa té­te­les ext­ra­lis­tá­ból öl­töz­tet­he­tő. 269 000 fo­rint­ba ke­rül a légkondi és a CD-s rá­dió egy­ben, 35 000 a kor­mány- és ülés­ma­gas­ság-ál­lí­tás kö­zös fel­ára, 69 000-be ke­rül a két el­ső elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő és a táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár, 19 000 az Isofix-rög­zí­tés, 99 000 a me­tál­fes­tés. Ol­dal­lég­zsák és aszim­met­ri­ku­san dönt­he­tő hát­só ülés az Essentiához nem kap­ha­tó, a min­denre vá­gyó­nak így to­vább kell lép­nie a 3 040 000-es Enjoyra. Eb­ben né­hány egyéb ké­nyel­mi té­tel mel­lett (utasülés alat­ti fi­ók, dup­la fe­ne­kű cso­mag­tér) alap­áras a 40/60 ará­nyú tám­la­dön­tés, az ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú kor­mány és ve­ze­tő­ülés, a táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár és a két el­ső elekt­ro­mos ablak­eme­lő. A klí­ma és a rá­dió együt­tes fel­ára vál­to­zat­la­nul 269 000, az Isofix pe­dig 19 000 fo­rint­ba ke­rül, az ol­dal­lég­zsák­ok azon­ban csak a füg­gö­nyök­kel együtt kap­ha­tók, egy cso­mag­ban, 275 000 fo­rin­tért. A kí­ván­ság­lis­ta alap­ján fel­sze­relt, me­tál­fes­té­sű Corsa Enjoy vég­ára így: 3 702 000 Ft.

A te­jes ext­ra­lis­tá­hoz ra­gasz­ko­dó vá­sár­ló job­ban jár, ha a 3 530 000 fo­rin­tos alap­árú Cosmo-szintet vá­laszt­ja. Eb­ben az Isofix-pon­tok ki­vé­te­lé­vel min­den kí­ván­ság­elem alap­áras, s az Enjoy már fel­so­rolt, lis­tán kí­vü­li exráin túl kül­ső tük­rei fű­töt­tek, és van­nak el­ső köd­lám­pái is. A kívánság-Corsa így 3 648 000 fo­rin­tért vi­he­tő ha­za.

A két au­tó költ­sé­ge­it öt­éves, 100 000 ki­lo­mé­te­res hasz­ná­lat­ban ös­­sze­vet­ve, a gyá­ri át­lag­fo­gyasz­tások­kal, a kö­te­le­ző szer­vi­z árai- val és a lap­zár­ta­kor ér­vé­nyes ben­zin­árak­kal szá­mol­va a Maz­da hajt­ha­tó ol­csób­ban, költ­sé­ge 17,6 Ft/km, szem­ben a Corsa 18,2 Ft/km-ével.

Szécsényi Gá­bor

Az Autó2 újság 2008/2. számában megjelent cikk rövidített változata.

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás