Bemutatók

2010. november 24. szerda, 01:13

Bemutató: Lexus CT 200h - Életbűvész

A Lexus újabb kategóriát hibridesít. A CT 200h az első prémiumhibrid a legnépesebb, alsó-középosztályban.

Bemutató

Az alak­té­nye­ző 0,28, öt aj­ta­já­val akár sportkombi is le­het­ne, a LED-es vi­lá­gí­tá­sá­val is ener­gi­át ta­ka­rít meg, kí­vül ös­­sze­sen 89 fény­emit­tá­ló di­ó­dá­ja van

A Toyota/Lexus kö­vet­ke­ze­te­sen ve­ze­ti vé­gig mo­dell­kész­le­tét azon az úton, amit már évek­kel ko­ráb­ban fel­vá­zolt. Min­den ka­te­gó­ri­á­ra leg­alább egy hib­ri­det ígért, nem­csak a tö­meg­gyárt­má­nyok kö­zött, de a pré­mi­um­ka­te­gó­ri­á­ban is. Most a leg­ke­re­set­tebb al­só-kö­zép­osz­tály­ban elő­ször kí­nál lu­xus­au­tót, és azon­nal hib­ri­det.

A Lexus a pré­mi­um­gyár­tók kö­zött az egyet­len, aki nem adó­ke­rü­lő, műhibridekkel, ha­nem va­ló­ban ener­gia- és kör­nye­zet­kí­mé­lő tel­jes ér­té­kű két­éle­tű­ek­kel ope­rál. Eb­ben a me­zőny­ben azok­nak a gaz­da­gok­nak tá­lal­hat fel ilyen au­tó­kat, akik ta­lán fo­gé­ko­nyab­bak a kör­nye­zet­tu­da­tos gon­dol­ko­dás­ra, és anya­gi­lag job­ban meg­en­ged­he­tik ma­guk­nak, hogy te­gye­nek is va­la­mit ezért. Rá­adá­sul a na­gyobb ka­te­gó­ri­ák­ból lej­jebb eresz­ked­ve, me­rő­ben új, fi­a­ta­labb vá­sár­lói ré­te­get há­lóz­hat be. A CT 200h-nak lát­ha­tó­an ezt a sze­re­pet szán­ták.

A cég sze­rint a tel­je­sen új pad­ló­le­mez­re új le­mez­mun­kát ál­lí­tot­tak, a for­mát és a ve­ze­té­si tu­laj­don­sá­go­kat pe­dig fel­té­te­lez­he­tő­en ar­ra ido­mí­tot­ták,

A me­re­dek aj­tó vi­szony­lag nagy cso­mag­te­ret rejt

hogy a BMW 1-es so­ro­za­tát szo­ron­gas­sák meg ve­le.

A ki­ala­kí­tás alap­ve­tő cél­ja a ve­ze­té­si él­mény volt, eh­hez a spor­tos­ság­hoz vi­szony­lag ala­cso­nyan, a meg­szo­kott­nál hang­sú­lyo­zot­tabb, de nem ide­ge­sí­tő­en aka­dá­lyos ol­dal­tar­tá­sú ülés­ben ül a ve­ze­tő a kis­szö­gű kor­mány­ten­gely­re csa­va­ro­zott, di­rekt, 2,7 for­du­la­tos kor­mány mö­gött. A Priusból, Aurisból át­emelt ele­mek­ből (1,8-as Atkinson-ciklusú bel­ső égé­sű mo­tor, há­rom­fá­zi­sú, ál­lan­dó mág­ne­ses vil­lany­mo­tor, fo­ko­zat nél­kü­li nyo­ma­ték­vál­tó) él­mény­par­kot épí­tet­tek, hogy a spor­tos­ra vett el­ső McPherson- és a hát­só ket­tős

Ran­gos mű­szer­fal, igen jó mi­nő­ség­ben. Fi­gye­lem­re mél­tó a pi­ci vál­tó és alul, kéz­kö­zel­ben az ál­ta­lá­nos me­nü­rend­szer (más Lexusból már is­mert) egér­sze­rű ke­ze­lő­je. Audio­rendszeré­nek hang­szó­ró­memb­rán­ja bam­busz fa­szén­ből ké­szül

keresztlengőkarokból ös­­sze­ra­kott fel­füg­gesz­té­se­ken vagy szin­te ra­di­ká­li­san spor­tos, vagy hét­köz­na­pi vagy nem min­den­na­po­san ta­ka­ré­kos, vagy tisz­ta elekt­ro­mos ve­ze­té­si le­he­tő­sé­gek­kel szó­ra­koz­tas­sák el a ve­ze­tőt. Eh­hez iga­zá­ból nem is kell so­kat ten­nie: egy kap­cso­ló el­for­dí­tá­sá­val, il­let­ve egy gomb le­nyo­má­sá­val vá­lo­gat­hat a bő­ség­tál­ból. A spor­tos mód­ban nem­csak a bel­ső égé­sű mo­tor for­du­lat­szá­ma emel­ke­dik meg, és a 150 volt­ról 650-re emelt elekt­ro­ni­kus hib­rid­sza­bá­lyo­zás lesz a le­he­tő leg­va­dabb, de a gáz­pe­dál és elekt­ro­me­cha­ni­kus kor­mány­szer­vo-sza­bá­lyo­zás is egy ki­csit fel­gyor­sul, a kitörésgátló lé­nye­ge­sen na­gyobb te­ret hagy az ökör­kö­dés­nek. A fo­ko­za­tok kö­zöt­ti vál­tást a mű­szer­fa­lon is nyo­mon le­het kö­vet­ni, a spor­tos ál­lás­ban a hát­tér­vi­lá­gí­tás vö­rös­re vált, és a mű­szer­pult bal ol­da­lán egy for­du­lat­szám­mé­rő is meg­je­le­nik, ami ko­ráb­ban a cég hib­rid­je­i­ről hi­ány­zott. En­nek je­len­tő­sé­ge, hogy a más mo­del­lek­ben is sze­rep­lő, kü­lön­le­ges au­to­ma­ta vál­tó pél­dát­la­nul fi­nom mű­kö­dé­se nyo­mon kö­vet­he­tőb­bé vá­lik. Jól lát­szik pél­dá­ul, hogy a gyor­sí­tás­kor me­re­de­ken fel­ro­ha­nó for­du­lat­szám a pe­dál­nyo­más mér­sék­lé­sé­vel őrül­ten zu­han­ni kezd, és az ál­lan­dó se­bes­ség tar­tá­sá­hoz el­ké­pesz­tő­en vis­­sza is es­het, száz kö­rü­li tem­pó­nál ép­pen az ez­res ér­ték fe­lett ál­la­po­dik meg, ami nem csak a fo­gyasz­tás­nak, a zaj­szint­nek is jót tesz, a mo­tor élet­tar­ta­má­ról nem is be­szél­ve.

Miniatűrizálás. Az egész hibridrendszer kisebb helyen van, mint más autókban a hagyományos megoldás. A két ru­gó­tor­nyot a rez­gé­sek szű­ré­sé­re fej­lesz­tett, rugal­mas elem­mel meg­sza­kí­tott me­re­ví­tő kö­ti ös­­sze

Az au­tó ki­ala­kí­tá­sát a hely, a mi­nő­ség, a ve­ze­té­si él­mény és a biz­ton­sá­gos­ság ve­zé­rel­te, ez utób­bi­ban az elsőkerék-hajtásnak csak vi­tat­ha­tat­lan elő­nyei van­nak.

A ki­dol­go­zás majd­nem ma­ku­lát­lan, so­kat se­gí­te­ne, ha a zse­bek és tá­ro­lók pu­ha anyag­gal len­né­nek bé­lel­ve (már ha egy­ál­ta­lán len­ne be­lő­lük), és a gép­ház­te­tőt te­lesz­kóp, nem pe­dig a tel­je­sen mél­tat­lan acél­pál­ca pec­kel­né ki. Nagy és ma­gas a hely elöl és há­tul, emitt szin­te tel­je­sen sík a pad­ló­le­mez. A mű­szer­fa­lat pu­ha mű­anyag bur­kol­ja, az aj­tók fel­ső sze­gé­lyét ki­csit ke­mé­nyebb, de a fi­nom tex­tú­ra lát­tán az utób­bi in­kább csak tény­rög­zí­tés vagy sznob nya­fo­gás. A cso­mag­tér „alap­já­ra­ton” át­la­gos, 375 l, a hát­só ülé­sek­nek a hib­rid­ak­ku­mu­lá­tor mi­att csak a tám­lá­juk hajt­ha­tó elő­re, így az űr­tar­ta­lom­ból 985 l lesz.

A cso­mag­tér az elő­re­haj­tott ülés­tám­lá­val sík ma­rad, ha bent van ta­ka­ró­leme­z, ha ki­ves­­szük, lép­csőt ké­pez az ülés mö­göt­ti ak­ku­mu­lá­tor

A fel­sze­re­lé­sek kö­ré­be szin­te min­den be­von­ha­tó, a bal­eset­re elő­ké­szü­lő biz­ton­sá­gi rend­szer (öv­elő­fe­szí­tés, emelt fékerősegítség, ké­sőbb au­to­ma­ti­kus fé­ke­zés), az al­kal­maz­ko­dó se­bes­ség­tar­tó auto­ma­ti­ka, nyolc lég­zsák (két el­ső térd­zsák­kal) vagy egye­bek mel­lett a kitörésgátló. Az el­ső ve­ze­té­si pró­bán fel­tűnt a na­gyon jó kor­mán­­nyal tá­mo­ga­tott ve­zet­he­tő­ség, a rob­ba­né­kony­ság (kb. 60 km/ h-ig), ami­ben nyil­ván nagy sze­re­pet ját­szik az el­in­du­lás pil­la­na­tá­tól 207 Nm-es nyo­ma­té­kot kurb­li­zó vil­lany­mo­tor és a mérő jelezte igazán alacsony pillanatnyi fogyasztás, amit a gyá­ri mi­ni­má­lis, 89 g/km-es, ve­gyes CO2-kibocsátás is mutat. Az egyéb­ként 15-16-17 co­los gu­mik­kal kap­ha­tó CT 200h-t a 17-es gu­mik­kal a szá­munk­ra is­me­ret­len uta­kon ki­csit spor­to­san ke­mény ru­gó­zá­si ké­pet és a várt­nál na­gyobb gör­dü­lé­si zajt mu­ta­tott.

A ki­zá­ró­lag Ja­pán­ban gyár­tott, ne­ve sze­rint (CT 200h: Compact Tourer) a 2,0 li­te­res mo­to­rok­nak meg­fe­le­lő me­net­di­na­mi­kát mu­ta­tó hib­rid tú­ra­au­tó a mó­dos, vá­lasz­té­kos íz­lé­sű, spor­tos vezetést ked­ve­lő, kör­nye­zet­tu­da­tos és ész­­sze­rű­en ta­ka­ré­kos ve­vő­kör au­tó­ja le­het a vél­he­tő­en 30 000 euro kö­rü­li árá­val.

Az Autó 2010/11. számából

Videó

Az Autó 2010/11. számából

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szeretne egy Suzukit? Tőlünk megkaphatja!

Válaszoljon kérdéseinkre és két Suzuki Jimny közül Öné lehet...

Új Iveco Daily

Új motor és vezetéstámogató rendszer hét funkcióval

Autobest 2020 – itt vannak a döntősök!

Az Autobest 31 tagú összeurópai zsűrije a Frankfurti Autószalonon...

Csillapítás, okosan!

Bánjunk úgy a lengéscsillapítóval, mint a hímes tojással!

Renault Master Red Edition

A 9 év után megújult kishaszongépjármű hatféle duplaturbós motorral...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás