Újautó

2010. november 3. szerda, 11:32

Teszt: Suzuki Swift 1.2 16V GS - Jól tartja magát

Ne­héz meg­kü­lön­böz­tet­ni elõd­jé­tõl, pe­dig min­den por­ci­ká­já­ban új, a gyár­tás vi­szont ma­gyar ma­radt.

Képekben

Új ez a me­tál­zöld ár­nya­lat, a tü­kör­há­zak és a ki­lin­csek a má­so­dik, GLX-szinttől szín­re fúj­tak. Kop­ta­tó­csík gyá­ri­lag az új szé­ri­á­nál sincs. A GS-nél 16, a töb­bi vál­to­zat­ban 15 co­los a ke­rék­tár­csa. Xe­non vagy ka­nyar­fény­szó­ró to­vább­ra sem el­ér­he­tő hoz­zá, ahogy a hely­zet­jel­ző­ket sem vál­tot­ták le a ma oly di­va­tos nap­pa­li me­net­fénnyel
 
Tá­vol­ról alig meg­kü­lön­böz­tet­he­tő az előd­jé­től, leg­in­kább a mó­do­sí­tott ívű hát­só ol­dal­ab­lak árul­ko­dik, s hos­­szabb lett az elül­ső gyűrődőzóna is. A Swift új, szi­go­rúbb elő­írá­sok sze­rint vég­zett tö­rés­teszt­je 5 csil­la­gos lett. Üres tö­me­ge 10 ki­ló­val, 990 kg-ra nőtt
 
Job­ban ki­tol­ja a fa­rát, mint előd­je. Új kül­ső tük­rei egyik ol­da­lon sem aszferikusak. Gyá­ri to­la­tó­ra­dar nem kap­ha­tó, hát­só tár­csa­fék csak a GS-hez jár
     

  

Fi­a­ta­lo­sabb, lát­vá­nyo­sabb a mű­szer­fal. A kö­zép­kon­zol alatt po­hár­tar­tót is ki­ké­pez­tek. Újak a ba­jusz­kap­cso­lói, a kulcs nél­kü­li in­dí­tás egy­érin­té­ses. A mű­szer­fal de­re­kán egy-egy pol­cot ala­kí­tot­tak ki, a szél­ső lég­be­öm­lő re­dőny­sze­rű­en be­zár­ha­tó
 
Fe­hér vi­lá­gí­tá­súak a mű­sze­rek, kö­zé­pen a fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép ki­jel­zője látszik. A csúcs­ki­vi­tel sa­ját­ja a négy irány­ban ál­lít­ható kor­mány­osz­lop és a tempomat
 
Ide­á­lis pe­dál­rend, tá­gas pe­dál­tér. A kor­mány­tól bal­ra alul van az ESP kap­cso­ló­ja
     

  

Ka­ros ma­gas­ság- és tám­la­dő­lés-ál­lí­tás a ve­ze­tő­ülés­nél, de­rék­tá­masz vi­szont nincs. Egy­sze­rű szö­vet a stra­pa­bí­ró­nak tű­nő kár­pit
 
A hos­­szú lá­bú uta­sok ki­csit be­szo­rít­va ér­zik ma­gu­kat. A kö­zép­ső pad­ló­me­re­ví­tés mé­re­tes, a kö­zép­ső utas láb­fej­ének alig ma­rad hely
 
Négy elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő jár a GS-hez, kár, hogy csupán a ve­ze­tőé au­to­ma­ta, s az is csak le­fe­lé. Az elül­ső aj­tó kö­nyök­lő­jé­nek vé­ge túl­sá­go­san elő­re­nyú­lik, a nyur­gáb­bak térd­ka­lá­csa ép­pen a sar­ká­nak dől. Az aj­tó­kár­pi­tok ko­po­gó­sak
     

 

 

Nem nyí­lik elég ma­gas­ra az ötö­dik aj­tó, s nem húz­za ma­gá­val a ka­lap­tar­tót, ma­gas a kü­szöb, mély a pad­ló­zat, alat­ta szük­ség­pót­ke­rék la­pul
 
Könnyű elő­re­haj­ta­ni a tám­lá­kat, a ke­let­ke­ző lép­cső ha­tal­mas
 
Jól hang­szi­ge­tel­ték a mo­tort az utas­tér­től. Az au­to­ma­ta vál­tó 212 000 Ft, ki­zá­ró­lag a csúcs­vál­to­zat­hoz ren­del­he­tő. Az olaj­cse­re-perió­dus to­vább­ra is 15 000 km, az aeroblade ablaktörlő korszak még vá­rat ma­gá­ra
     

Bővebben Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Kény­elmes ülé­sek elöl
Tá­gas tér az el­ső sor­ban
Biz­ton­sá­gos út­tar­tás
Él­ve­ze­tes me­net­tu­laj­don­sá­gok
Át­te­kint­he­tő mű­szer­fal
Sok ra­ko­dó­hely
Jó hang­szi­ge­te­lés
Mi­nő­sé­gi ös­­sze­sze­re­lés
Ki­csi, ne­héz­ke­sen pa­kol­ha­tó cso­mag­tar­tó
Kor­lá­to­zott va­ri­ál­ha­tó­ság
Ke­mény mű­anyag­ok
Ne­he­zen nyí­ló aj­tók
 
Ta­ka­ré­kos, csen­des erő­for­rás
Pre­cíz és fi­nom kap­cso­lá­sú vál­tó
Au­tó­pá­lya-tem­pó­nál han­gos mo­tor
Kis­sé rö­vid át­té­te­le­zés
Biztonság Költségek

7 lég­zsák alap­áron

 

ESP alapáron

5 csil­la­gos tö­rés­teszt

Ki­vá­ló fé­kek

  
Gaz­dag alap­fel­sze­relt­ség
Hi­ány­zó ol­csó alap­ki­vi­tel
15 000 km-enként olaj­csere
Nin­cse­nek utó­lag ren­del­he­tő ext­rák

Bővebben az Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Motor So­ros, négy­hen­ge­res, hen­ge­ren­ként négy­sze­le­pes, lánc­haj­tá­sú, vál­to­zó szí­vó- és ki­pu­fo­gó­sze­lep-ve­zér­lé­ses ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1242 cm3, fu­rat: 73,0 mm, lö­ket: 74,2 mm. Sű­rí­té­si arány 11:1. Tel­je­sít­mény: 94 LE/69 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 118 Nm (4800/min). Olaj­töl­tés: 3,9 l. Hű­tő­fo­lya­dék: 4,5 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 12 V 44 Ah.

Erőátvitel Öt­fo­ko­za­tú, hu­za­los mű­köd­te­té­sű kéziváltó, egy­tár­csás szá­raz ten­gely­kap­cso­ló. Se­bes­ség 1000/min for­du­lat­szá­mon ötö­dik fo­ko­zat­ban 33 km/h.

Felfüggesztés Elöl McPherson-, há­tul csa­tolt len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­tés, kanyarstabilizátorral. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, ESP. 2,75 for­du­la­tos, fo­gas­lé­ces kor­mány­mű, elekt­ro­mos rá­se­gí­tés­sel, vál­to­zó át­té­tel­lel.

Karosszéria Öt­aj­tós, öt­ülé­ses, ön­hor­dó acél­ka­ros­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 990 kg. Meg­en­ge­dett össztömeg: 1480 kg. Üzem­anyag­tar­tály: 42 l. Hosszúság: 3850 mm, Szélesség: 1695 mm, Magasság: 1510 mm, Tengelytáv: 2430 mm, Hasmagasság: 140 mm, Nyomtáv elöl: 1480 mm, Nyomtáv hátul: 1485 mm, Belsőszélesség elöl: 1385 mm, Belsőszélesség hátul: 1460 mm, Belmagasság elöl: 945–1020 mm, Belmagasság hátul: 908 mm, Elülső ülőlap: 510 mm, Lábhelyméret: 410–630 mm, Ülésmagasság: 550 mm, Hátsó ülőlap: 490 mm, Üléstér: 90–340 mm, Csomagtér:211–528 l, Gumik: 185/55 R16 (Continental PremiumContact).

Menetteljesítmények Gyor­su­lás (0–100 km/h): 12,3 s. Vég­se­bes­ség: 165 km/h. Fogyasztás: vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes: 6,1/4,4/5 l/100 km. Teszt­át­lag: 6,2 l/100 km*. CO2: 116 g/km. * Saját mé­rés, or­szág­úton, au­tó­pá­lyán és vá­ros­ban, két sze­mél­­lyel, +5 és +18 Cel­si­us-fok kö­zöt­ti hő­mér­sék­le­ten.

Garancia, szerviz Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia 3 év vagy 100 000 km, fé­nye­zé­si ga­ran­cia: 3 év, vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 3 év, át­rozs­dá­so­dás el­le­ni ga­ran­cia: 12 év, szer­viz­pe­ri­ó­dus, olaj­cse­re: 15 000 km vagy 1 év.

A GC-alapkivitel érdemleges tartozékai ESP, fék­as­­szisz­tens, ve­ze­tő- és utasoldali lég­zsák, el­ső ol­dal­lég­zsák­ok, füg­göny­lég­zsák­ok, ve­ze­tői térd­lég­zsák, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú elekt­ro­mos szer­vo­kor­mány, elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő elöl, rá­dió-elő­ké­szí­tés, manuális klíma, Isofix-rögzítés, egy­ben dönt­he­tő hát­só ülés­tám­la, fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép.

Ára: 3 305 000 Ft

A GS-kivitelű tesztautó további felszerelései Au­to­ma­ta klí­ma, elekt­ro­mo­san ál­lít­ha­tó és fűt­he­tő kül­ső tük­rök, elekt­ro­mos hát­só ab­lak­eme­lők, tempomat, kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő audiorendszer, Bluetooth-kihangosító, 6 hang­szó­rós, MP3-lejátszós rá­dió, két sík­ban ál­lít­ha­tó kor­mány, 16 co­los kön­­nyű­fém ke­rék­tár­csa, köd­fény­szó­ró, kulcs nél­kü­li nyi­tás és in­dí­tás, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú ve­ze­tő­ülés, ülés­fű­tés, sö­té­tí­tett hát­só üve­gek, osz­tot­tan dönt­he­tő hát­só ülé­sek, for­du­lat­szám­mé­rő, au­to­ma­ta vi­lá­gí­tás­kap­cso­lás, bőr­kor­mány, USB-csatlakozó.

Ára: 4 017 000 Ft

Bővebben az Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

A Tesla elbocsátja dolgozóinak 9 százalékát

A Tesla amerikai autógyártó elbocsátja dolgozóinak 9 százalékát. Részben...

Leváltották az Audi letartóztatott vezetőjét

Bram Schott lett az Audi igazgatótanácsának új elnöke, miután...

Új parkolási fizetési rendszer Debrecenben

Új elektronikus parkolási fizetési rendszert vezettek be Debrecenben.

Megjelent a júliusi Retro Mobil

A Retro Mobil júliusi számában teszteljük a Dacia 1410...

Nyári szabadság autóval

Indulás előtt mindig ellenőrizzük a guminyomást és az abroncsok...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás