Újautó

2010. november 3. szerda, 11:32

Teszt: Suzuki Swift 1.2 16V GS - Jól tartja magát

Ne­héz meg­kü­lön­böz­tet­ni elõd­jé­tõl, pe­dig min­den por­ci­ká­já­ban új, a gyár­tás vi­szont ma­gyar ma­radt.

Képekben

Új ez a me­tál­zöld ár­nya­lat, a tü­kör­há­zak és a ki­lin­csek a má­so­dik, GLX-szinttől szín­re fúj­tak. Kop­ta­tó­csík gyá­ri­lag az új szé­ri­á­nál sincs. A GS-nél 16, a töb­bi vál­to­zat­ban 15 co­los a ke­rék­tár­csa. Xe­non vagy ka­nyar­fény­szó­ró to­vább­ra sem el­ér­he­tő hoz­zá, ahogy a hely­zet­jel­ző­ket sem vál­tot­ták le a ma oly di­va­tos nap­pa­li me­net­fénnyel
 
Tá­vol­ról alig meg­kü­lön­böz­tet­he­tő az előd­jé­től, leg­in­kább a mó­do­sí­tott ívű hát­só ol­dal­ab­lak árul­ko­dik, s hos­­szabb lett az elül­ső gyűrődőzóna is. A Swift új, szi­go­rúbb elő­írá­sok sze­rint vég­zett tö­rés­teszt­je 5 csil­la­gos lett. Üres tö­me­ge 10 ki­ló­val, 990 kg-ra nőtt
 
Job­ban ki­tol­ja a fa­rát, mint előd­je. Új kül­ső tük­rei egyik ol­da­lon sem aszferikusak. Gyá­ri to­la­tó­ra­dar nem kap­ha­tó, hát­só tár­csa­fék csak a GS-hez jár
     

  

Fi­a­ta­lo­sabb, lát­vá­nyo­sabb a mű­szer­fal. A kö­zép­kon­zol alatt po­hár­tar­tót is ki­ké­pez­tek. Újak a ba­jusz­kap­cso­lói, a kulcs nél­kü­li in­dí­tás egy­érin­té­ses. A mű­szer­fal de­re­kán egy-egy pol­cot ala­kí­tot­tak ki, a szél­ső lég­be­öm­lő re­dőny­sze­rű­en be­zár­ha­tó
 
Fe­hér vi­lá­gí­tá­súak a mű­sze­rek, kö­zé­pen a fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép ki­jel­zője látszik. A csúcs­ki­vi­tel sa­ját­ja a négy irány­ban ál­lít­ható kor­mány­osz­lop és a tempomat
 
Ide­á­lis pe­dál­rend, tá­gas pe­dál­tér. A kor­mány­tól bal­ra alul van az ESP kap­cso­ló­ja
     

  

Ka­ros ma­gas­ság- és tám­la­dő­lés-ál­lí­tás a ve­ze­tő­ülés­nél, de­rék­tá­masz vi­szont nincs. Egy­sze­rű szö­vet a stra­pa­bí­ró­nak tű­nő kár­pit
 
A hos­­szú lá­bú uta­sok ki­csit be­szo­rít­va ér­zik ma­gu­kat. A kö­zép­ső pad­ló­me­re­ví­tés mé­re­tes, a kö­zép­ső utas láb­fej­ének alig ma­rad hely
 
Négy elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő jár a GS-hez, kár, hogy csupán a ve­ze­tőé au­to­ma­ta, s az is csak le­fe­lé. Az elül­ső aj­tó kö­nyök­lő­jé­nek vé­ge túl­sá­go­san elő­re­nyú­lik, a nyur­gáb­bak térd­ka­lá­csa ép­pen a sar­ká­nak dől. Az aj­tó­kár­pi­tok ko­po­gó­sak
     

 

 

Nem nyí­lik elég ma­gas­ra az ötö­dik aj­tó, s nem húz­za ma­gá­val a ka­lap­tar­tót, ma­gas a kü­szöb, mély a pad­ló­zat, alat­ta szük­ség­pót­ke­rék la­pul
 
Könnyű elő­re­haj­ta­ni a tám­lá­kat, a ke­let­ke­ző lép­cső ha­tal­mas
 
Jól hang­szi­ge­tel­ték a mo­tort az utas­tér­től. Az au­to­ma­ta vál­tó 212 000 Ft, ki­zá­ró­lag a csúcs­vál­to­zat­hoz ren­del­he­tő. Az olaj­cse­re-perió­dus to­vább­ra is 15 000 km, az aeroblade ablaktörlő korszak még vá­rat ma­gá­ra
     

Bővebben Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Kény­elmes ülé­sek elöl
Tá­gas tér az el­ső sor­ban
Biz­ton­sá­gos út­tar­tás
Él­ve­ze­tes me­net­tu­laj­don­sá­gok
Át­te­kint­he­tő mű­szer­fal
Sok ra­ko­dó­hely
Jó hang­szi­ge­te­lés
Mi­nő­sé­gi ös­­sze­sze­re­lés
Ki­csi, ne­héz­ke­sen pa­kol­ha­tó cso­mag­tar­tó
Kor­lá­to­zott va­ri­ál­ha­tó­ság
Ke­mény mű­anyag­ok
Ne­he­zen nyí­ló aj­tók
 
Ta­ka­ré­kos, csen­des erő­for­rás
Pre­cíz és fi­nom kap­cso­lá­sú vál­tó
Au­tó­pá­lya-tem­pó­nál han­gos mo­tor
Kis­sé rö­vid át­té­te­le­zés
Biztonság Költségek

7 lég­zsák alap­áron

 

ESP alapáron

5 csil­la­gos tö­rés­teszt

Ki­vá­ló fé­kek

  
Gaz­dag alap­fel­sze­relt­ség
Hi­ány­zó ol­csó alap­ki­vi­tel
15 000 km-enként olaj­csere
Nin­cse­nek utó­lag ren­del­he­tő ext­rák

Bővebben az Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Motor So­ros, négy­hen­ge­res, hen­ge­ren­ként négy­sze­le­pes, lánc­haj­tá­sú, vál­to­zó szí­vó- és ki­pu­fo­gó­sze­lep-ve­zér­lé­ses ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1242 cm3, fu­rat: 73,0 mm, lö­ket: 74,2 mm. Sű­rí­té­si arány 11:1. Tel­je­sít­mény: 94 LE/69 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 118 Nm (4800/min). Olaj­töl­tés: 3,9 l. Hű­tő­fo­lya­dék: 4,5 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 12 V 44 Ah.

Erőátvitel Öt­fo­ko­za­tú, hu­za­los mű­köd­te­té­sű kéziváltó, egy­tár­csás szá­raz ten­gely­kap­cso­ló. Se­bes­ség 1000/min for­du­lat­szá­mon ötö­dik fo­ko­zat­ban 33 km/h.

Felfüggesztés Elöl McPherson-, há­tul csa­tolt len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­tés, kanyarstabilizátorral. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, ESP. 2,75 for­du­la­tos, fo­gas­lé­ces kor­mány­mű, elekt­ro­mos rá­se­gí­tés­sel, vál­to­zó át­té­tel­lel.

Karosszéria Öt­aj­tós, öt­ülé­ses, ön­hor­dó acél­ka­ros­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 990 kg. Meg­en­ge­dett össztömeg: 1480 kg. Üzem­anyag­tar­tály: 42 l. Hosszúság: 3850 mm, Szélesség: 1695 mm, Magasság: 1510 mm, Tengelytáv: 2430 mm, Hasmagasság: 140 mm, Nyomtáv elöl: 1480 mm, Nyomtáv hátul: 1485 mm, Belsőszélesség elöl: 1385 mm, Belsőszélesség hátul: 1460 mm, Belmagasság elöl: 945–1020 mm, Belmagasság hátul: 908 mm, Elülső ülőlap: 510 mm, Lábhelyméret: 410–630 mm, Ülésmagasság: 550 mm, Hátsó ülőlap: 490 mm, Üléstér: 90–340 mm, Csomagtér:211–528 l, Gumik: 185/55 R16 (Continental PremiumContact).

Menetteljesítmények Gyor­su­lás (0–100 km/h): 12,3 s. Vég­se­bes­ség: 165 km/h. Fogyasztás: vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes: 6,1/4,4/5 l/100 km. Teszt­át­lag: 6,2 l/100 km*. CO2: 116 g/km. * Saját mé­rés, or­szág­úton, au­tó­pá­lyán és vá­ros­ban, két sze­mél­­lyel, +5 és +18 Cel­si­us-fok kö­zöt­ti hő­mér­sék­le­ten.

Garancia, szerviz Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia 3 év vagy 100 000 km, fé­nye­zé­si ga­ran­cia: 3 év, vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 3 év, át­rozs­dá­so­dás el­le­ni ga­ran­cia: 12 év, szer­viz­pe­ri­ó­dus, olaj­cse­re: 15 000 km vagy 1 év.

A GC-alapkivitel érdemleges tartozékai ESP, fék­as­­szisz­tens, ve­ze­tő- és utasoldali lég­zsák, el­ső ol­dal­lég­zsák­ok, füg­göny­lég­zsák­ok, ve­ze­tői térd­lég­zsák, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú elekt­ro­mos szer­vo­kor­mány, elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő elöl, rá­dió-elő­ké­szí­tés, manuális klíma, Isofix-rögzítés, egy­ben dönt­he­tő hát­só ülés­tám­la, fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép.

Ára: 3 305 000 Ft

A GS-kivitelű tesztautó további felszerelései Au­to­ma­ta klí­ma, elekt­ro­mo­san ál­lít­ha­tó és fűt­he­tő kül­ső tük­rök, elekt­ro­mos hát­só ab­lak­eme­lők, tempomat, kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő audiorendszer, Bluetooth-kihangosító, 6 hang­szó­rós, MP3-lejátszós rá­dió, két sík­ban ál­lít­ha­tó kor­mány, 16 co­los kön­­nyű­fém ke­rék­tár­csa, köd­fény­szó­ró, kulcs nél­kü­li nyi­tás és in­dí­tás, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú ve­ze­tő­ülés, ülés­fű­tés, sö­té­tí­tett hát­só üve­gek, osz­tot­tan dönt­he­tő hát­só ülé­sek, for­du­lat­szám­mé­rő, au­to­ma­ta vi­lá­gí­tás­kap­cso­lás, bőr­kor­mány, USB-csatlakozó.

Ára: 4 017 000 Ft

Bővebben az Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Kiszorulhat az Opel a legnagyobb piacokról

Az Opel autógyártó társaság eladásához kapcsolt feltételek miatt a...

Nyílt végű lízing vagy tartós bérlet?

Az utóbbi néhány évben egyre nagyobb szerepet kaptak a...

Tereptárgy

Hamarosan hozzánk is érkezik az Opel Crossland X –...

Kiszabadul

Audi SQ5 – saját tömege 1995 kg, hossza 4671,...

Megjelent a Retro Mobil márciusi száma!

Márciusi számunkban írunk az 1987-es Lada VFTS versenyautóról, az...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás