Aktuális

2009. október 14. szerda, 10:33

A MÁV-biztosító hagyatéka - Állami piramis?

Úgy tűnik, senki nem vállalja a felelősséget a milliárdos tartozásokat felhalmozó MÁV-biztosító csődjéért.

Múlt

A 2007-es biz­to­sí­tó­vál­tás­kor még ke­mé­nyen har­colt az ügy­fe­le­kért a MÁV ÁBE. Több ka­te­gó­ri­á­ban a leg­ol­csóbb dí­jak­kal, más­hol vi­szont drá­ga ta­ri­fák­kal. Szak­ér­tők sze­rint a díj­kép­zés miatt ele­ve ben­ne volt a rend­szer­ben a csőd. Ezt mi­ért nem vet­ték ész­re az il­le­té­ke­sek?!

Sz. Jó­zsef 2006-ban bal­ese­tet oko­zott. Ros­­szul mér­te fel a fék­tá­vot, és be­le­csú­szott az előt­te ál­ló két au­tó­ba. A pa­pí­ro­kat ki­töl­töt­ték, majd Sz. úr, an­nak biz­tos tu­da­tá­ban, hogy a MÁV Ál­ta­lá­nos Biz­to­sí­tó Egye­sü­let (MÁV ÁBE) ren­dez­te a kárt, él­te to­vább az éle­tét, és a kö­vet­ke­ző biz­to­sí­tás­vál­tá­si idő­szak­ban sem iga­zolt át má­sik tár­sa­ság­hoz. 2009 ja­nu­ár­já­ban bí­ró­sá­gi idé­zést ka­pott a csak­nem há­rom év­vel ko­ráb­bi ese­mény mi­att: a MÁV ka­pi­tu­lá­ci­ó­ja kö­vet­kez­té­ben tő­le akar­ják be­szed­ni a kö­rül­be­lül 1 mil­li­ós kár­té­rí­tést. Csep­pet sem irigy­lés­re mél­tó hely­zet, ugyan­kkor a vét­len autó­sok he­lyé­ben sem sze­ret­ne len­ni sen­ki, hi­szen utób­bi­ak raj­tuk kí­vül ál­ló ok­ból szen­ved­tek anya­gi kárt, vagy sé­rül­tek meg. De ne­kik leg­alább volt ar­ra le­he­tő­sé­gük, hogy ak­tív kár­ren­de­zés (amely­nek so­rán az au­tós sa­ját biz­to­sí­tó­ja vál­lal­ja, hogy ren­de­zi a kárt, ké­sőbb pe­dig be­hajt­ja a má­sik biz­to­sí­tó­tól a kö­ve­te­lést) ke­re­tén be­lül hely­re­ho­zat­has­sák vagy cas­có­juk ter­hé­re üzem­ké­pes­sé te­hes­sék tö­rött au­tó­ju­kat. A fent em­lí­tett eset­hez ha­son­ló­ból töb­bet is fel­so­rol­hat­nánk, internetes fó­ru­mo­kon pác­ban lé­vő au­tó­sok oszt­ják meg MÁV-os tör­té­ne­te­i­ket má­sok­kal. Leg­több­jük ki­lá­tás­ta­lan­nak ér­zi hely­ze­tét, hi­szen kár­oko­zó­ként vár­ha­tó­an an­nak el­le­né­re nem ke­vés pénzt kell kiperkálniuk, hogy éve­kig be­csü­let­tel fi­zet­ték a kö­te­le­ző biz­to­sí­tást, ká­ro­sult­ként pe­dig sze­ren­csét­len eset­ben hos­­szú pe­res­ke­dés elé is néz­het­nek. De még­is, mi tör­tént a MÁV-biz­to­sí­tó­val, ho­gyan le­het­sé­ges, hogy em­be­re­ket ta­szít­hat anya­gi el­le­he­tet­le­nü­lés­be egy kötelezően előírt biz­to­sí­tás?

Elő­ször 2002-ben tűnt fel a MÁV ÁBE név, amely mö­gött ak­kor még a Ma­gyar Ál­lam­vas­utak Rt. állt. Kez­det­ben ki­zá­ró­lag a MÁV sa­ját tu­laj­do­nú jár­mű­ve­it biz­to­sí­tot­ták egye­sü­le­ti for­má­ban, majd nyi­tot­tak egyé­ni és egyéb cé­ges ügy­fe­lek fe­lé. Az anya­cég 2006 ja­nu­ár­já­ban szállt ki az ak­kor már egy ide­je rend­sze­re­sen a Pénz­ügyi Szer­ve­ze­tek Ál­la­mi Fel­ügye­le­te (PSZÁF) „in­tő­i­től” súj­tott biz­to­sí­tó­ból. A vas­út­tár­sa­ság a szét­vá­lás­kor fel­szó­lí­tot­ta az egye­sü­le­tet, hogy a so­kak szá­má­ra meg­bíz­ha­tó­sá­got su­gal­ló, jól csen­gő ne­vet ne hasz­nál­ja töb­bé, de a ve­ze­tő­ség fit­­tyet hányt a ké­rés­re; a MÁV ÁBE az ­előtt csőd­be ment, hogy a név­hasz­ná­lat mi­at­ti per vé­get ért vol­na. A PSZÁF egyéb­ként tíz­nél is több al­ka­lom­mal „fedd­te meg” a biz­to­sí­tót, ám ezek kö­zül csak az utol­só ve­ze­tett a mű­kö­dé­si en­ge­dély vis­­sza­vo­ná­sá­hoz. Tér­jünk vissza a cikk ele­jén is idé­zett eset­hez. Sz. úr 2006-ban oko­zott kárt, te­hát ak­kor, ami­kor a MÁV ÁBE-t ugyan már több­ször el­me­szel­ték nyil­ván­tar­tá­sai és egyéb, a PSZÁF sze­rint ki­sebb sú­lyú hi­bák mi­att, de ví­gan gyűj­töt­te ügy­fe­le­it, rek­lá­moz­ta ma­gát a biz­to­sí­tás­vál­tá­si idő­szak­ban. Szak­ér­tő in­for­má­to­runk sze­rint a kö­te­le­ző biz­to­sí­tá­si pi­ac sze­rep­lői ál­lan­dó konf­lik­tus­ban vol­tak az egyesület menedzsmentjével, ugyan­is a sik­kasz­tás­sal és csa­lás­sal vá­dolt, elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­ból idén ta­vas­­szal óva­dék el­le­né­ben sza­bad­láb­ra he­lye­zett MÁV ÁBE-ve­zér meg­le­he­tő­sen sok jo­gos kár­igén­­nyel kap­cso­lat­ban vont vál­lat, az­az nem volt haj­lan­dó el­is­mer­ni és ki­fi­zet­ni pél­dá­ul a cas­co vagy ak­tív kár­ren­de­zés ke­re­té­ben a töb­bi cég ál­tal ren­de­zett ká­ro­kat. A MÁV a me­zei ügy­fe­lek­kel sem bánt kesz­tyűs kéz­zel, szá­mos, a PSZÁF-hez el­jut­ta­tott fo­gyasz­tó­vé­del­mi pa­nasz (las­sú ügy­in­té­zés, el­ér­he­tet­len ügy­fél­szol­gá­lat, be­je­lent­he­tet­len káresemény, megalapozott indoklás nélküli kárigény-elutasítás stb.) bi­zo­nyít­ja: a tár­sa­ság nem úgy mű­kö­dött, ahogy egy biz­to­sí­tó­tól el­vár­ha­tó lett vol­na. Nos, jo­gos kér­dés: ha mind­ez már évek óta így zaj­lott, mi­ért nem si­ke­rült az egyesület körülteklintőnek nem nevezhető működését feltárni, az anyagi és erkölcsi károkozást időben megállítani? A PSZÁF sze­rint hi­á­ba szab­tak ki bír­sá­got, vagy szó­lí­tot­ták fel hi­ány­pót­lás­ra a MÁV ÁBE-t, a vétségek súlya alapján s az ak­ko­ri és még cik­künk írá­sa­kor is ér­vé­nyes jog­sza­bá­lyi kör­nye­zet­ben nem volt le­he­tő­sé­gük ar­ra, hogy rög­tön a leg­szi­go­rúbb szank­ci­ó­val, az­az a te­vé­keny­ség fel­füg­gesz­té­sé­vel él­je­nek.

Binder Ist­ván, a PSZÁF szó­vi­vő­je azt mond­ja: fo­lya­ma­to­san moz­gó cél­pont­ra lőt­tek, hi­szen a MÁV szin­te tel­je­sen át­ala­kult az évek alatt (a 2005-ben még kis egye­sü­let ál­lo­má­nya 2006 vé­gé­re óri­á­si­ra duz­zadt), rá­adá­sul nem csu­pán egy­fé­le hi­bát ész­lelt a fel­ügye­let, ha­nem min­dig újabb te­rü­le­te­ken derítettek fényt szabálytalanságokra. A szó­vi­vő ugyan­ak­kor hang­sú­lyoz­za: sok­kal szi­go­rúbb sza­bá­lyo­zás­sal sem le­het ki­vé­de­ni a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, s a MÁV tör­té­ne­té­re egy mil­li­ár­dos sik­kasz­tás tett pon­tot. Ezek a mon­da­tok akár meggyő­ző­ek is le­het­né­nek ar­ra vo­nat­ko­zó­an, hogy itt sze­ren­csét­len vé­let­le­nek so­ro­za­ta és a sza­bá­lyo­zás hi­á­nyos­sá­gai okoz­ták a biz­to­sí­tó csőd­jét, ám ha job­ban utá­na­já­runk, lát­szik: a fel­ügye­let is sá­ros. A Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um kér­dé­sünk­re vá­la­szul el­küld­te an­nak a vizs­gá­lat­nak az ered­mé­nyét, ame­lyet még idén év ele­jén hoz­tak nyil­vá­nos­ság­ra. En­nek sum­má­ja: „(…) a ki­vo­na­tos je­len­tés lé­nye­ge­sebb meg­ál­la­pí­tá­sai kö­zött sze­re­pel, hogy a MÁV ÁBE ese­té­ben nem va­ló­sult meg a koc­ká­za­tok meg­fe­le­lő azo­no­sí­tá­sa, azok ke­ze­lé­sé­nek szi­go­rú meg­kö­ve­te­lé­se, a kö­vet­ke­ze­te­sebb jog­ér­vé­nye­sí­tés és en­ge­dé­lye­zé­si gya­kor­lat. Ezen túl­me­nő­en a pi­a­ci sze­rep­lő fel­ügye­lé­se so­rán a gyors re­a­gá­lás he­lyett a konf­lik­tus­ke­rü­lés volt jel­lem­ző, ezért a szük­sé­ges dön­té­sek el­hú­zód­tak. A je­len­tés lé­nye­ges meg­ál­la­pí­tá­sa to­váb­bá, hogy a jog­ér­vé­nye­sí­tő ha­tá­ro­za­tok (ös­­sze­sen mint­egy 16) nem vál­tak egy­re szi­go­rúb­bá, nem vol­tak tel­jes össz­hang­ban a Fel­ügye­let in­téz­ke­dé­si po­li­ti­ká­já­val.” Igaz, a jelentés szerint törvénysértés nem történt, egyetlen, a jogszabályok alapján előírt lépés sem maradt el, és olyan mulasztást sem követtek el a PSZÁF-nél, amivel a csőd közvetlen összefüggésben lett volna. Binder Ist­ván nem volt haj­lan­dó el­árul­ni, hogy kik és mi­lyen mó­don érin­tet­tek az ügy­ben, és hogy tör­tént-e fe­le­lős­ség­re vo­nás. Más for­rás­ból azon­ban meg­tud­tuk: azok a tiszt­vi­se­lők, akik an­nak ide­jén a MÁV-os in­téz­ke­dé­se­ket is meg­hoz­ták, nin­cse­nek már a PSZÁF kö­te­lé­ké­ben.

Ha a fel­ügye­let a kö­te­le­ző biz­to­sí­tá­si pi­ac csak­nem húsz egyéb sze­rep­lő­jé­nél ké­pes „fe­gyel­met tar­ta­ni”, va­jon a MÁV-nál mi­ért nem volt ké­pes évek alatt meg­nyug­ta­tó ered­mény­re jut­ni? Em­be­ri ha­nyag­ság, oda nem fi­gye­lés mi­att? Ez is le­het­sé­ges, de na­gyobb esélyt ad­nánk egy olyan vál­to­zat­nak, amely­ről több, egy­más­tól füg­get­len in­for­má­to­runk is be­szélt: a tör­té­net­nek van­nak po­li­ti­kai szá­lai is, s sem­mi sem vé­let­le­nül ala­kult így.

Az Autó 2009/9. számából

Jelen

Egy ki­sebb koc­ca­nás­kor is több szá­zez­res le­het a kár, ha sze­mé­lyi sé­rü­lés is tör­tént, a ki­egyen­lí­ten­dő szám­la mil­li­ós nagy­ság­ren­dű is le­het. Az egye­sü­le­tek kö­zül a TIR már át­ad­ta ál­lo­má­nyát egy má­sik cég­nek, a Kö­be vi­szont to­vább­ra is üze­mel. Va­jon med­dig?

Most egyéb­ként a MÁV ÁBE va­gyon­el­szá­mo­lá­sa zaj­lik. Bár a PSZÁF csak a szep­tem­berre ter­ve­zett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján szá­mol be az egye­sü­let pénz­ügyi hely­ze­té­ről, né­hány ada­tot már most le­het tud­ni. Ed­dig 800 mil­lió fo­rint kö­rü­li ös­­sze­get fi­zet­tek ki sze­mé­lyi sé­rü­lé­ses ká­rok­ra, és to­váb­bi 500 mil­li­ó­nyi igényt tar­ta­nak nyil­ván. Eh­hez ha­son­ló nagy­ság­ren­dű kö­ve­te­lés ér­ke­zik még kül­föld­ön tör­tént bal­ese­tek mi­att, s mind­ezek után le­het sort ke­rí­te­ni az úgy­ne­ve­zett pléh­károk ren­de­zé­sé­re. Utób­bi­ra ugyan­ak­kor ke­vés az esély, mi­vel vár­ha­tó­an vas­kos tar­to­zás ma­rad hát­ra a biz­to­sí­tó után. Binder Ist­ván a tár­sa­ság va­gyo­ni hely­ze­té­vel kap­cso­la­to­san meg­je­gyez­te: a fel­szá­mo­lók ta­valy a MÁV két köz­gyű­lé­sén is pót­be­fi­ze­tést ja­va­sol­tak a ta­gok­nak (az­az a MÁV ÁBE-vel kö­te­le­ző biz­to­sí­tá­si szer­ző­dést kö­tő au­tó­sok­nak), ezt vi­szont a nem túl nagy lét­szám­ban meg­je­le­nő kül­döt­tek (az­az MÁV-os au­tó­sok) ha­tá­ro­zot­tan el­uta­sí­tot­ták. Ha más­kép­pen dön­te­nek, le­het­sé­ges, hogy ta­gon­ként né­hány tíz­ezer fo­rint­nyi befizetés fe­de­zet lett vol­na va­la­men­­nyi kár­ra. Jo­gos fel­ve­tés: le­het-e tel­je­sen la­i­kus, biz­to­sí­tá­si te­rü­le­ten nyil­ván­va­ló­an nem kom­pe­tens sze­mé­lyek ke­zé­be olyan nagy fe­le­lős­sé­get ad­ni, hogy ők dönt­se­nek ilyen hor­de­re­jű ügyek­ről? Sze­rin­tünk még akkor sem, ha ezt a MÁV ügyfelei – nyilvánvalóan anélkül, hogy felmérték volna az ezzel járó felelősséget – a szerződés aláírásával vállalták. A most kár­té­rí­té­si fi­ze­té­si kö­te­le­zett­ség­től ret­te­gő kár­oko­zók sok­szor ci­ni­kus­nak tű­nő mon­da­to­kat hall­hat­nak biz­to­sí­tá­si szak­em­be­rek­től: nem kel­lett vol­na a leg­ol­csóbb biz­to­sí­tást vá­lasz­ta­ni; vár­ha­tó volt, hogy ilyen ös­­sze­gért nem le­het meg­fe­le­lő szol­gál­ta­tást nyújtani… Bics­ka­nyi­to­ga­tó ér­ve­lés, hi­szen alig­ha le­he­tett bár­ki, aki­nek a fe­jé­ben meg­for­dult az a gon­do­lat, hogy egy szi­go­rú­an fel­ügyelt te­rü­le­ten mind­ez be­kö­vet­kez­het. Saj­nos a MÁV-biz­to­sí­tó kap­csán túl sok a kér­dés, és a vá­la­szok ke­ve­se­ket nyug­tat­nak meg.

A jog­al­ko­tó okul­va a hi­bák­ból nem egy sza­bályt meg­vál­toz­ta­tott, il­let­ve mó­do­sít a jö­vő­ben. Fe­lül­vizs­gál­ták a biz­to­sí­tóegye­sü­le­tek kap­csán a pót­ló­la­gos be­fi­ze­té­si kö­te­le­zett­ség sza­bá­lya­it az­zal a cél­lal, hogy a ta­gok ak­tí­vabb sze­re­pet vál­lal­ja­nak az egye­sü­let mű­kö­dé­sé­ben. Elő­ír­ják, hogy a to­váb­bi­ak­ban rög­zí­te­ni kell az alap­sza­bály­ban a ta­gok ál­tal tel­je­sí­ten­dő kö­te­le­ző pót­ló­la­gos be­fi­ze­tést ar­ra az eset­re, ha más for­rá­sok nem len­né­nek ele­gen­dő­ek az egye­sü­let kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek tel­je­sí­té­sé­re. To­váb­bá le­he­tő­vé tet­ték a PSZÁF szá­má­ra, hogy szük­ség­hely­zet­ben meg­ál­la­pít­has­sa a pót­ló­la­gos be­fi­ze­té­si kö­te­le­zett­sé­get ab­ban az eset­ben, ha az egye­sü­let leg­fel­sőbb szer­ve fel­szó­lí­tás el­le­né­re nem te­szi azt meg. Idén szep­tem­ber­től több jo­go­sít­vá­nya lesz a fel­ügye­let­nek egyé­ni fo­gyasz­tó­vé­del­mi ügyek­ben: amen­­nyi­ben egy na­gyobb ügy­fél­kör szá­má­ra prob­lé­mát je­len­tő vagy va­gyo­ni hát­rányt oko­zó ter­mék­re de­rül fény, el­ren­del­he­ti az ér­té­ke­sí­tés fel­füg­gesz­té­sét. Ha ez a le­he­tő­ség már ko­ráb­ban lé­te­zett vol­na, a MÁV-os biz­to­sí­tot­tak pa­na­szai mi­att is meg­te­he­tett vol­na egy ilyen drasz­ti­kus lé­pést a PSZÁF. Fel­me­rült le­he­tő­ség­ként, de egy­elő­re nem lép ha­tály­ba az a ren­del­ke­zés, amely to­váb­bi jo­go­sít­ványt adott vol­na a fel­ügye­let ke­zé­be: már ak­kor él­het­né­nek a fel­füg­gesz­tés le­he­tő­sé­gé­vel, ha pa­pí­ron még min­den rend­ben, viszont a szá­mok­ból már lát­szik, hogy baj le­het egy ter­mék­kel vagy szol­gál­ta­tás­sal. Ugyan­ak­kor a 2010. ja­nu­ár 1-jé­től élet­be lé­pő gép­jár­mű-fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tás­ról szó­ló 2009. évi tör­vény kö­te­le­ző­vé te­szi a Ma­gyar Biz­to­sí­tók Szö­vet­sé­ge szá­má­ra, hogy a fi­ze­tés­kép­te­len­né vált biz­to­sí­tók ügy­fe­lei ál­tal oko­zott ká­rok­ra is fe­de­ze­tet nyújt­son. Ez az alap a biz­to­sí­tók éves díj­be­vé­te­le­i­nek 1 szá­za­lé­ká­ból töl­tő­dik, s füg­get­len a kár­ta­la­ní­tá­si szám­lá­tól, amely a kö­te­le­ző nél­kü­li kár­oko­zók he­lyett áll jót. A PM kér­dé­sünk­re meg­erő­sí­tet­te: a MÁV ÁBE biz­to­sí­tá­sá­val ne­héz hely­zet­be ju­tó ügy­fe­le­ket az új alap nem se­gí­ti ki. De ak­kor még­is mi lesz ve­lük és a vét­len ká­ro­sul­tak­kal? A Ptk. 339. § (1) fe­je­ze­te így szól: „Aki más­nak jog­el­le­ne­sen kárt okoz, kö­te­les azt meg­té­rí­te­ni.” Ez a mon­dat szer­ző­dé­sen kí­vü­li kár­oko­zás­ra mint fe­le­lős­sé­gi mó­do­zat­ra vo­nat­ko­zik. Ilyen pél­dá­ul az is, ha az au­tós ne­ki­megy egy má­sik jár­mű­nek a for­ga­lom­ban, és ös­­sze­tö­ri. A gép­jár­mű-­fe­le­lős­ségbiz­to­sí­tás­ra kü­lön sza­bályt al­kot­tak, a 190/2004. (VI. 8.) ren­de­let 2. § (2) és 7. § (1) be­kez­dé­sei, ki­mond­ják, hogy a fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tó kö­te­les a kár­oko­zó he­lyett helyt­áll­ni. De hi­á­ba van le­ír­va a biz­to­sí­tó helyt­ál­lá­si kö­te­le­zett­sé­ge, ha nincs ki­zár­va a Ptk. 339. §-a alap­ján a kár­oko­zó­val szem­be­ni köz­vet­len igény­ér­vé­nye­sí­tés le­he­tő­sé­ge!

Ezt a jog­hé­za­got a fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tás jog­sza­bá­lyi hát­te­ré­nek ki­ala­ku­lá­sá­tól kezd­ve is­me­rik, de ed­dig nem je­len­tett prob­lé­mát (va­gyis: anya­gi ter­het), hi­szen a biz­to­sí­tók ott áll­tak a hát­tér­ben, s a ká­ro­sult­nak sem ju­tott eszé­be, hogy ne a biz­tos lá­ba­kon ál­ló tár­sa­ság­tól, ha­nem a szá­má­ra tel­je­sen is­me­ret­len kár­oko­zó­tól kér­je a „já­ran­dó­sá­gát”, akár éve­kig hú­zó­dó pe­res­ke­dés árán. Jo­gi fó­ru­mo­kon több szak­ér­tő is fel­ve­tet­te, hogy ha a 339. § alap­ján a kár­oko­zó fe­le­lős­sé­ge és fi­ze­té­si kö­te­le­zett­sé­ge fenn­áll­na, sé­rül­ne a Ptk. azon el­ve, amely­nek ér­tel­mé­ben el­len­szol­gál­ta­tás jár a szer­ző­dés­sel ki­kö­tött szol­gál­ta­tá­sért. Va­jon ak­kor hol az egyen­súly, az el­len­szol­gál­ta­tásért (a be­fi­ze­tett biz­to­sí­tá­si dí­jért) mi­lyen szol­gál­ta­tást nyújt a biz­to­sí­tó?

Jo­gi szak­ér­tőnk, dr. Ko­vács Káz­mér le­szö­ge­zi: tu­do­má­sul kell ven­ni, hogy a je­len­le­gi jo­gi kör­nye­zet le­he­tő­sé­get ad ar­ra a vét­len fél­nek, hogy ne csak a biz­to­sí­tó­tól, ha­nem a kár­oko­zó­tól is kö­ve­tel­je a kár­té­rí­tést. Ugyan­ak­kor vé­le­mé­nye sze­rint a ma­guk­ra ha­gyott MÁV-osok szá­má­ra is van né­hány le­he­tő­ség. Egy­részt ke­re­se­tet nyújt­hat­nak be a PSZÁF-fel szem­ben, hi­szen a fel­ügye­let ma­ga­tar­tá­sa hoz­zá­já­rul­ha­tott a hely­zet ki­ala­ku­lá­sá­hoz. Más­részt, amen­­nyi­ben egy má­sik, a vét­len fél ká­rát idő­köz­ben ki­fi­ze­tő biz­to­sí­tó­val ta­lál­ják ma­gu­kat szem­be, hi­vat­koz­hat­nak ar­ra, hogy a tár­sa­ság túl ké­sőn (a cik­künk­ben sze­rep­lő Sz. úr ese­té­ben pél­dá­ul csak­nem há­rom év­vel az eset után) je­lent­ke­zett. Az is el­fo­gad­ha­tó érv le­het a vé­de­ke­zés­kor, hogy ilyen hos­­szú idő el­tel­té­vel a kö­rül­mé­nyek már nem re­konst­ru­ál­ha­tók tö­ké­le­te­sen, s nem bi­zo­nyít­ha­tó be, hogy mi tör­tént pon­to­san.

A MÁV-biz­to­sí­tó his­tó­ri­á­ja érin­tett­nek és kí­vül­ál­ló­nak egy­aránt ta­nul­sá­gos. Szo­mo­rú, hogy egy ilyen ügy kel­lett szá­mos fel­ügye­le­ti hi­ba és jog­al­ko­tói mu­lasz­tás nap­vi­lág­ra ke­rü­lé­sé­hez. De a leg­ros­­szabb, hogy ká­ro­sul­tak és kár­oko­zók ön­hi­bá­ju­kon kí­vül kény­te­le­nek egy­más­nak fe­szül­ni, s re­mény­ked­ni: pénz­ben vagy ép­pen ab­ban, hogy nem kell fi­zet­ni­ük. A. I.

Az Autó 2009/9. számából

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest 31 tagú zsűrije az Opel Corsát választotta...

Autobest 2020 nagyteszt

A jó ideje összeurópai Autobest díj öt döntősét, idén,...

Új Iveco Daily

Új motor és vezetéstámogató rendszer hét funkcióval

Autobest 2020 – itt vannak a döntősök!

Az Autobest 31 tagú összeurópai zsűrije a Frankfurti Autószalonon...

Csillapítás, okosan!

Bánjunk úgy a lengéscsillapítóval, mint a hímes tojással!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás