Újautó

2009. augusztus 27. csütörtök, 17:02

Teszt: Mazda3 1.6 TX - Tovább a régi úton

Hat év után itt az új Mazda3, az alap­mo­tor mos­tan­tól 1,6-os ben­zi­nes.

Képekben

Kül­ső­re leg­in­kább az orr friss, va­ló­já­ban a tel­jes ka­ros­­szé­ria új. A fény­szó­rók ha­gyo­má­nyos ha­lo­gé­nek, de projektoros ki­ala­kí­tá­suk­kal fény­ere­jük át­la­gon fe­lü­li

 
A sok gomb el­le­né­re kön­­nyű el­iga­zod­ni a mű­szer­fa­lon. Hi­ba, hogy a kor­mány so­kat ta­kar. A meg­vi­lá­gí­tás ket­tős: az órák és a fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép fe­hér, a rá­dió/klí­ma ki­jel­ző és a mű­sze­rek kö­zöt­ti kilo­méter-számláló/üzemanyagmennyiség-jelző bo­ros­tyánfén­­nyel vi­lá­gít
 
A hát­só üveg hang­sú­lyos V-be­tű­jét a hát­fal ge­rinc­vo­na­la is erő­sí­ti. Tetőspoiler mind­egyik öt­aj­tós Mazda3-ason van
     

 

 

Elöl-hátul van aj­tó­zseb, de az utób­bi csu­pán pa­lack­tar­tó. Mind­egyik elekt­ro­mos ab­lak is­me­ri az egy­érin­té­ses vé­gig­fu­tást, az üve­gek há­tul is tel­je­sen el­tün­tet­he­tők az aj­tók­ban
 
Nem túlzottan formázottak, mégis kényelmesek az első ülések
 
A szél­ső he­lyek há­tul is ké­nyel­me­sek, a láb­hely 180 cm fe­let­ti­ek­nek ke­vés, a kö­zép­ső ülés cse­ne­vész. A tám­la oszt­va, egy­sze­rű­en, a lap se­hogy sem dönt­he­tő
     

 

 

 

A nem nagy kesz­tyű­tar­tó­ hűtés nélküli
 
A bő­ví­tett rak­tér 1,6 m hos­­szú, de al­ja a fix ülő­lap mi­att lép­csős, a mély csomagtérpadló alatt szük­ség­ke­rék uta­zik
 
Mé­re­tes, bő 1,0 m szé­les, 0,8 hos­­szú és (a kalaptartóig) 0,65 ma­gas a cso­mag­tér, kü­szö­be vas­kos: 19 cm. A kár­pi­to­zás min­den­hol igé­nyes, az üreg bal ol­da­lán prak­ti­kus fe­de­les re­kesz nye­li el a kö­te­le­ző tar­to­zé­ko­kat
     

 

 

 

A mé­re­tes kül­ső tük­rök kö­zül csak a ve­ze­tőé osz­tott lá­tó­te­rű, az utasoldali kis­sé holt­te­res
 
Csen­des, ru­gal­mas és jó­zan fo­gyasz­tá­sú a vál­to­zó szí­vó­sze­lep-ve­zér­lé­sű 1,6-os ben­zi­nes. Az ab­lak­tör­lők a ko­ráb­bi­val el­len­ben nem aeroblade-lapátok, a mű­anyag ház­ba épí­tett ha­gyo­má­nyos gu­mik zajtalanul és ha­tá­so­san tö­röl­nek
 
Szel­lős a pe­dál­rend, ám a fék- és a gáz­pe­dál szint­kü­lönb­sé­ge ké­nyel­met­le­nül nagy
     

Bővebben az Az Autó 2009/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Ha­tá­sos zaj­szi­ge­te­lés
Biz­ton­sá­gos fu­tó­mű
Pre­cíz kor­mány
Ké­nyel­mes ülé­s
Ha­tá­sos fény­szó­rók
Jó fé­kek
Kor­lá­to­zott át­lós hát­ra­lá­tás
Szűk kö­zép­ső hely há­tu
Fix hát­só ülő­lap
Vas­tag csomagtérküszöb
Nagy szint­kü­lönb­ség a fék- és a gáz­pe­dál kö­zött
Vas­kos el­ső osz­lo­pok
Ne­he­zen zá­ró­dó csomagtérajt
 
Halk, re­zo­nan­cia­men­tes mo­tor
Pre­cíz vál­tó, át­la­gon fe­lü­li kap­cso­lá­si pon­tos­ság
Hang­ta­lan erő­át­vi­te­li lánc
Hiányzó hatodik fokozat
Biztonság Költségek
Kitörésgátló és hat lég­zsák alap­áron
 Fel­ső Isofix a hát­só szél­ső he­lye­ken
  
Hos­­szú ga­ran­cia
Jó­zan fo­gyasz­tás
Szer­viz­zel au­to­ma­ti­ku­san hos­­szab­bo­dó vé­dő­szárny-szolgál­ta­tás
 

Bővebben az Az Autó 2009/. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Motor: So­ros négy­hen­ge­res, fo­lya­dék­hű­té­ses ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Acél­blokk, kön­­nyű­fém hen­ger­fej. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep, vál­to­zó sze­lep­ve­zér­lés a szí­vó­ol­da­lon. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1598 cm3, fu­rat: 78,0, lö­ket: 83,6 mm. Sű­rí­té­si arány: 10,0:1. Tel­je­sít­mény: 105 LE/77 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 145 Nm (4000/min). Olaj­töl­tés: 3,9 l. Hű­tő­fo­lya­dék: 6,0 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 52 Ah.

Erőátvitel: Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Hid­ra­u­li­kus mű­köd­te­té­sű ten­gely­kap­cso­ló. Se­bes­ség 1000/ min. for­du­lat­szá­mon ötö­dik fo­ko­zat­ban: 34 km/h.

Felfüggesztés: Elöl McPherson-, há­tul multilink fel­füg­gesz­tés, kanyarstabilizátor elöl-hátul. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, elöl bel­ső hű­tés­sel, ESP. 2,9 for­du­la­tos fo­gas­lé­ces kor­mány­mű se­bes­ség­füg­gő elekt­ro­hid­ra­u­li­kus rá­se­gí­tés­sel.

Karosszéria: Öt­aj­tós, öt­ülé­ses ön­hor­dó acél­ka­ros­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 1245 kg-tól. Meg­en­ge­dett össztömeg: 1745 kg-ig. Üzem­anyag­tar­tály: 55 l.

Menetteljesítmények: Gyor­su­lás (0–100 km/h): 12,2 s. Vég­se­bes­ség: 188 km/h. Fogyasztás: vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes: 8,3/5,2/6,3 l/100 km. Teszt­át­lag: 6,9 l/100 km*. CO2: 149 g/km. * Saját mé­rés, ve­gyes hasz­ná­lat­ban, de zö­mé­ben or­szág­úton, 1–5 sze­mél­­lyel, 16 és 33 Cel­si­us-fok kö­zöt­ti hő­mér­sék­le­ten

Garancia, szerviz: Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia: 3 év/100 000 km. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 3 év, a kö­te­le­ző szer­vi­zek­kel 10 évig au­to­ma­ti­ku­san meg­hos­­szab­bo­dik. Át­rozs­dá­so­dás el­le­ni ga­ran­cia: 12 év. Szer­viz­pe­ri­ó­dus: 20 000 km vagy 1 év, olaj­cse­re és szer­viz.

Az alapkivitel érdemleges tartozékai: El­ső, ol­dal­só és füg­göny­lég­zsák­ok, ESP, Isofix-pontok a hát­só szél­ső he­lye­ken, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú ve­ze­tő­ülés, négy irány­ban ál­lít­ha­tó kor­mány­osz­lop, MP3-lejátszós, négy hang­szó­rós CD-s rá­dió, elekt­ro­hid­ra­u­li­kus szer­vo­kor­mány, elekt­ro­mos el­ső ab­lak­moz­ga­tás, táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár, elekt­ro­mo­san ál­lít­ha­tó kül­ső tük­rök, 60/40 arány­ban osz­tot­tan le­hajt­ha­tó hát­só támla.

Alap­ár: 4 279 900 Ft

A TX-kivitel további felszerelései: Köd­fény­szó­ró, elekt­ro­mos ab­lak elöl-hátul, két­zó­nás au­to­ma­ta lég­kon­di­ci­o­ná­ló, tempomat, to­la­tó­ra­dar, fűt­he­tő el­ső ülé­sek, eső- és lám­pa­szen­zor, elekt­ro­mo­san be­hajt­ha­tó, fűt­he­tő kül­ső tük­rök, fű­tő­szá­las szél­vé­dő, bőr­be­vo­na­tú kor­mány és vál­tó­gomb, hat hang­szó­rós, kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő audiorendszer, au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső tü­kör, 17 co­los alufelnik.

Ára: 5 119 900 Ft

Bővebben az Az Autó 2009/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szeretne egy Suzukit? Tőlünk megkaphatja!

Válaszoljon kérdéseinkre és két Suzuki Jimny közül Öné lehet...

Új Iveco Daily

Új motor és vezetéstámogató rendszer hét funkcióval

Autobest 2020 – itt vannak a döntősök!

Az Autobest 31 tagú összeurópai zsűrije a Frankfurti Autószalonon...

Csillapítás, okosan!

Bánjunk úgy a lengéscsillapítóval, mint a hímes tojással!

Renault Master Red Edition

A 9 év után megújult kishaszongépjármű hatféle duplaturbós motorral...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás