Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Mercedes-Benz A- és B-osztály - Csodagyerek

Az 1997-ben pi­ac­ra do­bott, az­óta 1,7 mil­lió pél­dá­nyos A-osz­tály meg­előz­te ko­rát, de csak má­ra érett be.

Bemutató

A- (felül) és B-osztály. A Classic-változatot a szo­ká­sos Elegance és Avantgarde bő­ví­ti. Elöl a lám­pák és a lök­há­rí­tó, az el­ső lég­be­lé­pő és a hű­tő­rács vál­to­zott, a tük­rök na­gyob­bak, a ki­lin­csek szín­re fúj­tak, az aj­tó­vé­dők kró­mo­zot­tak

Nézze meg mozgásban!

Az egy­te­rűk leg­kor­sze­rűbb da­rab­ja, az egye­te­mes au­tó­épí­tés egyik pél­da­mu­ta­tó mér­föld­kö­ve. Ka­ros­­szé­ri­á­ja pad­ló­le­me­zé­nek dup­la szend­vics­szer­ke­ze­té­vel, va­la­mint a cél­irá­nyo­san és spe­ci­á­li­san hoz­zá ter­ve­zett mo­tor-vál­tó­egy­ség­gel a biz­ton­sá­got és a hely­ki­hasz­ná­lást egy­aránt szol­gál­ja. A ki­sebb sé­rü­lé­sek ki­vé­dé­sé­re hi­va­tott mű­anyag sár­vé­dő­ket azon­ban saj­nos fém­mel vál­tot­ták le, és a hí­rek sze­rint a kö­vet­ke­ző ge­ne­rá­ci­ó­val a kor­sze­rű, de drá­ga szend­vics­pad­ló­nak is vé­ge.

Az A Classic mű­szer­fa­la. Be­lül fi­no­mod­tak az anya­gok. Az új szó­ra­koz­ta­tó­rend­szer hang­ve­zér­lé­se (te­le­fon, audio, na­vi­gá­ció) ta­nít­ha­tó, az SD-kártyahelyről fel­vé­te­le­ket is le­ját­szik. A mé­dia­in­ter­fész­hez bár­mi­lyen kül­ső ze­ne­le­ját­szó csat­la­koz­tat­ha­tó, a kor­mány­ról ke­zel­he­tő

A biz­tos­nak tip­pelt si­kert a jávorszarvasteszt és meg­bíz­ha­tó­sá­ga hát­rál­tat­ta, má­ra be­érett: az el­adá­sok a rom­ló gaz­da­sá­gi klí­ma el­le­né­re ta­valy emel­ked­tek. Az A-osz­tályt 2005-ben a B kö­vet­te, most mind­ket­ten ránc­fel­var­rá­son és tech­ni­kai kor­sze­rű­sí­té­se­ken es­tek át.

A vál­toz­ta­tás nem je­len­tős: elöl mind­ös­­sze a hű­tő­rá­cso­kat, a lök­há­rí­tó­kat meg az al­só le­ve­gő­be­lé­pő­ket raj­zol­ták át, és há­tul is ke­vés az új­don­ság – mind­két vál­to­za­ton. Lé­nye­ge­seb­bek a mű­sza­ki mó­do­sí­tá­sok.

Motorok A mo­to­rok fej­lőd­tek, az A-so­ro­zat fo­gyasz­tá­sa át­lag­ban 8 szá­za­lék­kal csök­kent, a 3 aj­tós A 160-as spe­ciá­lis, más ver­zi­ó­kon is al­kal­ma­zott BlueEFFICIENCY (a lég­el­len­ál­lás csök­ken­té­sé­vel, a ge­ne­rá­tor cél­tu­da­tos ve­zér­lé­sé­vel stb.) gaz­da­sá­gos­ság­ra ki­he­gye­zett meg­ol­dá­sa­i­val mind­ös­­sze 4,5 l/100 km-t fo­gyaszt, 115 g/km CO2-vel. A ben­zin­mo­tor­ok hen­ge­ren­ként két­sze­le­pe­sek, va­la­men­­nyi dí­zel négy­sze­le­pes és köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses. Mind­egyik vál­to­zat­hoz 5 és 6 fo­ko­za­tú kéziváltók jár­nak szé­ri­á­ban, fo­ko­zat­men­tes (7 fo­ko­zat­ra prog­ra­mo­zott) au­to­ma­ta va­la­men­­nyi mo­dell­hez ren­del­he­tő. A leg­je­len­tő­sebb a start-stop rend­szer az A 150-hez és A 170-hez, il­let­ve a B 150-hez és a B 170-hez. A spe­ci­á­lis ge­ne­rá­tor a meg­haj­tó ék­szí­jon ke­resz­tül az ön­in­dí­tó sze­re­pét is ma­gá­ra ve­szi. Üres­be tett vál­tó­nál és fel­en­ge­dett kup­lung­nál a lá­bat a fé­ken tart­va a mo­tor le­áll, a kup­lung ki­nyo­má­sá­val azonnal új­ra­in­dul. Gyor­san, meg­bíz­ha­tó­an dol­go­zik, az ered­mény 0,4 l/100 km-es meg­ta­ka­rí­tás.

Az A-osztály hátulról. Az elődhöz képest a változások jelentéktelenek, a lámpák fehér csíkozása a legfeltűnőbb részlet

A B-osztályban NGT rö­vi­dí­tés­sel (Natural Gas Technology) meg­je­lent a ket­tős üzem: a sű­rí­tett föld­gáz és ben­zin be­ve­ze­té­se. A kü­lön­le­ges szend­vics pad­ló­le­mez­ben és a cso­mag­tér­ben el­he­lye­zett 5 gáz­tar­tál­­lyal, a 16 kg gáz­zal 300 km-rel hos­­szabb, ös­­sze­sen 1000 km-re nö­velt ha­tó­táv ér­he­tő el. A tisz­tán gáz­üzem­mel az üzem­anyag­költ­ség 50 szá­za­lék­kal, a CO2-kibocsátás 17 szá­za­lék­kal (135 g/km) csök­ken. Az üzem­vál­tás me­net köz­ben egy gomb­nyo­más­sal ér­he­tő el, az át­ál­lás rán­tás­ban, gyor­su­lás­ban és vég­se­bes­ség­ben sem ér­zé­kel­he­tő.

Félautomatikus parkolási rendszer Az ult­ra­han­gos to­la­tás­ér­zé­ke­lők­re épü­lő meg­ol­dás 800 euróba ke­rül. A ko­csi ol­da­lá­ra sze­relt szon­dák (35 km/h-s se­bes­sé­gig) az üres par­ko­ló mel­lett el­ha­lad­va mind­két ol­da­lon fel­mé­rik a két au­tó kö­zöt­ti hely mély­sé­gét és hos­­szát.

B-osztály. Há­tul a lök­há­rí­tó és a lám­pa más, sze­relt­ség­től füg­gő­en a dí­szí­té­sük is meg­kü­lön­böz­tet. A fék­lám­pák vész­fé­ke­zés­kor vil­log­nak, hir­te­len meg­ál­lás­kor a vész­vil­lo­gó is be­in­dul. Az ESP-t a vis­­sza­gu­ru­lás-gát­ló­val is fel­vér­tez­ték

Az au­to­ma­ta vál­tó­kar, a gáz- és a fék­pe­dál hasz­ná­la­tá­val a meg­szo­kott mó­don, de az elekt­ro­mos rá­se­gí­té­ses kor­mány érin­té­se nél­kül kell be­áll­ni. A vo­lánt az au­to­ma­tiz­mus for­gat­ja, a to­la­tás­ér­zé­ke­lő jel­zé­sé­nek meg­fe­le­lő­en csu­pán elő­re és hát­ra kell gu­rul­ni. Pró­bánk alap­ján 5,18 m-es re­kord­hé­zag­ba gon­dol­ko­dás nél­kül be­par­kol.

Infotainment Há­rom­fé­le új szó­ra­koz­ta­tórend­szert ve­tet­tek be: a leg­ol­csóbb is kéttuneres rá­di­ót, szí­nes ki­jel­zőt, Bluetootht, CD-le­ját­szót és kül­ső audioeszközök csat­la­koz­ta­tá­sát en­ge­di meg, a leg­drá­gább me­rev­le­me­zes na­vi­gá­ci­ót, hang­ve­zér­lést és SD-kártya-lejátszást is kí­nál. Az új A- és B-osztály jú­ni­us­ban ér­ke­zik Ma­gyar­or­szág­ra, a ko­ráb­bi­ak­hoz ha­son­ló áron.

surányi

Az Autó2 újság 2008/7. számában megjelent cikk rövidített változata

Videó

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest 31 tagú zsűrije az Opel Corsát választotta...

Autobest 2020 nagyteszt

A jó ideje összeurópai Autobest díj öt döntősét, idén,...

Új Iveco Daily

Új motor és vezetéstámogató rendszer hét funkcióval

Autobest 2020 – itt vannak a döntősök!

Az Autobest 31 tagú összeurópai zsűrije a Frankfurti Autószalonon...

Csillapítás, okosan!

Bánjunk úgy a lengéscsillapítóval, mint a hímes tojással!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás